پایان نامه رایگان درباره اعتماد تعمیم یافته و انحراف معیار

دانلود پایان نامه

7


9/17
8/31
8/34
3/13
1/2
9/17
7/49
5/84
9/97
100
جمع
330
100
100
میانگین :96/14 انحراف معیار : 66/4
4-1-7- اعتماد برون گروهی ( اعتماد تعمیم یافته ) :
داده های مربوط به متغیر اعتماد برون گروهی یا اعتماد تعمیم یافته نیز حاکی از میزان متوسط این نوع اعتماد در بین افراد مورد مطالعه است . حداقل نمره ممکن در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 3 و حداکثر نمره 13 است . میانگین پاسخگویان 6/7 با انحراف معیار 2/2 می باشد که مبین وجود حد میانه ای از اعتمادبرون گروهی در بین افراد مورد مطالعه است . بررسی درصد ها نیز حاکی از وجود یک توزیع نسبتاَ متوازن و نرمال درمورد این متغیر است به این ترتیب که حد متوسط این اعتماد که با میانگین بدست آمده انطباق دارد دارای بیشترین فراوانی است و حدهای بالا و پایین اعتماد تعمیم یافته هر کدام به نحو متعادل 30 درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده است .
جدول 4-1-7- اعتماد برون گروهی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
اعتمادتعمیم یافته خیلی پایین
اعتماد تعمیم یافته پایین
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظریه ایجاد خطر و نظارت و کنترل