پایان نامه درباره دانش آموز، دانش آموزان، Education

اند. این یافته پژوهشی در دو گروه دختر و پسر دارای نتایج یکسانی بود شاید بتوان گفت که مزیت عمده روش جیگ ساو تنها به یادگیری شناختی و تغیرات شناختی عمده نیست بلکه مسئولیت پذیری و تمرین مهارتهای اجتماعی از عمده مزایای آن محسوب میشود. از سوی دیگر این روش تدریس بهجای تقویت رقابت در بین دانشآموزان مشارکت را تقویت مینماید و روحیه تشریک مساعی را در میان آنان تقویت میکند. به همین دلیل است که روش آموزش جیگ ساو تنها در زمینه انتقال مهارتهای شناختی و مسائل آموزشگاهی بهکار برده نشده است بلکه طیف گستردهای از موضوعات و مقولههای اجتماعی و عاطفی را شامل میشود.
بهطور کلی الگوی جیگ ساو که میتوان آن را در خانواده الگوهای مشارکتی قرار داد به عنوان یکی از الگوی مورد استفاده در پژوهش حاضربیانگر تاثیر مطلوبی بر پیشرفت تحصیلی است. استفاده از الگوی مشارکتی جیگ ساو با توجه به اندازه اثر محاسبه شده و نیز آزمون تی نشان دهند تاثیر بسیار خوب و چشمیگر آن در تدریس درس علوم تجربی پایه ششم است، به نحوی که برتری آن نه تنها بر روشهای سنتی متداول آشکار است، حتی برتری نسبی آن بر الگوهای دیگر چون الگوی تدریس در حد تسلط نیز در پژوهش حاضر نیز مورد تائید قرار گرفت. آنچه به شکل عددی نمایش داده شده مبتنی بر تاثیرات آموزشی مستقیم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است. اما، تاثیرات پرورشی و غیر مستقیم استفاده از این الگو بر مهارتهای اجتماعی، فردی، رفتاری و خودآگاهی دانش آموزان بسیار زیاد است که به فرصتی کافی برای تحقیقات بیشتر نیاز دارد. نتایج این پژوهش تاثیر استفاده از این الگو را در دروس دیگر و پایهها و مقاطع متفاوت نوید میدهد.
محدویتهای پژوهش
1- عدم حمایت مسئوولان و دستاندرکارن مدارس برای همکاری با محقق و اتلاف وقت ناشی از آن.
2- کمبود وقت معلمان و عدم تمایل آنان به اختصاص دادن وقت در ساعات غیر موظف برای آموختن الگوی تدریس مورد پژوهش حاضر
3- داشتن محدویت مکانی که سبب عدم تعمیم پذیری یافته های این پژوهش به سایر مناطق استان شده است.
4- چون این پژوهش در مقطع ابتدایی صورت گرفته است، به مقاطع دیگر تحصیلی قابل تعمیم نیست.
5- با توجه به اینکه مدارس و کلاسهای درسی به چارچوب سنتی محدود شده، لذا عدم آشنایی دانشآموزان با این الگو مشکلاتی را در اجرا به وجود آورده است.
6- به دلیل محدویت زمانی این الگوها فقط در درس علوم تجربی اجرا شده و نتیجه بخش بوده است و قابل تعمیم به دروس دیگر نیست.
پیشنهادهای پژوهشی
1- پژوهشهای مقایسهای بیشتری دربارهی تاثیر الگوهای جیگ ساو و درحد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در سایر دروس نیز انجام گیرد و نتایج به دست آمده در زمینهی گوناگون باهم مقایسه شود.
2- تاثیر الگوهای جیگ ساو و درحد تسلط بر کیفیت دوام یادگیری در هر سه حیطه شناختی، مهارتی و نگرشی مقایسه شود.
3- تاثیر پرورشی الگوی جیگ ساو بر رشد و توسعه همه جانبهی دانشآموزان و میزان بر آوردن انتظارات و اهداف رسمی آموزش و پرورش ارزیابی شود.
پیشنهادهای کاربردی
1- برگزاری دورههای ضمن خدمت برای معلمان و دبیران مقاطع مختلف تحصیلی توسط اداره کل آموزش و پرورش، جهت آشنایی هرچه بیشتر با الگوهای تدریس جیگ ساو و در حد تسلط و ایجاد شرایط لازم جهت سنجش اثربخشی بکار گیری چنین الگوهای تدریس، در میان دانش آموزان.
2- بکارگیری الگوهای تدریس جیگ ساو و در حد تسلط در میان دانشآموزان پایه ششم ضعیف و قوی و مشخص تاثیر این الگوها در میان دانش آموزان.
3- الگوی جیگ ساو در برنامه درسی دوره تربیت معلم، برای هرچه بیشتر دانشجویان تربیت معلم گنجانده شود.
4- با پشتیبانی مدیران مدارس فضای مناسب برای اجرای این الگو ایجاد شود.
5-به نویسندگان و مولفان کتابهای درسی نظام آموزشی توصیه می شود با آگاهی از مبانی نظری و عملی رویکرد یاددهی_ یادگیری مشارکتی، محتوای کتابها را بر اساس این روش ( جیگ ساو ) انتخاب و سازمان دهی نمایند.
6- تاثیر پرورشی الگوی جیگ ساو بر رشد و توسعه همه جانبه دانش آموزان و میزان برآوردن انتظارات و اهداف رسمی آموزش و پرورش ارزیابی شود.
فهرست منابع
منابع فارسی
کتاب:
آلیس و والن. (1379). آشنایی با یادگیری از طریق همیاری. (ترجمه رستگار و ملکان). تهران: نی.
جویس، بروس؛ ویل، مارشا و کالهون، امیلی. (1384). الگوهای جدید تدریس 2004. (ترجمه محمدرضا بهرنگی). تهران: کمال تربیت.
سیف،علی اکبر،(1392).روانشناسی پرورشی نوین،نشر تهران دوران.صص 525-520
بهرنگی،محمدرضا،(1384).الگوهای تدریس 2004،نشر کمال تربیت،انتشارات تهران،بهار 1384،صص341-339.
مقاله و مجله:
بهرنگی، محمدرضا؛ اقایاری، طیبه. (1383). تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش آموزان پایه پنجم. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 10، صص 41-24.
سیف، علی اکبر. (1379). روانشناسی تربیتی(ویراست نو). تهران: آگاه.
فقیهی، فاطمه. (1381). جمع بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هشتم، شماره3.
کرامتی، محمدرضا. (1382). نگاهی نو و متفاوت به یادگیری مشارکتی. مشهد: آیین تربیت.
کرامتی، محمدرضا. (1386). تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 10، صص55-39.
شعبانی،حسن،(1323).مهارت های آموزش وپرورش،روش ها و فنون تدریس.
نوروزی حجی محمد ، محسنی زاده سید مصطفی ، جعفری ثانی حسین ، ابراهیم زاده سعید . تاثیر تدریس با تلفیق دوالگوی اموزشی همیاری ویادگیری در حد تساط بر یادگیری مبعث علایم حیاتی : :تجربه ای از دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد .مجله ایرانی اموزش در علوم پزشکی . (1390).
شکاری کاشانی زهرا ، ابراهیم دماوندی مجید، کرمی گزافی علیرضا ، تاثیر روش یادگیری تاحد تسلط در نگرش ، عملکرد وانگیزش درونی دانش اموزان دختر دبرستانی در یاد گیری مفاهیم شیمی. (1389).
پایان نامه:
اکبری، پروین. (1378). بررسی اختلالات رفتاری و یادگیری پسران و دختران کلاس پنجم ناحیه 3 شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
ایوبی، زهرا. (1377). مقایسه یادگیری مشارکتی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و حرمت خود دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه منطقه 10 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان
بذرگری، صغری. (1382). بررسی میزان تاثیر روش آموزش تبادلی راهبردهای درک وفهم خواندن بهبود درک مطلب دانش آموزان ضعیف پایه پنجم ابتدایی شهر ارسنجان. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تهران.
رحمتی،عبدالمجید (1392)،بررسی تاثیر روش تدریس یادگیری در حد تسلط بز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی مراکز آموزش کودکان استثنائی شهر شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز.
شعبانی، حسن. (1380). تاثیر روش حل مسئله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در شهر تهران. رساله دکتری، چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس.
قدرتی، معصومه. (1380). مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی در میزان یادسپاری، درک و فهم، تجزیه و تحلیل، قضاوت اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
قلتاش، عباس. (1383). بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر کره ای 83-1382. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران.
قهرمانی، بهپور. (1387). بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی با تاکید بر روش جیگ ساو بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر پایه دوم کوه سبز در سال تحصیلی 87-1386. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
میرزاخانی، محمد. (1384).بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر عزت نفس، مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان ماهنشان در درس روان شناسی. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران.
-شکاری کاشانی، زهرا. (1388). بررسی تاثیر روش تسلط آموزی بر میزان یادگیری شیمی دانش آموزان ضعیف پایه دوم دبیرستان و مقایسه آن با روش متداول آموزشی در شهرستان کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.
مرادی، سیما. (1392). بررسی اثر بخشی روش تدریس درحد تسلط بر پیشرفت تحصیلی، خودپنداره و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه هرمزگان
منابع غیرفارسی:
Aronson, E.(2000). Jigsaw classroom: Overview of the
technique.Soial Psyhology network. Sage pub company.
Cooper. (2002). Georgeanne. Teaching effectiveness Program. The benefits of collaborative learning. University of oregan.
Farrell, M. (1999). Key issues for primary schools, Routldge.
Hung, L. (2001).”Tidbits on the teaching of mathematics in girls Schools”. Chinese Education and socity, Vol. 34. Issue 1.
Jacobs.(2002). G-man etal. The teachers sour cebook for cooperative Learning. California: corwin press.
Johnson, D. Roger Johnson. And Mary Beth stanne(2000). Cooperative learning methods: A metaanalysis. University of Minnesota.
kagan,S.(1998). Cooperativw learning. University of California
Miles, M. (2007); innovation in education; New york: teachers’ College press
Onwuebuzie, A. (2002).”Relationship between peer orientation and achievement cooperative learning based research”. Jounal of Educational Research, 94.
Tobias، R(1999)، personal،social and health educational citizenship in primary school. www. ofsted. gov. uk.
Whicher, K.M. , Nunnery,J.A(1997).”Cooertive learning in the classroom” . The Journal of Educational Research, Vol. 91. No.1.
Block, J.H. & R.B. Burns.(1976)Mastery learning. In: L.S. Shulman (ed.). Review of research in education, vol 4, pp 3-49.
Bruner, J.S. (1966).Toward a Theory of Instruction. Cambridge, Mass:Harvard University Press.
Soled,S.W. (1986).Group instructional methods which are as effective as one-to-one tutoring in the improvement of both higher as well as lower mental process achievement.Doctoral diss university of Chicago
Marzano,Rj.Rs.Brandt,Cs.Hughers,Bf.Jones.Bz.Oressersen.S.C.Rankin & c.Suhor. (1988).Dimensions of Thinking A Framework For Curriculum and InStruction.Alexandia.Va:Association For Super vision and curriculum development.
of comparisoning Between Jigsaw Teaching Method And The Method Of Students Learning competence In Educational Achirement In 6 Grade In Bandar Abbas City
Abstract:
The goal of this research is the study of comparisoning Between Jigsaw Teaching Method And The Method Of Students Learning competence In Educational Achirement In 6 Grade In Bandar Abbas City .
This is a semi experimental method with the pre and post test of sample that will be done .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *