پایان نامه درمورد کهگیلویه و بویراحمد و وزارت جهاد کشاورزی


Widget not in any sidebars

چه عواملی موجب شیوع سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و استان لرستان شده است؟
در مقایسه بین دو استان کهگلیویه و بویراحمد و لرستان عوامل اختصاصی و مشترک سرقت احشام چیست؟
1-5- فرضیه های تحقیق
1به نظر می رسد بین عوامل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سرقت احشام رابطه معناداری وجود دارد.
2- به نظر میرسد دلایل سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان مشترک است.
1-6- ساختار تحقیق:
این تحقیق با عنوان بررسی جرم شناختی سرقت احشام از چهار فصل تشکیل شده است. فصل اول شامل کلیات ( بیان مسأله، سؤال، فرضیه، اهمیت و ضرورت، اهداف…. ) می باشد.
فصل دوم که ادبیات نظری تحقیق را تشکیل می دهد شامل مفاهیم و بیان مبانی نظری تحقیق است.
فصل سوم که مهمترین بخش تحقیق را تشکیل می دهد شامل داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنهاست که با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است و در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی پیشگیرانه می پردازد.
1-7- پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی ها و کنکاش های به عمل آمده می توان گفت که تحقیق و پژوهش خاصی در زمینه بررسی جرم شناسی سرقت احشام صورت نگرفته است یا لااقل اینکه ایجانب در جستجوهایم با آن بر برخورد نداشتم به جز یک مورد آن هم یک طرح تحقیقاتی تحت عنوان پیشگیری از جرم سرقت احشام انجام شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی نیروی انتظامی استان لرستان.
1-8- روش تحقیق:
پژوهش مورد نظر با عنوان بررسی جرم شناختی سرقت احشام در یک جامعه آماری از محکومین سرقت احشام در زندان استانهای کهگلیویه و بویراحمد و لرستان انجام گرفته است. تحقیق مزبور صفات و ویژگی ها و کارکردها و متغیر وابسته و متغیرهای مستقل ، ورابط بین متغیرها، صفات و کنش و واکنش عوامل تأثیر گذار در بروز این ناهنجاری را در جامعه مورد مطالعه قرار می دهد. روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش از تلفیق اطلاعات کتابخانه ای و اطلاعات میدانی صورت گرفته است. در اطلاعات کتابخانه ای منابع موجود اعم از کتب و مقالات مورد مطاله قرار گرفت و در روش میدانی که از روش پرسش نامه ای و مصاحبه که از متداول ترین روش های میدانی هستند در پژوهش فوق استفاده شده است. در روش پرسش نامه ای سؤالات به شکل باز و بسته تنظیم گردیدند که در اصطلاح سؤالات ترکیبی نامیده می شوند. در این پژوهش پرسشنامه به توجه به دو طیف پاسخگو تنظیم شد یک پرسشنامه مربوط مجرمین بود که همه سؤالات این پرسشنامه به صورت بسته می باشد و یک پرسشنامه مربوط قضات و ضابطین می باشد که تعدادی از سؤالات بصورت بسته و تعدادی به صورت باز تنظیم شد. در روش مصاحبهاطلاعات مورد نیاز و مفید تحقیق از طریق ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین پژوهشگر و پاسخگو به عمل آمد. پس از گرد آوری داده ها و طبقه بندی و استخراج اطلاعات حاصل مورد تجزیه قرار گرفتند و داده ها از طریق دستورالعمل برنامه SPSS به روش تجزیه و تحلیل ماشینی و کار با رایانه مورد بررسی قرار گرفتند تا نتایج مورد نظر بدست آید.
1-9- کاربرد و نتایج تحقیق:
– استانداری کهگیلویه و بویراحمد و استان لرستان
– قوه قضائیه و نهادهای زیر مجموعه (دادگستری، اداره زندان ها و …)
– وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها
– مؤسسات و مراکز دینی
– اداره امور عشایر
– وزارت جهاد کشاورزی
– دایره آگاهی و کلانتری های نیروی انتظامی
1-10- مشکلات و محدودیت های پژوهش
– محدود بودن جامعه آماری به افرادی که اقدام به سرقت احشام کرده بودند و در نتیجه عدم دسترسی آسان به آنها و همچنین دشواری هماهنگی آنها برای مصاحبه
– عدم پاسخگویی و امتناع برخی از افراد و ترس از لو رفتن به عنوان فرد سارق