پایان نامه رایگان درباره ارزش های فرامادی و پایگاه اقتصادی

دانلود پایان نامه

4-2-15- رابطه بین مشارکت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 165
4-3- رگرسیون چند متغیری 166
4-3-1- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه 166
4-3-2- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی 167
4-3-3- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک با مشارکت نسبی تمامی متغیرهای مستقل 168
فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری
نتیجه گیری 172
5-1- نتایج بخش توصیفی 172
5-2- نتایج بخش تبیینی 176
5-2-1- شاخص های توسعه و میزان گرایش به فرهنگ دموکراتیک 176
5-2-2- دینداری و گرایش به دموکراسی 179
5-2-3- شاخص های سرمایه اجتماعی و گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک 180
5-4- خلاصه نتیجه گیری 184
فهرست منابع 188
پیوست ها 198
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-6-1- ابعاد فرهنگ سیاسی دموکراتیک 87
جدول 2-6-2- معرف ها و گویه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک 90
جدول 2-6-3- معرف ها و گویه های امنیت اجتماعی 94
جدول2-6-4- معرف ها و گویه های سنجه دینداری 96
جدول 2-6-5- معرف ها و گویه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی 99
جدول 2-6-6- معرف ها و گویه های استفاده از رسانه های جمعی 101
جدول 2-6-7- معرف ها و گویه های سرمایه اجتماعی 104
جدول 2-6-8- معرف ها و گویه های گرایش به ارزش های فرامادی 106