پایان نامه رایگان درباره آموزش و پرورش و انحراف معیار

دانلود پایان نامه

94
91
9/43
5/28
6/27
9/43
5/72
100
جمع
330
100
100
4-1-22- درآمد
در جدول ذیل میزان درآمد پاسخگویان ارائه شده است . مقدار میانگین بدست آمده برای این متغیر دو میلیون هشتصد و چهل و پنج هزار تومان و میزان انحراف معیار 1305000 تومان است که نشان دهنده تفاوت و پراکندگی شدید داده ها از میانگین است که البته بیشتر به دلیل حضور دو گروه درآمدی متفاوت در حجم نمونه و اختلاف زیاد در آمد قشر اساتید دانشگاه و دبیران آموزش و پرورش است . نمودار ستونی نیز یک نسبت عکس و نزولی را بین دو محور فراوانی و میزان درآمد نمایش می دهد که باز به دلیل تعداد بیشتر کارمندان آموزش و پرورش و در آمد کم آنها و تعداد کم اساتید در نمونه انتخابی و میزان درآمد زیاد آنها نسبت به گروه اول است . گروهبندی پاسخگویان را بر حسب شاخص در آمد به ترتیب زیر می توان ارائه کرد : 8/34 درصد در گروه درآمدی پایین ، 4/26 درصد در گروه درآمدی متوسط پایین ، 4/ 16 درصد درگروه متوسط ، 2/14 درصد در گروه متوسط بالا و 2/8 درصد در گروه در آمدی بالا قرار میگیرند .
جدول 4-1-22- درآمد
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پایین(1)
متوسط پایین(2 )
متوسط (3)
متوسط بالا (4 )
بالا (5 )
115