پایان نامه رایگان درباره احساس امنیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه

جدول 3-1- سهم هر یک از طبقات نمونه از حجم نمونه 111
جدول 3-2- سهم زیر گروهها ی طبقات اصلی از حجم نمونه 112
جدول 3-3- خوشه های انتخابی از زیر گروههای مختلف 113
جدول 3-4- پایایی ابزار اندازه گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته ) 114
جدول 3-5- پایایی ابزار اندازه گیری سرمایه اجتماعی 114
جدول 3-6- پایایی ابزار اندازه گیری سنجه دینداری 115
جدول 3-7- پایایی ابزار اندازه گیری متغیر امنیت اجتماعی 115
جدول 4-1-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس 118
جدول 4-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 118
جدول 4-1-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 119
جدول 4-1-4- فراوانی بر حسب موقعیت شغلی 120
جدول 4-1-5- اعتماد درون گروهی 120
جدول 4-1-6- اعتماد نهادی 121
جدول 4-1-7- اعتماد برون گروهی 122
جدول 4-1-8- انسجام اجتماعی 123
جدول 4-1-9- مشارکت اجتماعی 124
جدول 4-1-10- سرمایه اجتماعی کل 125
جدول 4-1-11- میزان دینداری 126
جدول 4-1-12- احساس امنیت اقتصادی 127
جدول 4-1-13- احساس امنیت جانی 128
جدول 4-1-14- احساس امنیت سیاسی 129
جدول 4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل 130
جدول 4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب 131
جدول 4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی تصویری داخلی 132
جدول 4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی تصویری خارجی ( ماهواره ) 133