پایان نامه رایگان درباره احساس امنیت اجتماعی و اعتماد تعمیم یافته

دانلود پایان نامه

4-1-1- توزیع جنسی پاسخگویان 118
4-1-2- وضعیت سنی پاسخگویان 118
4-1-3- رشته تحصیلی 119
4-1-4- توزیع پاسخگویان از نظر موقعیت شغلی 120
4-1-5- اعتماد درون گروهی 120
4-1-6- اعتماد نهادی 121
4-1-7- اعتماد برون گروهی ( اعتماد تعمیم یافته ) 122
4-1-8- انسجام اجتماعی 123
4-1-10- سرمایه اجتماعی کل 125
4-1-11- دینداری 126
4-1-12-امنیت اقتصادی 127
4-1-13- احساس امنیت جانی 128
4-1-14- احساس امنیت سیاسی 129
4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل 130
4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب 131
4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری داخلی 132
4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری خارجی 133
4-1-19- استفاده از اینترنت 134
4-1-20- مصرف رسانه ای کل 135
4-1-21- تحصیلات 136
4-1-22- درآمد 136
4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی 137
4-1-24- گرایش به ارزش های فرامادی 138
4-1-25- شاخص ها و معرف های متغیر وابسته ( گرایش به فرهنگ دموکراتیک ) 139
4-1-25-1- مدارای سیاسی 139
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درباره سیاست های پولی و مالی و توابع عکس العمل آنی