پایان نامه رایگان درباره امنیت اجتماعی و آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

بعد پیامدی
7 گویه
85/0
بعد عاطفی
4 گویه
83/0
جدول 3-7- پایایی ابزار اندازه گیری متغیر امنیت اجتماعی
متغیر اصلی
تعداد گویه ها
مقدار آلفا
ابعاد
تعداد گویه ها
مقدار آلفای کرونباخ
احساس امنیت
15 گویه
84/0
امنیت جانی
5 گویه
82/0
امنیت اقتصادی
5گویه
85/0
امنیت سیاسی
5 گویه
86/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درمورد محصولات فرهنگی و آداب و رسوم