پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شهید بهشتی

70- غضنفری، فیروز، عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان، فصلنامه علمی پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شماره 2، تابستان 1389.
Widget not in any sidebars

71- قاضی، طباطبایی، محمود و تبریزی، محسن، طرح بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان،1386.
72- کبیری پور، پروین، مواد مخدر، خشونت علیه زنان، مجموعه مقالات همایش خشونت علیه زنان را متوقف کنیم، 1383.
73- گلپرور، محسن و مولوی، حسین، مقایسه ویژگی های روانی و روابط زناشویی معتادان و غیرمعتادان با همسران آنها، فصلنامه دانش و پژوهش، شماره هفتم، 1380.
74- محمد نسل، غلامرضا، پلیس و سیاست پیشگیری ناجا، اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم، اسفند 1387.
75- محبی، سیده فاطمه، آسیب شناسی اجتماعی زنان، خشونت علیه زنان، نشریه کتاب زنان، شماره 14، زمستان 1380.
76- معظمی، شهلا، حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی، مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، 1386.
77- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، میزگرد: عدالت برای بزه دیدگان ، مجله حقوقی دادگستری شماره 53-52، پاییز و زمستان 1384.
78- هاشمی نسب، لیلا، بررسی شیوع پیامدها و عوامل مرتبط با خشونت فیزیکی خانگی در زنان باردار شهر سنندج، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره یازدهم، زمستان 1385.
79- هاشمی، سید حسین، دختران ، سن رشد مسئولیت کیفری، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سال ششم، شماره 23، بهار 1383.
80- همتی، رضا، عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان، مجله رفاه اجتماعی، شماره 12، بهار 1383.
3- پایان نامه ها
81- آبسالان، عمار، بررسی توصیفی خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه ارومیه، اسفند 1389.
82- بابانتاج، طاهره، تحلیل جامعه شناختی خشونت خانگی مردان علیه زنان در شهر بابلسر، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه بابلسر، 1388.
83- توجهی، عبدالعلی، جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران، رساله دکتری، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.
84- حسن پور، نسرین، زمینه های حقوقی موثر بر ارتکاب خشونت علیه زنان در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرمشناسی،دانشگاه بابلسر، 1385.
85- حسامی، سمیه، حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1384.
86- جوانمرد، بهروز، خشونت علیه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق کیفری ایران، رساله دکتری، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.
87- زینالی، حمزه، اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آنها، رساله دکتری، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1390.
88- زنگنه، محمد، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه شیراز، 1380.
89- سادات اسدی، لیلا، مهار خشونت خانگی از قانون تا اخلاق ، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
90- سبحانی، نگار، بررسی جرمشناسی ده ساله خشونت علیه زنان در ایران از سال (1385 – 1375) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، 1386.
91- سفیری، مسعود، خشونت علیه زنان کالبدشکافی خشونت، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه اصفهان ، 1388.
92- غریب، امیرمحمد، خشونت خانگی تهدیدی علیه سلامت (مطالعه جامعه شناختی زنان متاهل شهر تبریز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، 1389.