پایان نامه رایگان درباره اعتماد تعمیم یافته و انسجام اجتماعی

دانلود پایان نامه

اعتماد تعمیم یافته متوسط
اعتماد تعمیم یافته بالا
اعتمادتعمیم یافته خیلی بالا
22
79
122
63
44
7/6
9/23
37
1/19
3/13
7/6
6/30
6/67
7/86
100
جمع
330
100
100
میانگین: 6/7 انحراف معیار : 2/2
4-1-8- انسجام اجتماعی :
داده های جدول ذیل به متغیر انسجام اجتماعی اختصاص دارد حداقل نمره ممکن پاسخگویان در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 7 و حداکثر نمره 35 بوده است . میانگین بدست آمده 18/27 با انحراف معیار 6/3 بوده است که نشان دهنده وجود میزان نسبتاَ بالایی از انسجام در بین افراد مورد مطالعه است بررسی ستون درصد تجمعی نیز معرف آنست که حدود 75 درصد از پاسخگویان از نظر این صفت در حد بالا (6/60 درصد ) و خیلی بالا (14 درصد) ارزیابی شده اند .
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درباره سیاست خارجی آمریکا و سیاست تغییر رژیم