پایان نامه درمورد محاسبه و نتیجه

4- 1- 4- نتایج به دست آمده از بررسی منبع تامین نیرو قیچی‌ها و میزان اعمال نیرو دست شخص هرس کننده
Widget not in any sidebars

الف- آزمایش مربوط به قیچی دستی (تیمار شاهدa1)
(A)(B)
شکل4- 4. شکل (A) اندازه‌گیری وزن قیچی دستی با ترازو کفی دیجیتالیQE- 2003Aبا دقت 1/0 گرم بدون اعمال نیروی شخص هرس کننده، شکل(B) اندازه‌گیری نیروی دست شخص هرس کننده برای برش قطر شاخه 2 سانتی متر.
باتوجه به تامین نیروی اصلی از دست شخص هرس کننده، حداکثر میانگین نیرو برای برش قطر شاخه2سانتیمتراز 18 نفر شخص هرس کننده در بهترین شرایط برش (شروع اولیه)324 نیوتن با میانگین زمان برش 15 ثانیه می‌باشد، که با انجام برش بیشتر بخاطر خستگی که در دست ایجاد میشود، نیروی برای برش کمتر و زمان بیشتری صرف برش میگردد ودر نتیجه برش ناهموارتری خواهیم داشت.
324 نیوتن = 8/9 × 4/32 کیلوگرم
ب- آزمایش مربوط به قیچی پنوماتیکی (تیمارa2)
میزان مصرف سوخت تراکتور در یک ساعت کاری 500سی سی (5/0 لیتر) می‌باشد و با داشتن میزان مصرف سوخت در یک ساعت کاری و ارزش سوخت در فرمول توان موتور قرار داده و نتیجه بدست آمده 2/5 کیلو وات می‌باشد که 90% این توان موتور (7/4 کیلو وات) به شافت PTOمنتقل می‌شود و دستگاه هرس پنوماتیکی با توان 3 کیلو وات شافت کار میکند.طبق آزمون نبراسکا عبارت گرمای احتراق معمولا ارزش گرمایی بالایی است و در نتیجه اغلب برای محاسبه بازده‌های موتور از آن استفاده می‌شود.
HV (H)= 45436kg/kJ
(L) HV=42669 kg/kJ
عدد به دست آمده در آزمون نبراسکا
Qf=5/0(Lit/h)
عدد بدست آمده در آزمایش میدانی (اندازه‌گیری سوخت تراکتور باغی در یک ساعت کاری)
Pf=8364/0(kg/lit)
عدد به دست آمده در آزمون نبراسکا
کیلوگرم برساعت 4182/0 =8364/0 ×5/0Mf = Qf.Pf
دکیلو وات 2/5 =
کیلو وات 7/4 =90%×2/5 توان منتتقل شده ازموتور به شافت PTO
باتوجه به فشار تولیدی 8 بار (840کیلو پاسکال) و دبی 550لیتر بردقیقه دستگاه قیچی هرس ‌پنوماتیکی، توان ‌پنوماتیکی 7/7 کیلووات خواهیم داشت، و این توان بین 5خروجی دستگاه هرس پنوماتیکی تقسیم می‌شود و به هرکدام 5/1 کیلو وات توان می‌رسد و قیچی بزرگ با داشتن قطر پیستون 7سانتی متری با توان489/16 کیلووات کار میکند و حداکثر قطر5 سانتی متری شاخه را برش می‌دهد و همچنین قیچی کوچک با داشتن قطر پیستون 2سانتی متری با توان71/4 کیلووات کار میکند و حداکثر قطر 5/1 سانتی متری شاخه را برش می‌دهد.
P= 840(kPa)
=Q 550(lit/s)
C=عدد ثابت1000 درسیستم متریک
Dقیچی بزرگ=9 (cm)