پایان نامه رایگان درباره احساس امنیت و امنیت

دانلود پایان نامه

طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
احساس امنیت خیلی پایین
احساس امنیت پایین
احساس امنیت متوسط
احساس امنیت بالا
احساس امنیت خیلی بالا
24
99
157
46
4
3/7
30
6/47
9/13
2/1
3/7
3/37
8/84
8/98
100
جمع
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره مدل‌یابی معادلات ساختاری و صندوق های سرمایه گذاری