پایان نامه تحلیل محتوای کیفی و قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

1-7-1-3- تحلیل محتوای کیفی می تواند برای انواع گوناگون تحلیل داده ها استفاده گردد . اما بطورکلی ، داده ها، نیاز به تغییر یافتن به سمت متن نوشتاری قبل از اینکه تحلیل شروع شود، دارد . اگر داده ها از متن های موجود سرچشمه بگیرد، گزینش محتوا باید توسط آنچه که شما می خواهید بدانید، قابل توجیه باشد.در مطالعات علم کتابخانه و اطلاعات، تحلیل محتوای کیفی اغلب برای تحلیل کردن رونوشت های مصاحبه به منظور رهاسازی یا شکل دادن اطلاعات مردم در مورد رفتارها و تفکرات، بیشتر مورد استعمال قرار می گیرد. هنگام تنظیم مصاحبه ها چنین سوالاتی به چشم می خورد: آیا همه سوالات مصاحبه کننده یا تنها سوالات عمده باید از راهنمای مصاحبه تنظیم و رونوشت شود؟ آیا بیان کردن باید بطور ادبی تنظیم شود یا تنها در یک خلاصه؟ آیا مشاهدات در طی مصاحبه (مثل: صداها، مکثها و دیگر رفتارهای شنیدنی) باید نسخه برداری شود یا نه؟ پاسخ شما به این سوالات باید براساس سوالات تحقیق باشد. در حالیکه یک نسخه کامل ممکن است مفیدتر باشد و ارزش افزوده شده آن زمان اضافه مورد نیاز را برای ایجاد کردن آن توجیه نمی کند.
2-7-1-3- تعریف واحد تحلیل : واحد تحلیل به بخش اساسی متن به منظورمقوله بندی در طول تحلیل محتوا اشاره دارد. این پیامها باید قبل از اینکه آنها بتوانند رمزگذاری شوند، یکی شوند و اختلافات در تعریف واحد می تواند در تصمیم های رمزگذاری همانند مقایسه نتایج با دیگر بررسی های مشابه تاثیرپذیر باشد. بنابراین تعریف کردن واحد رمزگذاری یکی از اساسی ترین و مهم ترین تصمیمات است. معمولا تحلیل محتوای کیفی از موضوعات فردی بعنوان واحد برای تحلیل نسبت به واحدهای زبان شناختی فیزیکی استفاده می کند (مثل کلمه یا پاراگراف) و اغلب در تحلیل محتوای کمی مورد استعمال قرار می گیرد . یک نمونه از این مورد ممکن است تنها در یک کلمه، یک عبارت، یک جمله، یک پاراگراف و یا یک سند کامل بیان گردد. وقتی از موضوع بعنوان یک واحد رمزگذاری استفاده می کنید، شما بطور اساسی اظهارات یک ایده و عقیده را جستجو می نمایید . بنابراین شما ، ممکن است یک کد برای یک بخش متنی در هر اندازه ای ، به مقدار آن بخشی که یک موضوع منحصر یا مسئله مربوط به سوالات تحقیقتان ارائه می دهد، ارائه دهید.
3-7-1-3- تکوین مقوله ها و یک طرح رمزگذاری : مقوله ها و یک برنامه رمزگذاری می تواند از سه منبع ناشی شود: داده ها، مطالعات و بررسی های مربوطه قبلی و تئوریها. طرحهای رمزگذاری می تواند هم بصورت قیاسی و هم استقرایی توسعه یابند. در بررسی هایی که هیچ تئوری وجود ندارد، شما باید طبقه بندیها را بصورت استقرایی از داده ها جمع آوری کنید. بخصوص که تحلیل محتوای استقرایی برای مطالعاتی که برای تکوین نظریه، نسبت به آنهایی که برای توصیف یک پدیده خاص یا تغییر یک نظریه موجود در نظر گرفته می شود، مناسب است.
زمانیکه مقوله ها بطور استقرایی از داده های خام تکوین می یابد، شما به منظور استفاده از روش مقایسه ای ثابت از آنجا که تنها قادر به برانگیختن بینش های اصلی نیستید، تشویق می شوید اما روش مقایسه ای دائم می تواند تفاوتهایی مابین مقوله های آشکار بوجود بیاورد. ماهیت روش مقایسه ای دائم اول، مقایسه سیستماتیک هر متن مقرر شده برای یک مقوله، با هر یک از متون منصوب شده قبلی برای آن مقوله و دوم ادغام کردن مقوله ها و شاخص هایشان از طریق توسعه یادداشت های تفسیری، می باشد. در بعضی بررسی ها، شما یک مدل مقدماتی یا تئوری ای براساس تحقیقتان خواهید داشت. شما می توانید یک لیست اولیه از مقوله های رمزگذاری مدل یا تئوری ایجاد کنید. گزینش طرحهای رمزگذاری تکوین یافته در مطالعات قبلی ، مزیت حمایت از گردآوری و مقایسه یافته های تحقیقی درمقابل مطالعات چندگانه را دارد.
تحلیل محتوای کیفی به شما اجازه در نظر گرفتن یک واحد از متن بیشتر از یک مقوله بطور همزمان را می دهد. با این حال، مقوله ها در طرح رمزگذاری شما باید به روشی که آنها از لحاظ ذاتی ( درونی) ظاهرا تا جایی که ممکن است ، متجانس و همگون و از لحاظ خارجی نامتجانس باشند، تعریف شون . برای اطمینان از انسجام رمزگذاری، بویژه زمانیکه چندین رمزگذار درگیر هستند، شما باید یک راهنمای رمزگذاری، که معمولا شامل مقوله های اسامی، تعاریف یا قوانینی برای کدها و نمونه ها و مثالها می باشند، تکوین دهید.
بعضی از راهنماهای رمزگذاری یک زمینه دیگر برای نکته برداشتن بعنوان دستاورد رمزگذاری را دارا هستند. استفاده از روش مقایسه ای همیشگی به راهنمای رمزگذاری از طریق فرایند تحلیل داده، شکل خواهد بخشید و با یادداشت های تفسیری افزایش خواهد یافت.
4-7-1-3- طرح رمزگردانی را بر روی یک نمونه از متن آزمایش کنید. اگر شما از یک فرآیند استاندارد بطور منصفانه در تحلیل آن استفاده می کنید، شما می خواهید طرح کدگذاری اخیرتان را در فرآیند توسعه داده و اعتبار (قانونی ) بخشید. بهترین بررسی از شفافیت و تداوم تعاریف مقوله تان، رمزگذاری کردن یک نمونه از داده هایتان است. بعد از اینکه نمونه کدگذاری شد، هماهنگی در کدگذاری، در بیشتر موارد از طریق یک ارزیابی از توافق کدگذار داخلی نیازمند چک شدن می باشد. اگر سطح هماهنگی پایین است. قوانین کدگذاری شده باید دوباره بررسی شوند.
تردیدها و مسائل نگران مربوط به تعریف طبقه بندی، رمزی کردن قوانین یا دسته بندی موارد خاص نیازمند این هستند که مورد بحث قرارگیرند و در میان گروه تحقیقی تان حل شوند. رمزی کردن متن نمونه، بررسی کردن انسجام کدگذاری و تجدید نظر کردن قوانین کدگذاری، یک فرایند تکراری است وباید تا زمانیکه به هماهنگی کدگذاری دست یابد، باید ادامه داشته باشد.
5-7-1-3- رمزگذاری همه متن : وقتی که انسجام کافی صورت گیرد، قوانین رمزگذاری شده می توانند برای مجموعه کل متن، بکار گرفته شوند. در طول فرآیند کدگذاری، شما نیاز به بررسی کردن کدگذاری بصورت تکراری به منظور جلوگیری از ” رانده شدن به سمت یک حس شخصی از آنچه که کدها معنی می دهد ” دارید. به این دلیل که کدگذاری ادامه می یابد، و همچنان داده های جدید برای جمع آوری شدن نیز افزوده می گردند، این امر ممکن است که موضوعات و مفاهیم جدید آشکار گردیده و نیاز به اضافه کردن کد گذار دستی باشد.
6-7-1-3- ارزیابی کردن انسجام کدگذاری : بعد از کدگذاری مجموعه کامل داده ها، شما نیاز به دوباره وارسی کردن هماهنگی بین رمزگذاری دارید. محتاطانه نیست که فرض کنیم، اگر یک نمونه در روشی معتبر و هماهنگ کدگذاری شود، رمزگذاری همه مجموعه از متن هم منسجم می گردد. همچنین ، درک رمزگذار از طبقه بندیها و قوانین رمزگذاری ممکن است به نحو ظریفی در طول زمان تغییر یابد، و به سمت پراکندگی بیشتر سوق دهد. به همین دلیل، شما نیاز به دوباره وارسی کردن هماهنگی رمزگذاری دارید.
7-7-1-3- استخراج نتایج از داده های رمزی : این مراحل شامل پی بردن به موضوعات یا مقوله های مشخص شده و شاخص های آنها می باشد. در این مرحله، نتیجه گیری خواهید کرد و بازسازی تان از معنای استخراج شده از داده ها را ارائه خواهید داد. فعالیت شما ممکن است شامل بررسی کردن مشخصات و ابعاد طبقه بندیها، تعیین کردن روابط بین طبقه بندیها، آشکار کردن الگوها و تست کردن طبقه ها در مقابل همه داده ها باشد. این امر یک مرحله بحرانی در فرآیند تحلیل است و موفقیت آن تقریبا هماهنگ با توانایی های استدلالی تحقیق خواهد بود.
8-7-1-3- گزارش روش و یافته ها : برای اینکه بررسی و تحقیق شما درست باشد، نیاز به این دارید که از شیوه و فرآیند تحلیل بصورت کامل و صحیح مراقبت کرده و گزارش دهید. در مورد تحلیل محتوای کیفی، شما به گزارش تصمیم ها و اعمال مربوط به فرآیند رمزگذاری همانند روشی که شما برای برقراری قابلیت اعتماد بررسی تان استفاده می کنید، نیاز دارید.
تحلیل کیفی محتوا، نشانه های آماری و شمارشی ارائه نمی دهد، بلکه، الگوها و موضوعات و اهمیت طبقه بندی برای یک حقیقت اجتماعی را آشکار می سازد. ارائه کردن یافته های تحقیق از تحلیل کیفی محتوا دشوار است. اگرچه یک عمل رایج برای استعمال برآورد هزینه نوعی به منظور توجیه کردن نتایج است، شما ممکن است روشی دیگر را برای ارائه داده ها، شامل جدول مشخصات، نمودارها، جداول و شبکه های ذهنی و مفهومی خواستار باشید. در پایان فرم و گسترش گزارش به اهداف خاص تحقیق بستگی دارد. وقتی نتایج تحلیل محتوای کیفی ارائه می شود، شما باید برای یک تعادل بین توصیف و تفسیر تلاش کنید. توصیف به خوانندگان شما پیش زمینه و بافت متن را ارائه می دهد بنابراین نیاز به غنی شدن دارد. تحقیق کیفی بطور اساسی و بنیادی ، تفسیری است و تفسیر درک تئوری و شخصیتان از پدیده های تحت بررسی را بازگو می کند. یک گزارش خواندنی و مورد علاقه ” توصیف کافی برای اجازه دادن به خواننده به منظور فهمیدن اصل برای یک تفسیر را فراهم می آورد و یک تفسیر کافی به خواننده اجازه درک توصیف را می دهد.”
8-1-3- کاربرد کامپیوتر در تحلیل محتوای کیفی
به طور خاص در سالهای اخیر چندین برنامه ی کامپیوتری در چارچوب تحلیل های کیفی ایجاد شده اند و هدف از تولید آنها حمایت ( و نه جایگزین شدن ) از جنبه های مربوط به تفسیر کردن متون است. کامپیوتر به عنوان یک دستیار، یک عامل حمایت کننده و تسهیل کننده ی مراحل مربوط به تحلیل های متنی عمل می کند; این تحلیل ها بر روی صفحه ی کامپیوتر انجام می شوند ( از کامپیوتراز طریق کار یا مطالب نوشته شده، کشیدن خطوطی زیر برخی مطالب، نوشتن نکاتی در بخش های حاشیه ای مطالب که تعریف کننده محتویات دسته بندی شده و قوانین کد گذاری کننده، ثبت دیدگاه ها درکنار متون و … استفاده می شود. ) کامپیوتر می تواند ابزار مفیدی را برای تنظیم و اداره کردن متن به ما ارائه کند .کامپیوتر به عنوان یک مرکز جمع آوری کننده اسناد و مدارک، ثبت کننده ی تمامی جنبه های ارائه شده از سوی مفسران، قابل فهم کردن تحلیل ها و فراهم کردن زمینه ای برای تکثیر و کپی آنها.
2-3- جامعه آماری
در این پژوهش ، چون از روش تلفیقی ( تحلیلهای کمی و کیفی ) و مقایسه ای با انتخاب دو شبکه ( شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه تلویزیونی ماهواره ای من وتو 1 ) استفاده شده است ، نیازی به ذکر جامعه آماری نمی باشد.
3-3- شیوه نمونه‌گیری
شیوه نمونه گیری در این تحقیق ، نمونه گیری هدفمند است . چون کار مقایسه ای انجام می شود ، ویژگی های
مورد بررسی به مرور تکمیل می شود ، و امکان دارد در طی فرآیند پژوهش تغیییر پیدا کند .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق با موضوع قرآن کریم و آیات قرآن

4-3- حجم نمونه