پایان نامه رایگان درباره احساس امنیت اجتماعی و امنیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

امنیت سیاسی بالا
امنیت سیاسی خیلی بالا


146
69
51
55
9
2/44
9/20
5/15
7/16
7/2
2/44
2/65
6/80
3/97
100
جمع
330
100
100
میانگین: 10 انحراف معیار : 4
4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل :
احساس امنیت کلی متغیری است که از ترکیب سه متغیر پیشین(احساس امنیت اقتصادی ، جانی و سیاسی ) بدست می آید . میانگین این متغیر 35 از حداکثر نمره مجموع 70 و انحراف معیار آن 8 می باشد . 37 درصداز احساس امنیت پایین و خیلی پایین برخوردارند . 47 درصد از احساس امنیت متوسط و 15 درصد از احساس امنیت بالا و خیلی بالا برخوردارند که موید آنست که پاسخگویان در مجموع از نظر میزان احساس امنیت در سطح متوسط پایین قرار دارند .
جدول 4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درمورد دیوان بین المللی دادگستری و کنوانسیون های بین المللی