پایان نامه درمورد ارتباطات بین المللی و عوامل کلیدی موفقیت


Widget not in any sidebars
اولویت بندی
برنامه عملیاتی
ارتباطات
استراتژی و برنامه های روشن
(شکل 2- 16) ارتباط استراتژی اثر بخش و کارکردهای آینده نگاری(غفاریان وکیانی،1386).
3.4.2. ارائه مدل مفهومی تدوین استراتژی اثر بخش در سازمانها
در اینجا عوامل موثر بر فرآیندهای نوآوری که در جدول 2- 16 با دیدگاه تفکر استراتژیک دسته بندی شد؛ در مدل فرآیندی ساختار استراتژی اثر بخش نظیر به نظیر جایگذاری شده و مدل مفهومی تعیین استراتژی نوآوری مبتنی بر آینده نگاری و تفکر استراتژیک بدست می آید. این مدل مفهومی در شکل 2- 17 نشان داده شده است.
شناسایی فرصتهای آینده و شناسایی بازار منجر به شناخت فرصتهای آینده می شود و زمینه استراتژی برای تدوین چشم انداز آینده نگر آماده می سازد. زندگی در دنیای در حال تغییر لزوم توافقی جبری را ایجاب می کند. پایش مستمر آینده پیچیده با پایش میزان تأثیر پذیری سازمان از نیروهای متنوع محیطی به ما کمک می کند تا بتوانیم فضای تغییرات آینده را بهتر پیش بینی کنیم.
وقتی چشم انداز سازمان مبتنی بر کسب فرصتهای قابل تحقق در آینده تدوین شده و توسط مدیران سازمان درک شد. این مسائل به عنوان موضوعات استراتژیک تمام وقت ذهن مدیران را به خود مشغول خواهد ساخت تا به نحوی بتوانند آن را بصورت بالفعل در آوردند. پس از این مرحله مدیران گروهی را مسئول شناخت و امکان سنجی برنامه ایی برای تحقق این اهداف خواهند کرد. کشش بازار، اوضاع اقتصادی، فشار فناوری، الگوهای آماری، ارتباطات بین المللی، رقابت، فرهنگ، قوانین و مقررات؛ عوامل تشکیل دهنده زنجیره ارزش سازمان، محیط فیزیکی، منابع طبیعی و … نیروهای متنوع محیط درون سازمانی و برون سازمانی را تشکیل می دهند که بر تحقق و به فعالیت رساندن فرصتها تاثیر گذارند. برای این کار ابتدا قابلیتهای محوری سازمان و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی می شود و سپس بر مبنای آن معیارهایی کلیدی عملکرد برای دستیابی به هر یک از فرصتها بر مبنای میزان جذابیت(منافع سازمان در صورت دستیابی به آن) و امکان پذیری (توانایی سازمان از منظر منابع مختلف دانشی، مهارتی، زمانی، توانایی ، رقابت با رقبا، سیستمهای کنترلی و مدیریتی و … در دستیابی به آن) تعیین می شود. خروجی این لایه عوامل کلیدی موفقیت سازمانی در عرصه نوآوری را بدست می دهد. در لایه آخر ابتدا با کمک ذینفعان مختلف جلساتی برای تعیین ارزشها و سپس تولید ایده هایی برای تحقق معیارهای کلیدی عملکرد از طریق تعیین فرصتهای جدید تحقق و توسعه تشکیل می شود. استفاده از رهبران تفکر در این مرحله بسیار سودمند خواهد بود. رهبران تفکر بهترین منافع برای آینده نگاری سازمان بوده و باروشهای متفاوتی از جمله مصاحبه، پیمایش، کارگروههای متمرکز و پنلهای رهبری تفکر می توان آنها در کار آینده نگاری سازمانی دخیل کرد. رهبران تفکر گروههای زیر را شامل می شوند: هیئت رئیسه سازمان، تحلیلگران صنعت؛ ناظران صنعت؛ اعضای اتاق فکرها؛ دانشگاهیان؛ مشاوران دولتی؛ خبرگان؛ اعضای هیات امنا؛ مشاوران سازمان؛ ایجاد کنندگان فرهنگ. با تعیین فرصتهای جدید تحقق و توسعه استراتژی سازمان در خصوص هر یک از اولویتها تعیین شده و سپس تحقیقات اولویت بندی شده و پروژه های نواوری و برنامه عملیاتی برای دسترسی به آنها تدوین می شود، بدیهی است پس در تدوین برنامه عملیاتی باید متولی و مسئول انجام هر پروژه، زمان، کیفیت محصول، منابع مالی، مکان اجرا و پرسنل لازم برای انجام این پروژه جدید مشخص شوند.
لازم به ذکر است در لایه اول مدل مفهومی ارائه شد در شکل 2-17 باید مدیران ارشد نقش اصلی را در بر عهده داشته باشند. اجرای لایه دوم بر عهده مدیران میانی با همکاری مدیران عملیاتی است و مجری لایه سوم مدیران عملیاتی سازمان هستند که از کلیه ذینفعان سازمان در تعیین و تحقق ایده ها کمک گرفته و نتایج را با مدیران ارشد خود هماهنگ و به تصویب آنها می رسانند.
لایه اول: فرصت یابی
شناسایی فرصتهای فناوری آینده
شناسایی فرصتهای بازار(فرصتهای اقتصادی و اجتماعی
تدوین چشم انداز فرصتهای موجود و آینده(تعیین فرصتهای استراتژیک)
لایه دوم: تحلیل گلوگاه
شناسایی پتانسیلها و قابلیتهای کلیدی سازمان
تعیین معیارهای امکانپذیری و جذابیت و معیارهای کلیدی عملکرد
لایه سوم: راهیابی استراتژیک
ارتباطات(مشارکت ذینفعان و تامین ارزشها)
ایده پردازی و شناسایی فرصتهای تحقیق و توسعه مبتنی بر فرصتهای بازار و فناوری با در نظر گرفتن منابع سازمانی و حمایت مدیریت
استراتژی و برنامه های روشن
اولویت بندی تحقیقات
تعیین پروژه ها و برنامه عملیاتی
راهکار استراتژیک نوآوری مبتنی بر آینده نگاری