پایان نامه درمورد توانمندسازی روان شناختی و دانشگاه علوم پزشکی


Widget not in any sidebars
P-1
نسبت عدم موفقیت بین افراد نمونه
50/0
6
N
اندازه نمونه
171
با توجه به تعداد نمونه، با پیشبینی احتمال عدم تکمیل یا تحویل تعدادی از پرسشنامهها توسط کارکنان، تعداد 200 پرسشنامه، در بین کارکنان توزیع شد، که پس از بررسیهای بهعمل آمده از 182 پرسشنامه برگشت داده شد، 180 تا از آنها قابل استفاده و تجزیه و تحلیل بود و بر طبق نمونه بدست آمده، 171 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
5.3. روش نمونه گیری
نمونه پژوهش، عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشد تا بتوان نتایج پژوهش را به آن تعمیم داد (نادری و دیگران، 1376، ص41). در این پژوهش برای نمونهگیری، از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این روش، اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخابشدن بهعنوان آزمودنی دارند. اگر در یک جامعه گروهی از افراد برحسب قوانین احتمالات انتخاب کنیم و هیچ عامل دیگری در این انتخاب تأثیر نداشته باشد، آن گروه نمونه را نمونه تصادفی جامعه خواهیم نامید. نمونهگیری تصادفی دارای سه شرط اساسی زیر است:
اوّلاً: احتمال انتخاب شدن در گروه نمونه برای همه افراد یکسان است.
ثانیاً: احتمال انتخاب شدن در تمام مراحل نمونهگیری ثابت بماند.
ثالثاً: انتخاب شدن هر فرد تأثیری در انتخاب شدن فرد یا افراد دیگر نداشته باشد (خلیلی شورینی، 1375، ص89).
بر همین اساس، نمونه مورد نظر از جامعه پژوهش که کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم می باشد بر اساس میزان حجم نمونه مورد نظر و با توجه به رابطه(1) تعیین حجم نمونه به کار گرفته شده انتخاب شدند.
6.3. روش جمع آوری داده ها
بدون شک یکی از مراحل بنیادین در هر پژوهش انتخاب روش مناسب برای جمع آوری داده ها، آمار و اطلاعات صحیح و کارآمد می باشد، و با توجه به اینکه در طرح های پژوهشی مختلف هدف پژوهشگر متفاوت می باشد لذا پژوهشگر از ابزارهای مختلفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می نماید.
در این پژوهش، روشهای بهکار گرفته شده در جهت جمعآوری اطلاعات و داده‌ها شامل: روش‌های کتابخانهای و میدانی بوده است. در روش کتابخانهای؛ با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و لاتین، بخشی از اطلاعات لازم در خصوص ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش جمعآوری گردید. در روش میدانی، پرسشنامههای مربوطه در میان نمونه آماری از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم توزیع و جمعآوری گردید. از اطلاعات حاصله جهت بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شد.
7.3. ابزار سنجش پژوهش
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده‌های پژوهش است.
پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمعآوری اطلاعات در پژوهش های پیمایشی، عبارت است از مجموعهای از پرسش های هدفمدار، که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه، و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد (خاکی، 1386، ص242). ساختار پرسشنامه در پژوهش حاضر شامل 3 قسمت بوده است که قسمت اول مربوط به سؤالات جمعیت شناختی بوده، 20 سؤال اول مربوط به تفکر استراتژیک، و 15 سؤال دوم مربوط به توانمندسازی روان شناختی کارکنان بوده است. نحوه توزیع سؤالات بر اساس متغیر های پژوهش به شرح مندرج در جدول شماره (3-2) بوده است.
جدول شماره (3-2) : نحوه توزیع سؤلات بر اساس متغیرهای پژوهش
متغیرهای مورد بررسی
شاخصهای مورد بررسی
شماره سؤالات