پایان نامه رایگان درباره انحراف معیار و امنیت سیاسی

دانلود پایان نامه

7
2/18
8/45
8/24
2/4
7
2/25
9/70
8/95
100
جمع
330
100
100
میانگین: 75/12 انحراف معیار : 3
4-1-14- احساس امنیت سیاسی :
این جدول وضعیت پاسخگویان را از لحاظ متغیر احساس امنیت سیاسی نشان می دهد . میانگین 10 از حداکثر نمره مجموع 25 بیانگر احساس امنیت پایین پاسخگویان است . بررسی ستون درصد تجمعی نشان می دهد که 65 درصد از پاسخگویان از احساس امنیت سیاسی پایین و بسیار پایین برخوردارند . ودر مقابل تنها 20 درصد از افراد از نظر سیاسی احساس امنیت بالایی دارند .
جدول 4-1-14- احساس امنیت سیاسی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
امنیت سیاسی خیلی پایین
امنیت سیاسی پایین
امنیت سیاسی متوسط
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   موانع خلاقیت کدامند؟