پایان نامه رایگان درباره استفاده از شبکه ها و رسانه های صوتی

دانلود پایان نامه

77
32
15
39
4/29
3/23
7/9
5/4
39
4/62
8/85
5/95
100
جمع
330
100
100
میانگین: 2/2 میانه : 2 انحراف معیار : 1/1
4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری خارجی :
میزان استفاده از شبکه های تلویزیونی و رادیویی ( ماهواره ) سومین جنبه از متغیر استفاده از رسانه های جمعی است با توجه به داده های بدست آمده وضعیت پاسخگویان درباره این نوع رسانه کاملاَ متفاوت است به این ترتیب که حدود 70 درصد از پاسخگویان گزینه عدم استفاده و یا صرف کمتر از یک ساعت در شبانه روز را انتخاب کرده اند و تنها 30 درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند که بیش از یک ساعت در شبانه روز از این رسانه استفاده می کنند .
جدول 4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی تصویری خارجی ( ماهواره )
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درباره پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات و ویژگی های جمعیت شناختی