پایان نامه رایگان درباره امنیت سرمایه گذاری و شرایط اجتماعی

دانلود پایان نامه

علاقه سیاسی
میزان اهمیت سیاست در زندگی فرد
میزان شرکت در بحث های سیاسی
میزان ترجیح برنامه های سیاسی تلویزیون نسبت به سایر برنامه ها
حمایت از حکومت دمکراتیک
مخالفت با داشتن رهبر قدرتمند
مخالفت با داشتن حکومت نظامی
موافقت با داشتن رژیم سیاسی دموکراتیک
اهمیت و مطلوبیت دموکراسی برای فرد
( گویه ها و معرف های مذکوراز تحقیقات اینگلهارت و تسلر اقتباس شده و توسط نگارنده با شرایط اجتماعی ایران و جامعه آماری مورد مطالعه تطبیق داده شده است )
2-6-2-متغیرهای مستقل :
2-6-2-1- احساس امنیت :
تعریف مفهومی : صاحبنظران بر آنند که امنیت مفهومی بیرونی و عینی و احساس امنیت مفهومی درونی و ذهنی است . مقوله امنیت اولین بار توسط باری بوزان (1998 ) بصورت منسجم مورد توجه قرار گرفت . بوزان معتقد است که امنیت را بایستی برابر با رهایی از خطر و تهدید تعریف نمود . از نظر وی امنیت در نبود مساله ای بنام تهدید درک می شود . (Buzan,1998:1) وی نقطه آغازین امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران دانسته و معتقد است مساله امنیت در اجتماع شناخته شده و آنچه ما از این مفهوم در ذهن داریم بیشتر به جنبه اجتماعی آن راجع است به این معنا که بیشتر تهدیدات برای افراد ناشی از این حقیقت است که آنها در محیط انسانی به سرمی برند و این محیط بوجود آورنده انواع فشارهای غیر قابل اجتناب اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است . به نظر بوزان امنیت اجتماعی ، نوع وسطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد . امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم برای ابراز وجود و طرح نظر گروههای مختلف اجتماعی از قبیل زنان جوانان ، اقوام و اقلیتها میباشد . امنیت اجتماعی به حفظ ویژگی هایی اشاره دارد که بر اساس آن ، افراد خود را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کند و عبارتست از : توانایی گروههای مختلف صنفی ، قومی ، ملی و جنسی و… در حفظ هویت و ارزش های خود . ( Buzan , Veaver , 1998 :45 )
بنابراین احساس امنیت را می توان این گونه تعریف کرد : حالتی ذهنی و روانی است که معطوف به آزادی از خطرات و تهدیداتی می باشد که جنبه های جانی ، مالی – اقتصادی و سیاسی دارد .
ابعاد احساس امنیت :
با بررسی ادبیات نظری و تحقیقی موجود در حوزه امنیت مشخص شد که اغلب مطالعات این مفهوم را در سه بعد جانی ، اقتصادی و سیاسی مورد مطالعه قرار داده اند و در تعریف عملیاتی آن نیز معرف ها و گویه ها در این سه بعد طرح و مورد سنجش قرار گرفته است .ضمن اینکه نظریه مدنیزاسیون بطور عام و نظریه توسعه انسانی اینگلهارت بطور خاص بیشتر به ابعاد جانی و اقتصادی امنیت نظر داشته اند و آنچه از آن بعنوان امنیت سازنده نام برده اند اشاره به ابعاد جانی و اقتصادی این مفهوم بوده است . توجه به بعد سیاسی امنیت نیز با توجه به موضوع تحقیق که موضوعی مشخصاَ سیاسی است میتواند دارای اهمیت و ارزش مضاعف باشد .
با توجه به توضیحات فوق تعریف هر کدام از ابعاد امنیت عبارتست از :
امنیت جانی : عبارتست از شرایطی که هیچگونه تهدیدی علیه جان افراد جامعه وجود نداشته باشد . ویا در صورت وجود تهدید ، میزان آن درحدی بسیار ناچیز و قابل اغماض باشد . ( صمدی بگه جان ، 1384 ) در واقع منظور از امنیت جانی میزان مصونیتی است که شهروندان از تعرض مجرمین نسبت به موجودیت فیزیکی خود احساس می کنند(کتابی و همکاران ، 1386 ).
امنیت اقتصادی : وضعیت با ثباتی از شرایط و وساختار فعلی و افق روشن و معلوم از آینده است که در آن فرد ، جامعه ، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و بطور بهینه میتوانند به تولید ، توزیع و مصرف بپردازند . ( برومند ، 1387 ) امنیت در سه بعد امنیت سرمایه گذاری ، اشتغال و درآمد و نظام حقوقی کارآمد مطرح است که البته در این تحقیق بیشتر بعد امنیت اشتغال ، درآمد در سطح فردی مد نظر می باشد . امنیت اشتغال و درآمد بطور خاص به معنای طرد هر گونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه در مسیر اشتغال و کسب در آمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه است . ( جهانیان ، 1381 ) بعبارت دیگر امنیت اقتصادی به شرایطی گفته می شود که در آن فرد میزان در آمد و برخورداری از امکانات مادی را برای پاسخگویی به نیازهای مادی خود کافی دانسته و اطمینان بالایی را نسبت به تامین این میزان در آمد و توانایی اقتصادی در آینده دارد .
امنیت سیاسی : عبارتست از نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت شهروندان نسبت به عدم تضییع حق آزادی بیان و اندیشه توسط دولت و سازمان های سیاسی و اینکه احساس کنند می توانند آزادانه در فعالیت های سیاسی مشارکت داشته باشند(حیدری و همکاران ، 1390 :136 ). یعنی افراد تا چه حد احساس می کنند که می توانند باورهای خود را آزادنه بیان کنند و فعالیت های سیاسی پیامدهای منفی برای آنها داشته باشد .
این متغیر از نوع متغیر های سطح ترتیبی بوده و جدول زیر در بردارنده معرف ها و گویه هایی است که تعریف عملیاتی ابعاد مختلف متغیر احساس امنیت از طریق آنها صورت گرفته و بر اساس طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است :
جدول 2-6-3- معرف ها و گویه های امنیت اجتماعی
متغیر
ابعاد
معرفها