پایان نامه رایگان درباره اعتماد تعمیم یافته و پایگاه اقتصادی

دانلود پایان نامه

4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی 140
4-1-25-3- حمایت از تساوی جنسیتی 141
4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دمکراتیک 142
4-1-25-5- دانش سیاسی 143
4-1-25-6- علاقه سیاسی 144
4-1-25-7- مشارکت سیاسی 144
4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه و هنجارین فرهنگ دموکراتیک 145
4-1-25-9- گرایش به جنبه های درگیرانه و رفتاری فرهنگ دموکراتیک 146
4-1-25-10- میزان گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته تحقیق ) 147
4-1-26- تحلیل عاملی بر روی شاخص ها و ابعاد متغیر وابسته 148
4-2-تحلیل دو متغیری 150
4-2-1- رابطه بین جنسیت و فرهنگ دموکراتیک 151
4-2-2- رابطه بین رشته تحصیلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 152
4-2-3- رابطه بین موقعیت شغلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 153
4-2-4- رابطه بین سن و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 154
4-2-5- رابطه بین تحصیلات ( سطح آموزش) و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 155
4-2-6- رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 156
4-2-7 رابطه بین امنیت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 157
4-2-8- رابطه بین فرامادیگرایی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 158
4-2-9- رابطه بین استفاده از رسانه ها و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 159
4-2-10- رابطه بین دینداری و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 160
4-2-11- رابطه بین اعتماد درون گروهی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 161
4-2-12- رابطه بین اعتماد نهادی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 162
4-2-13- رابطه بین اعتماد تعمیم یافته و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 163
4-2-14- رابطه بین انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک 164