پایان نامه رایگان درباره استفاده از تلویزیون و استفاده از شبکه ها

دانلود پایان نامه

6/97


100
جمع
330
100
100
میانگین: 07/2 میانه : 2 انحراف معیار : 04/1
4-1-20- مصرف رسانه ای کل :
مصرف رسانه ای کل متغیری است که از ترکیب چهار متغیر پیشین ( استتفاده از رسانه های مکتوب ، استفاده از تلویزیون و رادیو داخلی ، استفاده از شبکه های ماهواره ای و استفاده از اینترنت ) به دست آمده است .حداقل نمره ممکن در این متغیر 8 و حداکثر نمره 33 است که از این بین میانگین بدست آمده 18/16 ، و انحراف معیار 3/5 می باشد . براساس داده های مندرج در این جدول 5/48 درصد از پاسخگویان در حد پایین تر از متوسط از مجموع رسانه های جمعی استفاده می کنند . 29 درصد در حد متوسط به این رسانه ها وقت اختصاص می دهند و 21 درصد درحد بالاتر از متوسط از این رسانه ها بهره می گیرند .
جدول 4-1-20- مصرف رسانه ای کل
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین(1)
پایین(2 )
متوسط (3)
بالا (4 )
خیلی بالا (5 )
81
79
95
59
16
5/24
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   روشهای آماری مورد استفاده و تحلیل عاملی تاییدی