پایان نامه رایگان درباره انحراف معیار و میانه

دانلود پایان نامه

کمتر از یک ساعت (1)
بین یک تا دو ساعت(2)


دو تا سه ساعت (3)
سه تا چهار ساعت (4 )
پنج ساعت و بیشتر (5 )
232
39
32
13
14
3/73
8/11
7/9
9/3
2/4
3/73
1/82
8/91
8/95
100
جمع
330
100
100
میانگین: 6/1 میانه : 1 انحراف معیار : 1
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد بازده به مقیاس و تئوری اقتصاد