پایان نامه جداول مربوط به و پایان نامه

دانلود پایان نامه

کدگذاری روزها و بخش های خبری و اخبار مربوط به هر بخش خبری به صورت مجزا صورت گرفته ومستقل از عنوان بندی فصول پایان نامه است . جداول مربوط به کدگذاری اخبار در روزه و بخشهای خبری شبکه های مورد مطالعه در ذیل آمده است .


جدول 1-4- نام و کد شبکه ها
نام شبکه
کد شبکه
شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی
2-2-4
شبکه من وتو (1)
3-2-4
جدول 2-4- کد روز و بخش های خبری شبکه یک
روزهای هفته و تاریخ
نام بخش خبری
کد بخش خبری
شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی
شنبه 7/8/90
بخش خبری ساعت 14
1
بخش خبری ساعت 21
2
یکشنبه 15/8/90
بخش خبری ساعت 14
3
بخش خبری ساعت 21
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مفهوم ارزیابی کارایی