پایان نامه رایگان درباره انحراف معیار و دینداری

دانلود پایان نامه

17
128
130
49
8/1
2/5
8/38
4/39
8/14
8/1
7
8/45
2/85
100
جمع
330
100
100
میانگین: 05/84 انحراف معیار : 5/10
4-1-11- دینداری :
جدول 4- 10 معرف نتایج بدست آمده درباره متغیر دینداری است . حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 19 و حداکثر نمره 95 بوده است . میانگین محاسبه شده برای این متغیر 72 و انحراف معیار آن 15 می باشد که بیانگر نمره بالای پاسخگویان در متغیر دینداری است بعبارت بهتر داده های بدست آمده نشان می دهند که پاسخگویان خود را افرادی نسبتاَ دیندار معرفی کرده اند .
جدول 4-1-11- میزان دینداری
طبقات
فراوانی
درصد
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان با موضوع قوانین جزایی بعد از انقلاب و محرومیت از حقوق اجتماعی