پایان نامه دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری

دانلود پایان نامه

حقوقی فعلی شخص است. پس گروه ملی و ملیت گروه را نباید با هم اشتباه کرد(اردبیلی: پیشین، 19).
دیوان کیفری برای روآندا در قضیه آکایه سو «گروه ملی» را این چنین تعریف کرده است: «به اجتمـاعی از
مردم گفته می شود که به نظر می رسد در یک پیوند حقوقی مبتنی بر تابعیت مشترک سهیم بوده و با مجموعه
ای از حقوق و وظایف متقابل با یکدیگر پیوند خورده اند»(ICTR, Akayesu Case, 1998: p512).
دیوان بین المللی کیفری برای روآندا با توجه به رأی دیوان بین المللی دادگستری گروه ملی را به مجموعه
ای از افراد تعریف کرده است که شهروندان یک کشور بوده و از حقوق و تکالیف متقابل برخوردارند و اظهار می دارد: «گروه ملی مجموعه ای از افراد است که دارای یک رابطه حقوقی مبتنی بر شهروندی مشترک و متصل
هستند که با تقابل حقوق و تکالیف به هم پیوند می خورند»( موسی زاده: 1391، 7).
تعریف بالا علی رغم آن که یک مبنای حقوقی و قضایی دقیقی را در فهم معنای گروه ملی به دست می دهد
ولی با این حال دایره شمول بسیار تنگ و محدودی دارد. پروفسور «ویلیام شبث» در این باره معتقد اسـت کـه
تعریف دیوان مفهوم گروه ملی و مفهوم جمعیت در چارچوب یک دولت- ملت را در هـم آمیخته اسـت. بـه
اعتقاد وی، این موضوع تا جایی که موجب می شود برخی اقلیت های ملی استثناء شـوند نامناسـب بـه نظـر
می رسد( شبث: پیشین، 91).
به دلیل مشابهی پروفسور «لارزا» تلاش می کند تا تعریف جامعی ارائه دهد که مبنایی متفاوت از آن چه که
تعریف دیوان بر آن استوار است، دارد. به باور وی: «گروه ملی می تواند شامل مجموعه ای از افراد باشد که از سایرین، بیشتر به خاطر شباهت در زبان، نژاد، مذهب و فرهنگ خود متمایز می شوند تا علایق ملی و شهروندی در معنای مضیق آن»( آذری: پیشین، 57).
3-1-1-1-2-1-2-گروه قومی
قوم از واژه یونانی Ethnos به معنای مردم یا ملت گرفته شده است(بیرو: پیشین، 233).
«پانوف و پرن» از قوم یا گروه قومی چنین تعریف به دست می دهند: «به گروهی از افراد اطلاق می شود که به یک فرهنگ (زبان، آداب، رسوم و غیـره) تعلـق داشـته و از ایـن طریق شناخته می شوند»(پانوف: 1368، 57).
آلن بیرو قوم را چنین تعریف می کند: « شامل مردمی است با ویژگیهای خاص دینی، نژادی، جغرافیایی و با عادات و رسـوم مخصـوص کـه در داخل یک مجموعه اجتماعی- فرهنگی گسترده جای گرفته است» ( بیرو: پیشین).
ایشان براساس تعریف خود اقلیتهایی مانند چینی، لهستانی، یونانی و… را کـه در کشـورهای اروپـایی یـا آمریکایی زندگی می کند گروههای قومی می دانند. اما این بیان ممکن است تفسیر درستی از قوم نباشد، زیرا مثالهایی که ذکر شده، اقلیتهایی هستند که هـر یک وابسته به یک ملت هستند، بر این اساس باید آنها را یک گروه ملی دانست. در ادامه باید افـزود، بـه نظـر می رسد آنچه قوم را از مفهوم ملت متمایز می سازد همان خواست مشترک زیست جمعی و اراده افراد مبنی بـر داشتن یک نظام سیاسی است( جوانمردی صاحب: پیشین، 25).
اطلاق قوم یا تیره به گروه های انسانی شامل مجموع مؤلفه های زیست شناسی، تاریخی و فرهنگی اسـت. البته تفکیک گروه های قومی از گروه های نژادی کار چندان آسانی نیست. بدین دلیل برخی از تدوین کنندگان کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی فرقی میان این دو عبارت نمی بینند و برخی دیگر عقیده دارند که گـروه های قومی اجتماعات کوچک یک گروه ملی را تشکیل می دهند( اردبیلی: پیشین، 71).
به هر حال یک گروه ممکن است از حیث این وجوه، خود را قابل شناسایی و متمایز از دیگران بداند یا از
این رهگذر توسط دیگران، از جمله مرتکبین نسل زدایی مورد شناسایی قرار گیرد(شیایزری: 1383، 141).
معیار تشخیص و تعیین وابستگی افراد به گروه، یک معیار ذهنی است نه عینی. دادگاه بین المللی کیفـری
روآندا در این مورد اظهار داشته «گروه قومی گروهی است که اعضای آن از زبان یا فرهنگ مشترک برخـوردار