پایان نامه درمورد استانداردهای حسابداری و منافع سرمایه گذاران

7.فرصت رشد
Widget not in any sidebars

چنانچه خبرخوب مربوط به سود خالص موید فرصت رشد باشد، ضریب واکنش در برابر سود خالص بالا خواهد بود. کالینز و کوتاری(1989) مدارک وشواهدی ارائه نمودند مبنی بر اینکه در مورد شرکتهایی که بازار برای آنها فرصت های رشد در نظرمی گیرد ضریب واکنش بیشتر است آنها برای محاسبه فرصت رشد از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن استفاده کردند و دلیل آنها این بود که بازار کارا ازفرصت رشد آگاه است آنها مشاهده نمودند که بین این نسبت و ضریب واکنش رابطه مستقیم وجود دارد.
8.توان اگاهی دهندگی قیمت
قیمت بازار شامل تمام اطلاعاتی است که افراد درباره شرکت میدانند و بخشهای زیادی از این اطلاعات را سیستم حسابداری با اندکی تاخیرشناسایی میکند. متعاقبا بافرض یکسان بودن شرایط هرچه قیمت اطلاعات بیشتری را تبیین کند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتر و ضریب واکنش سود پایین ترخواهد بود. یکی از علائمی که نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت، اندازه شرکت است. شرکتهای بزرگ بیشتر هستند و موردنظر رسانههای خبری قرارمیگیرند. با این وجود تحقیقی را ایستن و زمجوزکی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اندازه و بزرگی شرکت نمی تواند به عنوان متغیر عمده اندازه و ضریب واکنش سود را توجیه کند. دلیل آن نیز این است که به همان میزان که اندازه شرکت نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت سهام است، نشان دهنده سایر ویژگی ها مانند ریسک یا رشد سودآوری نیزمیباشد. اگر این عوامل کنترل شوند تقریبا هر نوع تاثیر با اهمیتی ازسایر عوامل بر روی ضریب واکنش سود از بین می رود.
9.ترکیب هیئت مدیره :
فرض بر این است که هرچه تعداد اعضای مستقل بیشتر باشد یکپارچگی اطلاعات مالی به وسیله محدود کردن توانایی مدیریت در دستکاری در سود افزایش مییابد. مدیران مستقل وسیله ای برای نظارت بر مدیریت و افزایش اطمینان هستند تا به این وسیله مدیران در جهت منافع سرمایه گذاران تصمیمگیری کنند. مدیران مستقل هیچ ارتباط قراردادی با شرکت نداشته بلکه ارتباط آنها به صورت آزاد و مستقل از شرکت میباشد و این امر باعث میشود تا وظیفه خود را به گونه ای مستقل از شرکت انجام دهند . بنابراین تقاضا برای سهام شرکتهایی که نسبت اعضای مدیران مستقل به کل اعضای هیاتمدیره بیشتری دارند، افزایش مییابند که این امر باعث افزایش قیمت و بازده سهام این شرکت ها شده و در نتیجه ضریب واکنش سود افزایش مییابد (قربان زاده،1391،ص60).
10.کیفیت حسابرسی :
حسابرس اطمینان میدهد که صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت مطابق استانداردهای حسابداری و به گونه ای منصفانه تهیه شده است. بنابراین کیفیت بالای حسابرسی به عنوان نماینده ای برای افزایش اعتبار بخشی به صورتهای مالی در نظر گرفته میشود. در این زمینه تحقیقات به نتایج متفاوتی دست یافته اند که به دو دسته تقسیم میشوند.
دسته اول :
میتوان به تحقیق تهو و وونگ(1993) اشاره کرد.آنها بیان کردند که کیفیت حسابرسی دارای رابطه مثبت با ضریب واکنش سود میباشد.
دسته دوم :
این دسته ازتحقیقات بیشتر مورد پذیرش بازار و نیز درعمل مشاهده شده است به نتیجه متفاوت با تحقیقات دسته اول دست یافته اند.
در مورد تحقیقات دسته دوم برخی از محققان از قبیل مولیانی و همکاران، هاپساری و ریاتنو بیان کردند، از آن جایی که سرمایه گذاران فقط به عدد سود و نه به درستی و صحت آن توجه میکنند، لذا کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود اثری قابل توجه ای ندارد (قربان زاده،1391،ص60).
2-11-4) تغییرپذیری ضریب واکنش سود
پژوهشهای بازار سرمایه که از مدل رگرسیون استفاده میکنند نشان میدهد که رفتار ضریب واکنش سود متغیر است. همچنین مطالعات بیشتری که در بخشهای مختلف بازار(پنل ها) انجام شد و از آن جمله تحقیقات لیو، تغییرپذیری ضریب واکنش سود را به اثبات رساند. مطالعات هریس و ایسترن که بر دستههای مختلف شرکتها در دورههای مشخص زمانی انجام شد، نشان داد که ضریب واکنش سود بیشتر، ازسطح سود(درآمد) سازمانها متاثر است، تا از تغییرات آن. البته انتقادی که به تغییرات لیو وارد شد و همچنان به قوت خود باقی است، پایین بودن ضریبR2 در برازش دادههای حاصل از پژوهش بود. این موضوع به تحقیقات ایسترن و هریس در سال 1992 منجر شد، تا اثر رگرسیون بازدهی بر حسب سود تجمعی درافق بلندمدت 10 ساله را بررسی کنند. نتیجه تحقیق آنها ضریب مربعات خطای رگرسیون را تا سطح 63 درصد افزایش داد. موضوع دیگری که توسط محققین مورد توجه قرار گرفت، جایگزینی پورتفولیوها به جای شرکت ها به عنوان واحدهای موردتحلیل در بررسی تغییرپذیری ضریب واکنش سود و دخیل کردن متغیرهای مستقل بیشترنظیر اندازه، پایداری، بتا و رشد در رگرسیون بود. اولسان نشان داد که مطالعه پورتفولیو به عنوان واحد مورد بررسی برای تخمین تخمین ضریب واکنش سود، تا حدود یک ماه باعث کاهش تغییر پذیری ضریب واکنش سود میشود. برخی از تحقیقاتی که بعدا انجام شد، نتایج اولسن را تاییدکرد. درمقابل، مطالعات ایسترن و هریس نشان از تغییر بسیار محسوس و مشخص در ضریب واکنش سود در زمانی دارد که واحدهای مورد بررسی، شرکتها هستند. تاثیر اضافه شدن متغیرهای بتا، پایداری، رشد و اندازه توسط کالینز وکوتاری بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که به استثنای بتا، ورود سایر پارامترهای مورد بررسی در مدل رگرسیون، تاثیرمعناداری در تغییر اندازه ضریب واکنش سود دارد. همچنین متغییردیگری که به عنوان یک پارامتر تاثیرگذار بر روی ضریب واکنش سود شناخته شد، فرصت رشد سازمان بود (وکیلی فرد وهمکاران،1392،ص4).
نتایج تحقیقاتی که اخیرا در این زمینه صورت گرفته است، نشان میدهد که برخی دیگر از فاکتورهای درون سازمانی بر روی ضریب واکنش سود تاثیر گذارند. برخی از این پارامترها عبارتند از:
ساختار هزینه درجه رقابت پذیری، نسبت سود تقسیم شده و نظر حسابرس. همچنین تحقیقاتی که در مورد اثر گذاری پارامترهای اقتصادی صورت گرفته است.
برخی از پارامترهای اقتصادی تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود را مشخص نمود که عبارتند از :
میزان تولید، تغییرات نرخ بهای ارز و تغییرات در صنعت نفت و گاز (کیم و ویلت، 2006).
2-12) تبیین رابطه کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود
اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش را بررسی اینگونه تبیین میکند:
ضریب واکنش سود، تخمینی از تغییر در قیمت سهام یک شرکت را با توجه به اطلاعات ارائه شده در اعلام درآمد شرکت است. هر دو تئوری علامت‏دهی و تئوری قیمت گذاری آربیتراژ رابطه‏ی نظری بین اطلاعات را توضیح می‏دهند که برای شرکت‏کنندگان بازار شناخته شده هستند و برای شرکت‏کنندگان بازار در موردحقوق خاص (سهم معمول از یک شرکت خاص) و قیمت آن حق شناخته شده هستند.