پایان نامه رایگان درباره انحراف معیار و احساس امنیت

دانلود پایان نامه

میانگین: 72 انحراف معیار : 15


4-1-12-امنیت اقتصادی :
جدول فراوانی ذیل وضعیت پاسخگویان را از نظر متغیر احساس امنیت اقتصادی نشان می دهد . مقدار میانگین 17/12 از حداکثر نمره 25 و انحراف معیار آن 9/3 است . مقادیر مذکور مبین وجود حد نسبتاَ پایین احساس امنیت اقتصادی در نزد پاسخگویان است .بررسی درصد تجمعی نیز موید آنست که 75 درصد از پاسخگویان احساس امنیت اقتصادی متوسط و پایینی دارند و تنها 25 درصد از افراد نمونه از احساس امنیت بالا و بسیار بالایی برخوردارند .
جدول 4-1-12- احساس امنیت اقتصادی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
امنیت اقتصادی خیلی پایین
امنیت اقتصادی پایین
امنیت اقتصادی متوسط
امنیت اقتصادی بالا
امنیت اقتصادی خیلی بالا
61
74
106
59
30
5/18
4/22
1/32
9/17
1/9
5/18
9/40
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه انرژی در ساختمان و پیشگیری از آسیب