پایان نامه رایگان درباره ارزش های فرامادی و اعتماد بین فردی

دانلود پایان نامه

در بین مفهوم سازیها و تعاریفی که ارائه شده است می توان به مفهوم سازی آلموند و وربا از گونه فرهنگ سیاسی مشارکتی اشاره کرد ایشان در گونه شناسی خود از سه نوع فرهنگ مشارکتی ، تبعی و محدود یاد می کنند که نزدیکترین گونه به فرهنگ سیاسی دمکراتیک را می توان فرهنگ مشارکتی یا آنچه از آن تحت عنوان فرهنگ مدنی نام می برند تلقی کرد . در این گونه افراد نسبت به اجزای نظام سیاسی ( نظام، فرایند و سیاست گذاری )تلقی روشنی دارند از جریان امور آگاهند و گرایش به بروز دادن نقش فعال از خود در امور دارند .
الگوی والتر روزنبام که بطور خاص به فرهنگ سیاسی دمکراتیک اختصاص دارد مفصل تر است وی مولفه های این نوع فرهنگ را شامل موارد زیر میداند : 1- جهت گیری نسبت به ساختارهای حکومت شامل روش حکومت ، ورودی ها و خروجی های حکومت 3- جهت گیری نسبت به دیگران در نظام سیاسی شامل هویت سیاسی ، اعتماد و قواعد بازی 3- جهت گیری نسبت به فعالیت سیاسی شامل توانایی سیاسی ، احساس کارایی سیاسی و اعتقاد و باور افرادبه این که می توانند با استفاده از قدرت سیاسی خود فرایند سیاسی را تحت تاثیر قرار دهند (Rosenboum,1975,5).
از نظر استون . ای . فینکل فرهنگ سیاسی دمکراتیک فرهنگی است شامل احساس کارآمدی سیاسی ، مدارای سیاسی ، اعتماد سیاسی ، دانش سیاسی بالا و گرایش به مشارکت سیاسی و حمایت از ارزش های سیاسی مرتبط با آن (Finkel,2002 ).
آلکس وان سیکل نیز فرهنگ سیاسی دمکراتیک را شامل ارزش ها و هنجارهایی مانند اعتماد میان فردی ، مدارا ، بحث سیاسی و حمایت از نهادهای دمکراتیک دانسته است .
ویجایان پیلای دمکراتیک بودن فرهنگ سیاسی را مبتنی بر چهار بعد دمکراتیک بودن قوانین محلی ، گرایش به آزادی اندیشه ، گرایش به آزادی بیان و گرایش به آزادی مذهبی می داند.( pilai,2011 )
اینگلهارت و ولزل در تحقیق جامع خود از تحول فرهنگی ، گونه شناسی خاصی از ویژگیهای فرهنگ سیاسی دمکراتیک ارائه می کنند آنها از ویژگی چنین فرهنگی تحت عنوان ارزشهای ابراز وجود یا ارزش های رهایی بخش (2009 ) نام می برند . از نظر ایشان ارزش های ابراز وجود یا رهاینده آندسته از ارزش های مردم سالارانه می باشند که موجد تاکید بر آزادی های مدنی و سیاسی توده ، استقلال انسانی ، تساهل و مدارا بوده و ارزش های بنیادی جامعه مردم سالار به شمار می آیند . (اینگلهارت ،1389 :23 ) این ارزش ها دارای ابعاد چهار گانه به قرار زیر است :
استقلال فردی 2- ارزش های فرامادی گرایانه 3- برابری جنسیتی 4- نگرش مثبت نسبت به دمکراسی (Inglehart,2009)
ارزش های فرامادی گرایانه نیز مبین تاکید بر آزادی ،رضایت ذهنی ، تساهل برون گروهی و اعتمادبین فردی در برابر ارزش های مادی گرایانه می باشد که شامل تاکید بر حفظ نظم و ثبات ، مبارزه با جرایم ، امنیت شغلی و فیزیکی است . (اینگلهارت ،1389 :91 ) مارک تسلر نیز در مطالعه ای که به طور خاص در باره نگرشهای دمکراتیک انجام داده است شش عنصر را بعنوان مولفه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک در نظر می گیرد : 1- حمایت از برابری جنسیتی 2- مدارا 3- اعتماد 4- مشارکت مدنی 5- علایق سیاسی 6- دانش سیاسی .
تسلر دو عنصر علاقه مندی سیاسی و دانش سیاسی را در سطح شناختی قرار میدهد و معتقد است افرادی که به سیاست علاقه مند هستند بیشتر احتمال دارد که وارد امور سیاسی شده و در فعالیت های مدنی مشارکت کنند . این احتمال نیز وجود دارد که شهروندانی که دغدغه خاطر بیشتری نسبت به سیاست دارند نظارت موثرتری به سیاست های عمومی و فعالیت های دولت اعمال کنند . شناخت سیاسی که با علاقه سیاسی در ارتباط است نیز به همین دلیل اهمیت دارد . هنگامی که شهروندان نسبت به موضوعی خاص علاقه مند بوده و آگاهی سیاسی مناسب را داشته باشند احتمال مشارکت و اظهار نظرهای آگاهانه از طرف آنها بیشتر می شود . (Tessler ,2011:270 )
تسلر بعد از جمع آوری داده های تجربی و انجام تحلیل عاملی و بررسی روابط درونی مولفه های ششگانه سنخ شناسی خود را از انواع فرهنگ سیاسی بر حسب میزان نزدیکی و دوری به مولفه های فرهنگ دمکراتیک ارائه می دهد . به اعتقاد او مولفه های ششگانه بر روی دو عامل یا خوشه خاص تمرکز یافته اند . خوشه اول مرکب از متغیرهای مدارای سیاسی و حمایت از برابری جنسیتی است که وی آنها را درقالب عامل کلی تر تکثر گرایی یا تنوع خلاصه می کند . خوشه دوم در بر گیرنده چهار مولفه علاقه سیاسی ، دانش سیاسی ، مشارکت مدنی و اعتماد بین فردی است و میتوان بار عاملی آنها را در ویژگی درگیری یا بعد رفتاری متمرکز کرد .بر این اساس چهار شیوه ممکن برای ترکیب این دو بعد هنجاری و رفتاری به دست می آید :
جهت گیری تکثر گرایی قوی همراه با جهت گیری درگیرانه قوی که حاصل آن را فرهنگ سیاسی دموکراتیک میداند .
جهت گیری تکثر گرایی قوی و جهت گیری درگیرانه ضعیف که حاصل آنرا فرهنگ سیاسی بی تفاوت می داند .
جهت گیری تکثر گرایی ضعیف و جهت گیری درگیرانه قوی که حاصل آنرا فرهنگ سیاسی عمل گرا نامگذاری می کند .
جهت گیری تکثر گرایی ضعیف و جهت گیری در گیرانه ضعیف که نتیجه آنرا فرهنگ سیاسی محدود یا کوته فکرانه می نامد .
جدول 2-6-1- ابعاد فرهنگ سیاسی دموکراتیک
بعد هنجاری (تکثر گرایی )
قوی
ضعیف
بعد رفتاری (درگیری)
قوی
دمکراتیک
عملگرا
ضعیف
بی تفاوت
محدود