پایان نامه رایگان درباره استفاده از شبکه ها و رسانه های صوتی

دانلود پایان نامه

5/5
4/36
77
1/82
5/94
100
جمع
330
100
100
میانگین: 2/2 انحراف معیار : 2/1
4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری داخلی :
این جدول معرف وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از شبکه های تلویزیونی و رادیویی داخلی است . در این مورد نیز وضعیتی مانند متغیر پیشین ( میزان استفاده از رسانه های مکتوب )حاکم است .میانگین استفاده از این نوع رسانه 2/2 ساعت است . 4/62 درصد دو ساعت و کمتر ، 23 درصد بین دو تا سه ساعت و 14 درصد بیش از 3 ساعت در طول شبانه روز از این رسانه بهره می گیرند .
جدول 4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی تصویری داخلی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از یک ساعت
بین یک تا دو ساعت
دو تا سه ساعت
سه تا چهار ساعت
پنج ساعت و بیشتر
109
97
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله درمورد در داخل کشور و تلقیح مصنوعی