پایان نامه درباره ساختمان های بلند مرتبه و ساختمان های بلند


Widget not in any sidebars
تانتالا وهمکاران بامطالعه خسارت زلزله برای شهر منهاتن نیویورک که دارای تعداد قابل توجهی ساختمان بلند بود به نتایج فوق رسیدند(حدود 1600 ساختمان بیشتر از 20طبقه)[14].
2-7-1 روش شبیه سازی برای حرکات زمین
تاریخچه زمانی یک زلزله دانستنی های تصادفی قابل توجهی از جمله دامنه نوسان، محتوای فرکانسی و مدت زمان و … را به نمایش می گذارد.
برای به حساب آوردن عدم اطمینان زمین لرزه، ورودی تاریخچه زمانی به صورت فرآیندهای تصادفی مدل می‌شود. این شبیه سازی به وسیله توابع نمونه وبا استفاده از ویژگی‌های زیر انجام می‌شود: طیف قدرتمند، تابع توزیع احتمال وابسته ومدت زمان حرکت قوی زمین. حرکات زمین در زلزله بعضی انحرافات از توزیع نرمال را به نمایش می گذارد. با یک مطالعه و تبیین درست مشخصات غیرگاوسی تحریکات لرزه ای تصادفی، یک روش جدید توسط شینوزوکا و یامازاکی به کار گرفته شد که به وسیله آن تابع نمونه غیر گاوسی تاریخچه زمانی زلزله به دست آمد [5].
این روش تکراری بر اساس نگاشت یک فرآیند گاوسی به یک فرآیند غیرگاوسی برای تغییر شکل‌های غیرخطی استفاده می شود. چندین توزیع بتا در این مطالعه برای مقایسه انحرافات خفیف تا متوسط از توزیع نرمال استفاده گردید.
مدت زمان نیز می تواند اثر قابل توجهی در پاسخ یک مدل غیرخطی که شامل کاهش سختی می شود داشته باشد. آنان اثر مدت زمان به صورت مجموعه ای از تاریخچه زمانی برای حرکت های شدید زمین تنظیم کردند که این زمان ها 2، 7 و 12 ثانیه می باشند. باید توجه داشته باشیم که این سه مدت زمان فرآیندهای تصادفی را در طول زمان های تعیین شده تحقق می دهند.
2-7-2 مدل سازی ساختمان های بلند و عدم اطمینان مصالح
الینگ وود و همکاران طی یک پژوهش سه نمونه ساختمان 25 طبقه با سیستم قاب خمشی و طراحی تیر و ستون مناسب رامورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این ساختمان های مورد نظر با استفاده از مدل المان محدود دو بعدی متشکل از یک سری عناصر قاب مورد آنالیز قرار گرفت[16]. عناصر تیر و ستون با المان های الاستیک و یک جفت ناحیه پلاستیک در هر انتهای آن در نظر گرفته شده اند.
در این مناطق پلاستیک مواد به صورت غیرخطی معرفی می شوند و در مدل به صورت مفصل پلاستیک تاکدا Takeda ( یا فنرهای چرخشی غیرخطی) با نسبت دوسویه لنگر چرخش تعریف می شوند(شکل2-9).

شکل 2-9 : مدل مفاصل پلاستیک تاکدا برای ساختمان های بلند مرتبه
کاهش سختی در طول چرخه های پی در پی هیسترزیس دراین مطالعه در نظر گرفته شد (مورد استفاده خاص در بررسی تأثیر مدت زمان در حرکت های شدید). حلقه چرخش لنگر ( و M) تغییر در ظرفیت نیرو را به وسیله آنالیز مدت زمان تغییر شکل توصیف می کند. همچنین مقاطع تیر و ستون با استفاده از یک مدل فایبر گسسته افزایشی تحلیل می شود. پارامترهای مدل فایبر از جمله مقاومت مصالح به صورت متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شدند که در جدول 2-2 خلاصه ای از آن ارائه شده است.
جدول 2-2 : پارامتر های آماری مشخصات مصالح
C.O.V mean Simbol Random variable
18%
3390 psi Fc Concrete comperisive strength
9/8% 67 ksi Fy Reinforement: Grand 60 yield
باید به این نکته توجه داشت که علت اینکه مشخصات دو ماده از مصالح در جدول 2 به صورت توزیع گاوسی بیان شد به دلیل فرضی است که بر مبنای آن توزیع نرمال با توزیع گاوسی سازگار می باشد.
پارامترهای حلقه (چرخه) چرخش – لنگر (لنگر تسلیم، چرخش تسلیم و سختی تسلیم) متغیرهای تصادفی هستند. متغیرهای تصادفی برای المان تیر در یک طبقه یکسان به صورت کاملاً وابسته در نظر گرفته شده بودند. برای المان های ستون متغیرهای تصادفی به صورت مستقل در نظر گرفته شده بودند (بالا و پایین مفصل) و در نتیجه وابسته نبودند.
کاهش سختی قطعه در نظر گرفته شد و یک پارامتر مناسب برای نشان دادن ظرفیت اتلاف انرژی چرخه هیسترزیس استفاده گردید. علاوه بر این در مفاصل پلاستیک آنالیز غیرخطی به همراه اثرات – p در نظر گرفته شده بود.
نواحی مختلف آسیب با استفاده از معیار تغییر مکان جانبی بین طبقه ای در دو دسته جزئی (ترک مویی) و کامل ( فروپاشی) ایجاد شده بود.