پایان نامه رایگان درباره آموزش و پرورش و علوم پزشکی

دانلود پایان نامه

400
برای اینکه سهم هر کدام از دانشگاهها و نواحی آموزش و پرورش از حجم نمونه مشخص شود فرایند اختصاص حجم نمونه با استفاده از روش فوق یکبار دیگر درباره انواع مراکز دانشگاهی (علوم پزشکی ، بوعلی سینا ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه فرهنگیان و پیام نور ) و نواحی آموزش و پرورش انجام گرفت که نتیجه در جدول زیر ارائه شده است .
جدول 3-2- سهم زیر گروهها ی طبقات اصلی از حجم نمونه
تعداد کل هریک از طبقات ( Nh )
سهم طبقات از حجم نمونه(nh )
اساتید دانشگاهها
بوعلی
351
56
علوم پزشکی
296
47
آزاد
247
40
دانشگاه فرهنگیان و پیام نور
120
18
دبیران آموزش و پرورش
ناحیه (1)
773
123
ناحیه (2)
728
116
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   برهان صدیقین و واجب الوجود