پایان نامه تغییرات آب و هوایی و داده و اطلاعات

دانلود پایان نامه

اولویت بعدی با اصل تازگی خبری است که این تازگی در برخی موارد با اهمیت تداخل دارد یعنی اینکه برخی اخبار به دلیل تازگی دارای اهمیت می شوند. معمولا تازه ترین اخبار در بخش خبری ساعت 14 عنوان می شوند و بخش خبری 21 بطور عمده تکرار اخبار بخشهای خبری قبلی است و بندرت اخبار مربوط به رویدادهایی که در طول فاصله بین بخش های خبری اتفاق افتاده اند نیز در بخش خبری 21 گنجانده می شوند. البته این خبرها بیشتر مربوط به خبرهای ورزشی می شود.
سومین اصل مورد توجه در چیدمان اخبار شبکه یک ، صحت یا عینیت اخبار است. این اصل را نیز نمی توان بطور کامل جدا از دو اصل قبلی دانست . در واقع تنها با مقایسه یک خبر از چندین منبع خبری متفاوت می توان تا حدود زیادی دانست که یک خبر تا چه حد عینیت دارد. در این پژوهش چون دو شبکه مورد مقایسه قرار گرفته اند و تعداد اخبار مشترک در این دو شبکه اندک است نمی توان اظهار نظر درستی درباره عینیت اخبار ارائه داد.
اصل جذابیت، با توجه به جو موجود در سازمان های خبری ، متاسفانه امروزه کمتر مورد توجه قرار می گیرد یا حداقل تحت نفوذ سه اصل دیگر کمتر به چشم می آید. جذابیت نیز با سه اصل دیگر تاحدودی همپوشانی و رابطه نزدیک دارد و درواقع نمی توان چهار اصل را بدرستی از هم تفکیک نمود اما در اخبار مختلف یک اصل از دیگر اصول بیشتر نمود ظاهری دارد و در چینش اخبار مورد توجه قرارگرفته است .
2- پوشش خبری موضوعات مختلف دراخبار تلویزیونی دو شبکه چگونه است؟
درمقایسه پوشش خبری دوشبکه در اخبار مشترک ، مشخص گردید که هر یک از دو شبکه اخبار را با درنظر گرفتن نیازهای خبری خود و جامعه هدفشان و همچنین سیاستهای کاری و جو سیاسی موجود ، به نحوی متفاوت پوشش می دهند. به عنوان مثال آن قسمت از اخبار را که به مصلحت سیاستهای شبکه نباشد یا با معیارهای مذکور همخوانی نداشته باشد را فیلتر کرده یا قسمتهایی را که بیشتر مورد نظرشان است از روشهای مختلف برجسته می کنند. شبکه یک سیما در ارائه اخبار از گزارشهای متعددخبری تصویری و مصاحبه ( مستقیم و غیرمستقیم ) با کارشناسان و مسئولین درپوشش اخبار خود بهره بسیار می گیرد . در اکثر مناطق جهان دفاتر خبری و خبرنگاران مقیم و اعزامی ، اخبار روز را در کمترین زمان ممکن مخابره و مستقیم گزارش می کنند . بیشترگزارشهای خبری داخلی و خارجی شبکه یک با صدا همراه است و در بطن آنها مصاحبه نیز گنجانده شده است .
در مقایسه شبکه من و تو (1) نیز که ازسوی دولت انگلیس حمایت می شود در سراسر مناطق نمایندگان خبری یا خبرنگاران رسمی و غیر رسمی دارند که اخبار را برای این شبکه همراه با گزارش های تصویری مخابره می کنند . اخبار این شبکه معمولا با مصاحبه همراه نیست و در بسیاری موارد نیز از تصاویرآرشیوی استفاده می شود و گزارشها نیز بدون صدا همراه با توضیحات نوشتاری بر روی تصاویر است. این شبکه نیز اخبار را به گونه ای که با اهداف و سیاستهایشان مغایرتی نداشته باشد پوشش و انعکاس می دهند.
3- نحوه ارائه اخبار واستفاده از تکنیکها وتکنولوژیها جدید در ساخت و پردازش و ارائه اطلاعات و موضوعات خبری ، در شبکه های یک سیما و من و تو (1) ، چگونه است ؟
همانطور که در تحلیل و مقایسه امکانات دو شبکه در پیش گفته شد ، استودیوی خبر شبکه یک سیما و اتاق خبر شبکه من و تو (1) از لحاظ امکانات فنی و تکنولوژی روز دنیا ، در دو سطح کاملا متفاوت قرار دارند. استودیو خبر شبکه یک سیما هم از لحاظ وسعت و زیبائی و هم امکانات فنی ( تصویربرداری، نورپردازی ، صدا و … ) از اتاق خبر بسیار پیشرفته تر است و حتی شاید بتوان گفت مقایسه این دو شبکه از این نظر اشتباه است زیرا اتاق خبر رسمیت و خصوصیات دیگر شبکه های تلویزیونی را ندارد . تمامی امکانات تکنولوژیکی موجود در اتاق خبر شامل چندین دستگاه رایانه است و امکانات خاص دیگری در این اتاق به چشم نمی خورد.
حتی در زمینه تهیه گزارش های خبری و ارسال اخبار ( بخصوص اخباربین المللی وخارجی )، شبکه یک در بیشتر کشورها و مناطق دنیا ، دفاتر اختصاصی و خبرنگاران مقیم و یا اعزامی دارد و با استفاده از تکنولوژیهای جدید اخبار موردنظر خود را جمع آوری و ارائه می کند. اما شبکه من وتو در مقایسه با شبکه یک سیما ، بیشتر حجم خوراک خبری خود را از روزنامه ها ، خبرنگاران غیر رسمی و یا سایر خبرگزاریها و شبکه تامین می کند.
در زمینه نحوه ارائه اخبار جمع آوری شده در دو شبکه ، در شبکه یک سیما ،اخبار توسط یک گوینده اصلی و یک گوینده خبرهای ورزشی ارائه می شود و یک کارشناس هواشناسی نیز درهر بخش خبری پیش بینی تغییرات آب و هوایی را برعهده دارد. ارائه اخبار در این شبکه همراه با ادبیات رسمی است . قسمتهای مختلف اخبار به ترتیب اعلام عناوین اصلی ، مشروح اخبار ( شرح و تفسیر کامل عناوین اصلی اخبار ) ، دیگر عناوین مهم خبری ، اعلام وضعیت هوای کشور ، اخبار کوتاه ( تنها ارائه تیترهای اخبار) ، خبرهای ورزشی ، اعلام تاریخ روز و اوقات شرعی و درپایان نیز تکرار عناوین اصلی اخبار ارائه می شوند. تمامی بخشهای ذکر شده همراه با گزارش و تصویر و درصورت لزوم با مصاحبه همراه هستند.
در شبکه من وتو ، اخبار توسط چند خبرنگار جوان که بطور غیر رسمی و دایره وار و یا بصورت پراکنده در پشت مانیتورها نشسته اند، با لحن عامیانه و غیر رسمی ارائه می شود. در ابتدا مانند شبکه یک سیما عناوین اصلی اخبار توسط هریک از خبرنگاران اعلام می شود . در ادامه نیز همان عناوین، تشریح شده و با ارائه گزارش تصویری ، توضیحات تکمیلی توسط خبرنگاری که آنرا اعلام کرده ، ارائه می شود. درهنگام ارائه اخبار معمولا خبرنگاران ،مجری یا گرداننده بخش خبری را مخاطب قرار داده و اطلاعاتی نیز بینشان ردو بدل می گردد و درباره موضوع به بحث می پردازند و اطلاعات یکدیگر را تکمیل می کنند.
4- میزان تطابق سیاستهای کلی شبکه های مورد نظر ومحتوای اخبار واطلاعات ارائه شده از این دو شبکه با معیارهای ایرانی و اسلامی چگونه است ؟
با توجه و درنظر داشتن سیاستهای کاری و خبری هریک از دو شبکه ، پاسخ این سوال آشکار است . شبکه یک سیما با توجه به ماهیت دولتی خود و همچنین نظارتی که بر نحوه ارائه اخبار و محتوا ی اخبار می شود که این نظارت در راستای نظام جمهوری اسلامی است ، لاجرم اخبار خود را همسو با سیاستهای نظام جمهوری اسلامی تهیه ، تدوین و ارائه می کند و به طور کلی اخباری که در راستای سیاستهای نظام نباشند و یا مغایر با معیارهای ایرانی و اسلامی باشند جایگاهی در بطن اخبار این شبکه ندارند.
اخبار شبکه من وتو نیز با توجه به سیاستهای موجود در ساختار این شبکه ، با سیستهای نظام جمهوری اسلامی مغایرت دارد و در راستای اهداف مخالف نظام حاکم بر ایران است. از آنجایی که رویکرد اخبار این شبکه سیاسی است ، مغایرت موجود نیز در همین زمینه است . اگرچه بطور مستقیم مخالفتی با اسلام و معیارهای اسلامی در محتوای اخبار این شبکه مشاهده نمی شود ولی با لحاظ کردن نوع ومیزان پوشش خبرنگاران زن این شبکه ، می توان گفت که تطابق با معیارهای اسلامی و ایرانی مورد نظر جمهوری اسلامی وجود ندارد.
فصل 5 : جمع بندی و نتیجه گیری
1-5- مقدمه
2-5- جمع بندی و نتیجه گیری
3-5- محدودیت های تحقیق
4-5- پیشنهادها

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه امر به معروف و نهی از منکر و هدایت و رهبری

1-5- مقدمه
هدف اصلی در این پژوهش بررسی مقایسه ای اخبار بخشهای خبری دو شبکه یک و من و تو (1) جهت یافتن شباهتها و تفاوتها چه از لحاظ ساختاری و مدیریتی و چه از لحاظ محتوایی است. همچنین هدف دیگر این پژوهش یافتن میزان تطابق محتواو ساختار این دوشبکه با معیارهای ایرانی اسلامی است. بنابراین دو بخش خبری ساعت ۱۴ و 21 ازشبکه اول سیما و اتاق خبر شبکه من و تو (1) را به عنوان بخشهای خبری پرمخاطب تلویزیونی انتخاب و علاوه برشناسایی و بررسی مهمترین عناصر خبری ، رویدادها و موضوعات برجسته شده در اخبار این دو شبکه ، نقش و تاثیر نوع مدیریت و امکانات و نیازهای خبری دوشبکه بر شیوه های بیان و انتشار و برجسته سازی اخبار این دو بخش مورد بررسی قرار گرفت .