پایان نامه رایگان درباره اعتماد تعمیم یافته و مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه

8/34
5/1
1/2
5/15
6/63
5/98
100
جمع
330
100
100
میانگین: 1/21 انحراف معیار : 86/3
4-1-10- سرمایه اجتماعی کل :
جدول زیر معرف وضعیت پاسخگویان بر حسب متغیر سرمایه اجتماعی است . این متغیر یک متغیر ترکیبی است که از تجمیع شاخص هایی مانند اعتماد درون گروهی ، اعتماد نهادی ، اعتماد تعمیم یافته ، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی ساخته شده است . مقدار میانگینی که برای این متغیر بدست آمده 05/84 از مجموع نمره 105 و انحراف معیار آن نیز 5/10 است که معرف سرمایه اجتماعی نسبتاَ بالای افراد مورد مطالعه است . بررسی درصد تجمعی نیز نشان میدهد که سرمایه اجتماعی بیش از 90 درصد پاسخگویان در حدی متوسط و بالاتر ارزیابی شده است .
جدول 4-1-10- سرمایه اجتماعی کل
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سرمایه اجتماعی خیلی پایین
سرمایه اجتماعی پایین
سرمایه اجتماعی متوسط
سرمایه اجتماعی بالا
سرمایه اجتماعی خیلی بالا
6
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفاهیم تحلیلی