پایان نامه درباره اندازه گیری و رطوبت نسبی

عملکرد کاه: عملکرد بیولوژیک منهای عملکرد سنبله.
شاخص برداشت: عملکرد دانه تقسیم بر عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت را مشخص نمود.
Widget not in any sidebars

تعداد پنجه بارور: با شمارش تصادفی 10 بوته در هر کرت محاسبه گردید.
علاوه بر صفات فوق تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبلک، ارتفاع بوته و سطح برگ مورد محاسبه قرار گرفت.
3-7- اندازه گیری دمای سایه‌انداز
3-7-1- شرایط مکانی و محیطی اندازه‌گیری دمای سایه‌انداز:
اندازه‌گیری دمای سایه‌انداز (CT) در زمانی انجام شد که آسمان صاف و آرام بود و همچنین سطح گیاه خشک و با شبنم صبحگاهی، باران و آبیاری مرطوب نشده بود (Reynolds et al., 2012 ). البته CIMMYT شرایط اندازه گیری را روز گرم و آفتابی و ابرناکی کم همراه با رطوبت نسبی کمتر از 60% (RH<60%) و دمای بالای 15 درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته است که شرایط اندازه‌گیری دمای سایه‌انداز با شرایط مفروض سیمیت مطابقت داشت. بدین مفهوم که رطوبت نسبی محیط در زمان اندازه‌گیری دمای سایه‌انداز بین 23% تا 2/24% اندازه‌گیری شد.
3-7-2-زمان مناسب اندازه‌گیری دمای سایه‌انداز در طول روز:
با توجه به این‌که بهترین زمان وقتی است که گیاه در بیشترین تنش آبی ‌باشد که این زمان یک ساعت قبل تا دو ساعت بعد از ظهر می‌باشد و به طور معمول ساعت 11 تا 14 روز در نظر گرفته می‌شود لذا اندازه‌گیری دمای سایه‌انداز در ساعت 12 تا 5/13 انجام شد تا کمترین نوسان دمایی در زمان بیشترین تنش آبی اعمال گردد تا کل داده‌های مشاهده شده در شرایط کمترین تغیرات دمایی هوا قرائت شوند.
3-7-3- شرایط رشد و نموی گیاه جهت اندازه گیری دمای سایه‌انداز:
دو بار از مرحله گرده‌افشانی تا اواخر پر شدن دانه با فاصله زمانی 7-5 روز دمای سایه‌انداز اندازه‌گیری شد نکات مهم که در این مرحله رعایت شدند عبارتند از: الف) زمان شروع اندازه‌گیری وقتی بود که سطح زمین توسط گیاه مورد نظر کاملا پوشیده شده بود و زمانی که در 10% گیاهان سنبله مشاهده شد اندازه‌گیری متوقف گردید. دقت گردید که هنگام استفاده از دماسنج مادون قرمز (IRT) تشعشعات خروجی دستگاه با خاک برخورد نکند زیرا دمای خاک با دمای سایه‌انداز متفاوت است و سطح خاک باعث می‌شود تا در اندازه‌گیری دما خطا ‌رخ دهد. لازم به ذکر است که از دماسنج مادون قرمز جهت اندازه‌گیری دمای سایه‌انداز گیاه استفاده گردید. ب) در اندازه‌گیری مرحله دوم که پس از طی مرحله گلدهی گیاه بود دمای ساقه، برگ و سنبله همزمان قرائت گردید.
3-7-4 – تعداد نمونه در هر کرت ادوات و روش اندازه گیری
برای هر کرت چهار مرتبه نمونه‌برداری صورت گرفت و میانگین آنها ثبت گردید. برای قرائت دقیق دما توسط دستگاه دماسنج مادون قرمز (IRT) باید به گونه‌ای مستقر می‌شدم که سایه خود و همچنین کرت‌های مجاور روی محل نمونه برداری نباشد. دو قرائت از هر مکان انجام شد و هنگام برابر بودن هر دو قرائت دمای اندازه‌گیری ثبت می‌شد. فاصله دستگاه و زاویه آن برای تمامی نمونه ها یکسان اعمال گردید. چون فاصله نزدیک‌تر باعث کوچک‌تر شدن سطح اندازه‌گیری و بیشتر بودن فاصله افزایش سطح را موجب می‌گردید. هر چه شاخص سطح برگ کمتر بود زاویه نسبت به افق کمتر در نظر گرفته شد تا احتمال اندازه‌گیری دمای خاک و وقوع خطا به حداقل ممکن برسد. در مرحله پر شدن دانه دستگاه نزدیک‌تر به سطح گیاه حرکت داده شد. آخرین نکته‌ای که لحاظ شد این بود که دما و رطوبت نسبی هوا قبل و بعد از اندازه‌گیری دمای سایه‌انداز گیاه ثبت شد که دمای هوا حدود 20 درجه سانتی‌گراد قرائت گردید.داده‌های قرائت شده دمای سایه‌اندازه در صورت اختلاف 2-1 درجه سانتی‌گراد حائز اهمیت بوده و داده‌های با دمای پائین‌تر، مطلوبیت بیشتر رقم در مواجه با تنش را نشان می‌دهند (Pask et al., 2012).
دمای سایه‌انداز گیاه با شاخص زیر محاسبه گردید.

در شاخص بالا عبارت است از دمای هوا که با دماسنج معمولی اندازه‌گیری شد و TC دمای سایه‌انداز گیاهی می‌باشد که با دماسنج مادون قرمز (Kyoritsu, Model 5500 Japan) با واحد درجه سانتی‌گراد () اندازه‌گیری شد.
تجزیه آماری داده‌ها
تجزیه داده‌ها شامل محاسبه میانگین و محاسبه برآورد اجزا واریانس است. تجزیه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهایSAS وMINITAB16 برای محاسبات کلی شامل میانگین و واریانس استفاده گردید و از نرم‌افزار LISREL 9.1 Student برای محاسبه تجزیه ضرایب مسیر و از نرم‌افزار STATGRAPHICS جهت تجزیه به مولفه‌های اصلی استفاده گردد. مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون LSD در سطح احتمال 1 درصد و در صورت غیر معنی‌داری در سطح 5 درصد انجام شد تا حداکثر تفاوت ژنوتیپ‌ها تشخیص داده شود و جهت ترسیم گراف‌ها و نمودارهای مربوطه از نرم افزارهای Excel، LISREL 9.1 Student، STATGRAPHICS و MINITAB16 استفاده شد.
فصل چهارم
نتایج و بحث
4-1-تجزیه واریانس داده‌ها
منابع تغییرات آزمایش، میانگین مربعات صفات اندازه‌گیری شده، ضریب تغیرات (CV) و مجذور میانگین مربعات خطای آزمایشی با استفاده از نرم‌افزار SAS استخراج گردید و در جدول 4-1 ثبت شد.
جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک 40 ژنوتیپ گندم تتراپلوئید
منابع تغییرات