پایان نامه رایگان درباره انحراف معیار و دانشگاهها

دانلود پایان نامه

9/23
8/28
9/17
8/4
5/24
5/48
3/77
2/95
100
جمع
330
100
100
میانگین: 18/16 میانه : 16 انحراف معیار : 3/5
4-1-21- تحصیلات :
در جدول ذیل توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر تحصیلات ارائه شده است . طبق ویژگی خاص جامعه آماری تحقیق ( دبیران دبیرستان ها و اساتید دانشگاهها ) حداقل مقدار تحصیلات لیسانس و حداکثر آن دکتری است که از این بین بیشترین فراوانی 145 نفر معادل 9/43 درصد پاسخگویان دارای تحصیلات لیسانس هستند 5/28 درصد فوق لیسانس و 6/27 درصد دارای دکتری تخصصی هستند .
جدول 4-1-21- تحصیلات
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
145
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درباره اصول و ارزش ها و وظایف قانونی