پایان نامه رایگان درباره استفاده از اینترنت و میزان استفاده

دانلود پایان نامه

4-1-19- استفاده از اینترنت :


جدول ذیل وضعیت پاسخگویان را بر حسب میزان استفاده از اینترنت نشان می دهد . با توجه به داده های مندرج در این جدول حدود 70 درصد از پاسخگویان در طول شبانه روز دو ساعت و کمتر از وقت خود را به استفاده از اینترنت اختصاص می دهند . 21 درصد در حدود 2 تا 3 ساعت و تنها میزانی کمتر از 10 درصد ، بیش از 3 ساعت را به استفاده از این رسانه اختصاص می دهند .
جدول 4-1-19- استفاده از اینترنت
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از یک ساعت (1)
بین یک تا دو ساعت(2)
دو تا سه ساعت (3)
سه تا چهار ساعت (4 )
پنج ساعت و بیشتر (5 )
119
108
71
24
8
1/36
7/32
5/21
3/7
4/2
1/36
8/68
3/90
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله با موضوع استنباط حکم و تنقیح مناط