پایان نامه رایگان درباره انحراف معیار و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

73
9/90


100
جمع
330
100
100
میانگین: 17/12 انحراف معیار : 9/3
4-1-13- احساس امنیت جانی :
جدول ذیل معرف توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر احساس امنیت جانی است . مقدار میانگین 75/12 از حداکثر نمره 20 و انحراف معیار آن 3 می باشد که مبین این است که پاسخگویان از احساس امنیت جانی متوسطی برخوردارند . بررسی درصد تجمعی نیز نشان می دهد که بجز حد متوسط احساس امنیت که بیشترین فراوانی را (45 درصد ) به خود اختصاص داده درصد احساس امنیت بالا 29 درصد و میزان احساس امنیت پایین نیز 25 درصد اندازه گیری شده است و درنهایت متوسط کلی احساس امنیت جانی پاسخگویان در حد متوسط و میانه ای ارزیابی شده است .
جدول 4-1-13- احساس امنیت جانی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
امنیت جانی خیلی پایین
امنیت جانی پایین
امنیت جانی متوسط
امنیت جانی بالا
امنیت جانی خیلی بالا
23
60
151
82
14
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعامل اجتماعی و عامل اجتماعی