پایان نامه درباره دانش آموز، دانش آموزان، گروه کنترل

رجایی تهران.
مرادی، سیما. (1392). بررسی اثر بخشی روش تدریس درحد تسلط بر پیشرفت تحصیلی، خودپنداره و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه هرمزگان.
پیشینه خارجی
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
تحقیقات انجام شده نشان داده اند که یادگیری مشارکتی موجب تقویت حس همکاری، افزایش شوق به یادگیری و احساس مسئولیت فردی و گروهی، پرورش روحیه انتقادگری و انتقادپذیری، تقویت قدرت گوش دادن، بهبود روابط عاطفی، افزایش اعتماد، احترام متقابل، تقویت حس وظیفه شناسی، رشد مهارت های کلامی، کاهش اضطراب، تقویت مهارت های خود رهبری و کاهش وابستگی دانش آموزان به معلم گردیده (الیزابت کوهن،1995؛هانگ،2001؛فارل،1999؛رونالد،1997). و در نتیجه زمینه های مناسبی را برای رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان فراهم سازد. زیرا هر یک از این اثرات در واقع نوعی مهارت اجتماعی است که حاصل اجرای روش یادگیری مشارکتی است.
در زمینه ترکیب اعضای گروه از نظر ویژگی مانند نژاد، زبان، فرهنگ، روابط عاطفی، میزان توافق شاگردان با یکدیگر و پیشرفت تحصیلی دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که بیشتر دیدگاه ها بر ناهمگونی اعضای گروه مشارکتی تاکید کرده اند. تحقیقات کاگان حاکی از این بود که مطلوب ترین اندازه گروهی 4 نفر است(کاگان،1998).
نظرگاه های ارائه شده و تحقیقات انجام شده نشان داده اند که یادگیری مشارکتی موجب تقویت حس همکاری، افزایش شو به یادگیری و احساس مسئولیت فردی و گروهی، پرورش روحیه انتقادگری و انتقادپذیری، تقویت قدرت گوش دادن، بهبود روابط عاطفی، افزایش اعتماد، احترام متقابل، تقویت حس وظیفه شناسی، رشد مهارت های کلامی، کاهش اضطراب، تقویت مهارت های خود رهبری و کاهش وابستگی دانش آموزان به معلم گردیده(الیزابت کوهن،1995؛ هانگ،2001؛ فارل،1999؛ رونالد، 1997). و در نتیجه زمینه های مناسبی را برای رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان فراهم سازد. زیرا هر یک از این اثرات در واقع نوعی مهارت اجتماعی است که حاصل اجرای روش یادگیری مشارکتی است.
در زمینه ترکیب اعضای گروه از نظر ویژگی مانند نژاد، زبان، فرهنگ، روابط عاطفی، میزان توافق شاگردان با یکدیگر و پیشرفت تحصیلی دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که بیشتر دیدگاه ها بر ناهمگونی اعضای گروه مشارکتی تاکید کرده اند. تحقیقات کاگان حاکی از این بود که مطلوب ترین اندازه گروهی 4 نفر است(کاگان،1998).
زیسک(1998) در پژوهشی در مورد تاثیر یادگیری مشارکتی بر روی خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس شیمی دانش آموزان دبیرستانی، نتیجه گرفت که یادگیری مشارکتی تاثیر مثبتی روی مفهوم خود تحصیلی در درس شیمی دانش آموزان دبیرستانی دارد(به نقل میرزاخانی،1384).
یادگیری مشارکتی یکی از قابل توجه ترین و حاصلخیزترین حوزه تئوری، تحقیق و عمل در آموزش و پرورش می باشد. یادگیری مشارکتی زمانی که به دانش آموزان با یکدیگر جهت رسیدن به اهداف مشترک کار می کنند به وجود می آید(جانسون و جانسون، 1999). استفاده گسترده از یادگیری مشارکتی به طور واضح مبتنی بر چند عامل است سه مورد از مهمترین عوامل این است که یادگیری مشارکتی به طور مستقیم مبتنی بر تئوری است، به وسیله تحقیقات تایید شده است. و با روشهای روشنی به صورت عملیاتی در آمده است که معلمان بتوانند از آنها استفاده نمایند(جانسون و جانسون و ماری استام 2000، ترجمه قلتاش، 1383).
تحقیقات انجام شده در دانشگاه هاروارد نشان می دهد که گروه های یادگیری زمانی موثرند که هریک از اعضای وظایف خود را قبل از ورود به کلاس درس انجام داده باشند واین امر به مسئولیت پذیری اعضای گروه وابسته است(گاردنر و جولر،2000).
جمع بندی
جانسون و همکاران در مقاله ای تحت عنوان روشهای یادگیری مشارکتی بر این نکته تاکید می ورزند که یادگیری مشارکتی به روش خاصی محدود نمی شود، بلکه مجموعه وسیعی از روشها را شامل می گردد که از طریق آنها هر معلمی می تواند متناسب با شرایط، موقعیت و فلسفه خود شکلی از آن را مورد استفاده قرار دهد. به نظر آنها پشتوانه نظری، تجربی و اجرایی، یادگیری مشارکتی را در حال حاضر به الگویی قدرتمند تبدیل کرده است(جانسون و همکاران،2000)
جانسون و همکاران(2000) خاطر نشان ساخته اند که یکی از مسائلی که هموراه مورد توجه پژوهشگران بوده است، اینکه کدام یک از روش های یادگیری مشارکتی اثربخشی بیشتری داشته و یا اینکه کدام یک از روش بیشتر از سایر روش ها مورد استفاده قرار گرفته است. در جمع بندی اشاره نموده اند که یکی از روش هایی از دهه 1980 تاکنون مورد توجه اکثر محققان و مربیان تربیتی بوده روش جیگ ساو می باشد. که متاسفانه در ایران شواهد پژوهشی از کاربرد روش تدریس جیگ ساو تا آنجایی که محقق حاضر جستجو کرده یافته نشد و بر این اساس پژوهش حاضر می تواند بابی تازه از پژوهش را در عرصه یادگیری مشارکتی در حوزه مورد پژوهش باز نماید.
فصل سوم
روش تحقیق
2-3- مقدمه
دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسایی درست صورت پذیرد . دکارت در اثرش گفتار در روش ، را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود . در عرف دانش ، روش را مجموعه شیوه ها و تدابیری داشته اند که برای شناخت حقیقت و بر کناری از لغزش به کار برده می شوند . به طور دقیق تر ، روش به سه چیز اطلاق می شود :
الف ) مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می کنند .
ب ) مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات باید به کار روند .
ج ) مجموعه ی ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می نمایند .
بدین ترتیب روش ، لازمه دانش و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست ، اعتبار دستاوردهای هر دانش نیز به روش هایی وابسته است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است ( شورت ، 1387 ).
2-3- روش تحقیق
در این پژوهش از روش نیمه تجربی یا شبه تجربی استفاده گردیده است. زیرا در این پژوهش امکان کنترل یا دستکاری کامل متغیر یا متغیرها وجود ندارد. در این پژوهش آزمودنی ها به صورت تصادفی طبقه ای خوشه ای به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. این طرح با استفاده از نشانه ها به شکل زیر قابل نمایش است:
شکل 1-3 طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه ازمایش و گواه
گروه ها
پیش آزمون
متغیر مستقل
پس آزمون
آزمایش
+
+
+
گواه
+
_
+
همان طور که از نمودار این طرح پیداست در هر دو گروه ازمایش و گواه،پیش آزمون و پس آزمون اجرا می گردد و تنها گروه آزمایش است که در معرض اثر متغیر مستقل مورد نظر تحقیق قرار می گیرد و گروه گواه از نفوذ این امر مصون مانده است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری، مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند تعریف شده است. با توجه به این تعریف در پژوهش حاضر، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه دو آموزش و پرورش بندرعباس بود که در سال تحصیلی 93-1392 در حال تحصیل بودند.که تعداد دانش آموزان پایه ششم 2817 دانش آموز که از این تعداد 1333 دختر و 1484 پسر می باشد.
4-3- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری
روش نمونه گیری از نوع تصادفی چند مرحله ای است. برای نمونه گیری، ابتدا لیست تمامی مدارس ابتدایی ناحیه دو آموزش و پرورش بندرعباس جمع آوری شد. در مرحله دوم به صورت از هر ناحیه دو مدرسه، یعنی یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه، و در مجموع چهار مدرسه انتخاب شدند. در مرحله سوم در هر مدرسه یک کلاس پایه ششم انتخاب شد. در مرحله چهارم از هر پایه ششم 20 دانش آموز انتخاب شدند. به عبارت دیگر در هر مدرسه 20 نفر دانش آموز انتخاب شدند که در مجموع 80 نفر نمونه پژوهش حاضر را تشکیل میدادند. از این 80 نفر (شامل دختر و پسر به تعداد مساوی) دو گروه آزمایش (20 نفر گروه آزمایش جیگ ساو و 20 نفر گروه آزمایش در حد تسلط) و دو گروه کنترل (20 نفر گروه کنترل جیگ ساو و 20 نفر گروه کنترل در حد تسلط) را در بر می گرفت. نحوه قرار گیری افراد در دو گروه کنترل و آزمایش به صورت انتساب تصادفی بود. یعنی افراد از شانس مساوی برای قرار گرفتن در دو گروه کنترل و آزمایش برخوردار بودند. برای روشن شدن بهتر فرایند نمونه گیری جدول زیر تعداد افراد را بر حسب نوع روش تدریس، گروه کنترل و آزمایش و جنسیت افراد نشان میدهد.
نوع روش تدریس
تعداد
جمع
جمع کل
روش تدریس جیگ ساو
آزمایش
دختر
10
20
40
پسر
10
کنترل
دختر
10
20
پسر
10
روش تدریس درحد تسلط
آزمایش
دختر
10
20
40
پسر
10
کنترل
دختر
10
20
پسر
10
80
5-3- روش جمع آوری اطلاعات
به منظور جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری از آزمون پیشرفت تحصیلی در دوگروه پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است.
6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور توصیف و نشان دادن پیشرفت تحصیلی و عمکرد تحصیلی آنان از روش توصیفی که شامل فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار استاندارد ،درصد و جدول استفاده می شود .و از آمار استنباطی که از آزمون مجذور کای جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش از نرم افزار SPSS و روش تحلیل کوواریانس و آزمون t گروه های مستقل استفاده شده است.چون این روش پیش آزمون بر پس آزمون را کنترل می کند.
جانسون و همکاران در مقاله ای تحت عنوان روشهای یادگیری مشارکتی بر این نکته تاکید می ورزند که یادگیری مشارکتی به روش خاصی محدود نمی شود، بلکه مجموعه وسیعی از روشها را شامل می گردد که از طریق آنها هر معلمی می تواند متناسب با شرایط، موقعیت و فلسفه خود شکلی از آن را مورد استفاده قرار دهد. به نظر آنها پشتوانه نظری، تجربی و اجرایی، یادگیری مشارکتی را در حال حاضر به الگویی قدرتمند تبدیل کرده است(جانسون و همکاران،2000).
جمع بندی
جانسون و همکاران(2000) خاطر نشان ساخته اند که یکی از مسائلی که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، اینکه کدام یک از روش های یادگیری مشارکتی اثربخشی بیشتری داشته و یا اینکه کدام یک از روش بیشتر از سایر روش ها مورد استفاده قرار گرفته است. در جمع بندی اشاره نموده اند که یکی از روش هایی از دهه 1980 تاکنون مورد توجه اکثر محققان و مربیان تربیتی بوده روش جیگ ساو می باشد.
فصل چهارم
نتایج
1-4. مقدمه
هدف از نگارش فصل چهار، پاسخ به سؤالات یا فرضیههای پژوهش است. در این فصل، دادههای بدست آمده در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.کار تحلیل این است که مجموعههای وسیع پیچیده و حتی غیرقابل درک دادهها را به واحدها، الگوها و شاخصهای قابل درک در مسائل پژوهشی تبدیل نماید. بنابراین مقصود اصلی از تحلیل یعنی تنظیم و خلاصه کردن دادهها به صورت اطلاعاتی روشن،گویا، مستدل و تفسیر پذیر به گونهای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف و بررسی نمود (هومن،1386). در این قسمت دادههای گردآوری شده به صورت جدول یا نمودار عرضه و تحلیل میشود. ارائه نتایج یک تحقیق بر حسب نحوه تنظیم یافتههای آن، میتواند صورت های مختلفی داشته باشد. ترتیب ارائه یافتههای پژوهشی به طور سازمان یافته، امری است که از قبل بایستی برنامهریزی شده باشد. بهترین شیوه برای تنظیم ساختاری این قسمت ارائه یافتهها با توجه به سوالات یا فرضیههای تحقیق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *