پایان نامه درمورد شرکت های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار


Widget not in any sidebars

2-14)خلاصه فصل:
در این تحقیق، ابتدا اهداف مفاهیم گزارشگری مالی و تاثیر حسابرس بر ویژگی کیفی اطلاعات بیان، سپس کیفیت حسابرسی از نظر محققین مختلف تعریف و از سه دیدگاه داده، ستاده وعوامل زمینه ای مورد بررسی قرار گرفت. موضوع مورد بحث دیگر در این فصل، تمایز کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس بود و این گونه بیان شد :.
“کیفیت حسابرس به عنوان کیفیت کلی خدمات حسابرسی در همه حسابرسی های موسسه تعریف میشود.ولی کیفیت حسابرسی باید برای هر کار حسابرسی به طور جداگانه تعریف شود، زیرا موسسه حسابرسی ممکن است همه حسابرسی های خود را در یک سطح کیفی مشابه اجرا نکند.”
در ادامه کیفیت حسابرسی از منظر عرضه کننده و تقاضا کننده خدمات حسابرسی مورد بررسی، و شاخصهای آن بیان شد.
از آن جایی که موضوع مورد پژوهش رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود است، سود و محتوای اطلاعاتی آن مورد تحلیل قرار گرفت و بیان شد، از آن جایی که سود دارای محتوای اطلاعاتی است، میتواند بر تصمیمگیری افرادی چون سهامداران تاثیر و دلیلی بر واکنش بازار باشد. در ادامه به تعریف ضریب واکنش سود و تبیین رابطه کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود پرداختیم و در نهایت به تحقیقات مشابه داخلی و خارجی اشاره شد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3 -1) مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روشهای دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک میکند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هرچه سریع تر به پاسخ یا پاسخهایی که برای پرسشهای خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازهگیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. روش تحقیق، ویژگیهای تحقیق، فرضیههای تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
3-2) جامعه آماری و حجم نمونه
نمونه‌ای از جامعه آماری، مجموعه اندازه‌هایی است که عملا در جریان یک تحقیق گردآوری می‌شود. نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب میشود. به قسمی که می‌توان از این بخش، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد. هرگونه درباره جامعه را می‌توان کم و بیش از طریق نمونه برآورد کرد. فرآیند انتخاب نمونه و استخراج نتایج و استنباطهای حاصل را بررسی نمونه‌ای می‌نامند. جامعه (آماری)، عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گرد آورده کامل واحدها، که می‌خواهیم استنباطهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده‌ها، استخراج نتایج درباره جامعه می‌باشد. یا به بیان ساده‌تر، در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند. یعنی جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که میتوانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند. جامعه آماری گرد آورده‌ای از اعداد است که اعداد مزبور عبارت‌اند از اندازه‌های مربوط به یک صفت مشخصه برای تمام واحدهایی که آماج تحقیقی را تشکیل میدهند(سایت دانشنامه رشد).
جامعه آماری در این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهای 1388 تا 1392 در بورس حضور داشته اند، که تمامی شرایط زیر را دارا باشند:
1-شرکتها از سال 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
2- پایان سال مالی شرکتها 29 اسفند هر سال باشد.
3- جزء شرکتهای مالی و سرمایه گذاری نباشد.
4- اطلاعات مالی مورد نیازشرکت ها قابل دسترس باشد.
5- در طی دوره مورد مطالعه سهام شرکتها، بیش از6 ماه توقف معاملات نداشته باشند.
با توجه به محدودیتهای فوق تعداد شرکتهایی که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب وبه عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند بشرح زیر می باشد:
جدول(3-1): روش انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388
454
تعداد شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها منتهی به 29 اسفند باشد.