پایان نامه جنایات علیه بشریت و سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

در این فصل ضمن بررسی موقعیت کشور میانمار و سوریه نسل کشی در این دو کشور را بررسی خواهیم نمود.
فصل دوم: نسل زدایی
2-1- چارچوب مفهومی و بنیان های نظری
2-1-1- واژه شناسی نسل زدایی
مفهوم وازه نسل کشی را می توان در دو دسه لغوی و اصطلاحی جستجو کرد که به قرار زیر می باشد:
2-1-1-1- معنای لغوی نسل زدایی
نـسل‌کشی یـا کـشتار‌ جمعی‌ معادل فـارسی کـلمه ژنو ساید است که از کـلمات Genos بـه معنای‌نژاد یا نسل و Cide به‌ معنای کشتن ترکیب یافته است. این واژه اولین بار در سال 1933 به وسیله حـقوقدان‌ لهـستانی‌ بنام رافائل لمکین‌، برای توصیف جنایاتی کـه بـه نابودی تـدریجی گـروه های انـسانی می‌انجامید، به کار رفت ‌(Raphael: 1947, 41).
2-1-1-2- معنای اصطلاحی نسل زدایی
واژه نسل کشی برای شرح اعمال بیرحمانه جنایتکاران‌ آلمان‌ نازی در محاکمات نورنبرگ استفاده‌ شد. نسل‌کشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی، ایدئولوژیکی. آن زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل‌کشی تغییر می‌کرد اولین تعریف قانونی این عمل در بیانیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ حول «جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی» شکل گرفت. تصویب معاهده بـین‌المللی پیـشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی به‌ وسیله مجمع عـمومی سـازمان مـلل مـتحد در نـهم دسامبر 1948 و الحاق کـثیری از کـشورهای‌ جهان‌ به معاهده مذکور، باعث محکومیت‌ گسترده‌ این جنایت در جامعه بین‌المللی گردید. ماده 2 معاهده، که عینا در مواد 2 و 4 اساسنامه‌های دیـوان های کـیفری بـین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا و ماده 6 اساسنامه دیوان بـین‌المللی کـیفری مـورد‌ اقـتباس‌ قـرار گـرفته است، نسل‌کشی را به شرح ذیل تعریف می‌کند: «منظور از نسل‌کشی هریک از اعمال مشروحه زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی،نژادی‌ یا‌ مذهبی از‌ حیث هـمین عناوین ارتکاب می‌یابد:
الف) قتل اعضای یک گروه؛
ب) ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا‌ روحی اعضای گروه؛
ج) قرار دادن عمدی یک گروه در شرایط زندگی‌ نامناسبی‌ که‌ منتهی به زوال قوای جسمی تمام یا قـسمتی از آن گـروه شود؛
د) تحمیل اقداماتی به‌منظور جلوگیری از ‌‌توالد‌ در گروه؛
ه) انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر»( اردبیلی، حبیب زاده و فخربناب: 1383، 3).
در خصوص این تعریف ایراداتی قابل بیان است. در‌ ماده 16 اساسنامه از گروه‌های سیاسی و اجتماعی نامی برده نشده، در حالی‌که این گروه‌ها نیز می‌توانند مـجنی عـلیه‌ جـرم‌ مذکور‌ باشند. دولت‌ها ممکن است از این نقص و خلأ سوءاستفاده کنند. شکل‌ بـودن‌ احراز عنصر معنوی جرم که همان قصد خاص برای از بین بردن و ریشه‌کن کردن یک‌ گروه‌ خاص‌ است و اثـبات آن مـستلزم کـندوکاو در ذهن و قوای دماغی مجرم‌ است‌ که‌ عملا محال می‌نماید. عبارت«قسمتی از گروه» نیز مـبهم اسـت و معلوم نیست که چه تعداد‌ از‌ افراد‌ گروه باید مورد جرم قرار گیرند. به نظر می‌رسد با وجود عـنصر مـعنوی، حتی کـشتن یک نفر‌ از‌ اعضای گروه، مصداق جرم نسل‌کشی باشد(اردبیلی: 1368، 61).
مشخص نیست که موارد ذکرشده در مـاده 6 اسـاسنامه‌ جـنبه‌ حصری دارد یا تمصیلی. به نظر می‌رسد با توجه به اصول «تفسیر مضیق در مسائل کیفری» و «قانونی‌ بودن‌ جـرائم و مـجازات‌ها» موارد مـذکور جنبه حصری دارد(پیشین).
2-1-1-3- مفاهیم متشابه
برخی از حقوقدانان در تعریف جرم نسل کشی در اثر تشابه آن را با برخی از مفاهیم همچون،، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز در یک معنا گرفته اند. در تعریف جانیات علیه بشریت می توان به طور مختصر بیان نمود که، بـر طـبق ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری منظور از جنایات بر ضد بشریت، اعمال مشروح ذیل است که‌ در‌ یک حمله‌ گسترده و سازمان‌یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به حمله صورت گیرد:
1. قتل،
2. قـلع‌ و قـمع کردن،
3. به بردگی گرفتن،
4. کوچ دادن یا جابه جا‌ کردن‌ اجباری‌ جمعیت،
5. حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل انجام‌ شود،
6. شکنجه،