پایان نامه درباره بیمارستان ها و انحراف معیار

همانطور که مشاهده می شود منحنی های شکنندگی ترسیم شده در سه سطح عملکرد IO، LS و CP می باشند. محور افقی نمودار شکنندگی مربوط به سطوح زلزله و از 0/1g شروع و به 0/7g ختم می گردد که برای بعضی از حالت های طراحی، این سطوح تا g4/1 ادامه یافته است، علت این موضوع در ادامه توضیح داده خواهد شد. محور قائم نمودار احتمال فراگذشت از حدود آئین نامه ای برای Dritf (تغییر مکان جانبی نسبی) می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:

که در رابطه فوق میانگین و انحراف معیار تغییر مکان های جانبی نسبی به دست آمده از آنالیز IDA در سطوح مختلف PGA می باشد.
AC برای سه سطح عملکرد IO و LS و CP در آئین نامه Fema 356 به صورت زیر مشخص شده اند:

نکته‌ای که از مشاهده مجموعه نمودارها می‌توان استنباط نمود این است که منحنی شکنندگی IO با اختلاف بسیار زیادی بالاتر از منحنی های دیگر قرار گرفته و احتمال فراگذشت در این منحنی بسیار بالا می باشد. علت این امر را می توان به این صورت بیان نمود که AC برابر 7/0 درصد می‌باشد و محدوده بسیار دست بالا و سخت گیرانه ای در نظر گرفته شده است. از این جهت می توان گفت ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد و یا حتی ویژه را می توان در این سطح عملکرد طراحی نمود مثل بیمارستان ها، راکتورهای هسته ای، وزارتخانه ها، آتش نشانی ها و … که قابلیت خدمت رسانی بی وقفه را به استفاده کنندگان بدهد و یا نیروگاههای هسته ای و برق که کوچکترین خرابی خسارات جبران ناپذیر جانی و زیست محیطی به بار خواهد آورد.
همچنین دیده می شود که در نمودارهای شکنندگی منحنی های شکنندگی در سطح عملکرد CP معمولاً روی محور افقی قرار گرفته اند یا به عبارتی احتمال فراگذشت آنها تقریباً صفر است. این مسأله را نیز می توان با توجه به Ac= 5% که یک محدوده با دریفت بیشتر است توجیه نمود.
سطح عملکرد CP یا همان جلوگیری از فروپاشی ساختمان هایی را شامل می شود که تقاضای عدم ریزش کلی در آنها انتظار می رود ولی احتمال ریزش یک یا چند تیر وجود یا حتی تیغه های داخلی وجود دارد همچنین احتمال کشته شدن افراد نیز هست ولی انتظار کلی جلوگیری از انهدام ساختمان و جلوگیری و سد معبر کردن آن در خیابان ها و کوچه ها می باشد.
Widget not in any sidebars

سطح عملکرد LS یا ایمنی جانی سطح نسبتاً معقولانه و اقتصادی در طراحی می باشد از این جهت که هدف فقط حفظ جان افراد در ساختمان تحت بار زلزله می باشد حتی اگر آسیب های
سازه ای هم به وجود آید (در تغییر شکل های زیاد). همانطور که مشاهده می گردد منحنی شکنندگی این سطح عملکرد بین دو منحنی CP و IO قرار گرفته و از احتمال آسیب پذیری (فراگذشت) منطقی برخوردار است. در پایان شتاب مبنای آئین نامه را برای طیف های زلزله ای که در تحلیل IDA استفاده شد، را روی این منحنی ها منعکس نموده، تا احتمال فراگذشت را برای قاب‌های طراحی شده بر مبنای آئین نامه 2800 و مبحث دهم به دست آید.

فصل چهارم
« ارزیابی منحنی های شکنندگی »

4-1 خلاصه مقایسه منحنی های شکنندگی
4-1-1 قاب 3 طبقه
4-1-1-1 بررسی افزایش طول دهانه از L=4m به L=6m
با بررسی منحنی های شکنندگی در سه سطح عملکرد IO و LS و CP مشاهده می شود که در هر سه عملکرد افزایش طول دهانه باعث افزایش احتمال آسیب پذیری قاب می گردد (شکل 4-1). مطلب قابل ملاحظه این است که این افزایش احتمال آسیب در دو سطح عملکرد LS و IO بسیار چشمگیر است ولی در سطح عملکرد CP به صورت محسوس می باشد. شایان ذکر است، افزایش طول دهانه قاب باعث افزایش دریفت در قاب می شود.
شاید بالا بودن احتمال فراگذشت در سطح IO به این دلیل باشد که سطح عملکرد IO یک سطح عملکرد با ضریب اطمینان بسیار بالا و سختگیرانه می باشد شاهد این امر هم محدوده Drift مشخص شده توسط آئین نامه Fema 356 می باشد. که برای سطح %IO, 0/7 درصد ولی برای دو سطح LS و CP به ترتیب 5/2 و 5 درصد می باشد.
4-1-1-2 بررسی افزایش بار مرده و زنده به ترتیب از 500 و 200 به 700 و 500
در کلیه عملکردها این افزایش باعث بالا رفتن احتمال، آسیب پذیری و خروج از محدوده مشخص شده توسط آئین نامه می شود (شکل 4-1).