پایان نامه تحلیل محتوای کیفی و سیاست های موجود

دانلود پایان نامه

ظهور نشانه‌شناسی به‌عنوان رشته‌ی علمی را مدیون چالرز سندرس پیرس (1914-1839) هستیم.


8-7-3- عناصر خبری :
منظور از عناصر خبری ، همان عناصر شش گانه که ، چه ، کی ، کجا ، چگونه و چرا است که در واقع تشکیل دهنده اصلی بدنه خبر هستند و در اخبار مختلف تعداد و میزان اهمیت این عناصر متفاوت است و هر شبکه با توجه به مقتضیات و نیازهای خود ، برخی از این عناصر را برجسته ترکرده و مانور بیشتری بر روی آنها می دهد.
9-7-3- نحوه بیان خبر :
منظور شیوه ای است که گویندگان خبر باتوجه به سیاست های شبکه و تا اندازه ای سلایق شخصی و موضوع و
میزان اهمیت خبر ، برای اعلام خبرها بکار می گیرند. نحوه بیان خبر می تواند بصورت رسمی یا با لحن عامیانه باشد.
10-7-3- چیدمان اخبار :
چیدمان اخبار در هر بخش خبری ، ترتیب چینش خبرها با توجه به درجه اهمیت ، به روز بودن و سیاست های کاری و مدیریتی شبکه است .
11-7-3- حالات چهره :
در هنگام خوانش اخبار توسط گوینده خبر، ممکن است با توجه به محتوای خبر و یا براساس ارزشهای خبری موجود در متن خبر و یا براساس درجه اهمیت خبر از جهت جذابیت برای شبکه ، مخاطب و… ، حالات خاصی درچهره گوینده پدیدار می شود . از جمله این حالات ، حالت تعجب با بالا بردن ابروها و گشاد شدن حلقه چشم و یا ابراز شادمانی از طریق حالات لب و دهان و چشم است و یا نزدیک شدن چشم ها و ابروها در هنگام تاسف از نمونه های دیگر است.
12-7-3- لحن بیان خبر :
با توجه به سیاست های کاری و مدیریتی هر شبکه تلویزیونی ، نوع نگاه و زاویه دید شبکه نسبت به اخبارمتفاوت می شود. لحن بیان می تواند مثبت ، منفی و یا خنثی باشد. در اینجا منظور لحن محتوایی و نهفته در شیوه بیان اخبار و میزان انتشار اطلاعات و گزینش اطلاعاتی خاص ، برای اعلام است . لحن بیان در مقایسه اخبار دو شبکه متفاوت با رویکردهای متفاوت خود را نسان می دهد . لحن موجود در بیان یک خبر می تواند برای یک شبکه با توجه به سیاست های موجود مثبت و همان لحن برای شبکه مخالف ، منفی تلقی شود.
8-3- قابلیت اعتماد
اعتبار ، پایایی و عینیت ، ملاک هایی هستند که برای ارزیابی کیفیت تحقیق در پارادایم تحقیق متعارف اثبات گرایان استفاده می شود. همانند یک روش تفسیری، تحلیل محتوای کیفی ، از سنت اثبات گرایانه در فرضیه های اصلی ، اهداف تحقیق و فرآیندهای استدلالی متفاوت می باشد. بنابراین باعث ایجاد ملاک متعارف نامناسب برای قضاوت نتایج تحقیق می گردد. برای سازماندهی این فضا، لینکلن و گوبا ( 1985 ) ، چهار معیار برای ارزیابی کار تحقیقی تفسیری ایجاد کردند : اعتبار پذیری ، انتقال پذیری ، قابلیت اطمینان و تائید پذیری اعتباراشاره دارد به ” ارائه مناسب ساختارهای دنیای اجتماعی تحت مطالعه” لینکلن و گوبا (1985)، یکسری فعالیت هایی که به بهبود بخشیدن اعتبار در نتایج تحقیقتان کمک می کند، را ارائه می کنند: تماس طولانی با محیط پرورش ، مشاهده ی مستمر، بررسی از زوایای مختلف، تحلیل موارد منفی، بررسی کردن تفاسیر در مقابل داده های خام ، تبادل نظر با همتایان و کنترل از سوی اعضا. برای ارتقای اعتبار تحلیل محتوای کیفی محققان نه تنها نیاز به طراحی استراتژی های جمع آوری داده ها ،که قادر به درخواست کردن مناسب عرضه ها می باشد دارند،بلکه همچنین نیازمندطراحی فرآیندهای واضح (شفاف) برای رمزگذاری کردن وترسیم نتایج از داده های خام می باشند.
انتقال پذیری اشاره به سبط فرضیه ی کاری محقق وارد که می تواند در مفهوم دیگری بکار گرفته شود. فراهم آوردن یک شاخص انتقال پذیری وظیفه محقق نیست و تا اندازه ای او برای ایجاد مجموعه داده ها وتوضیحات، مسئول می باشد که به اندازه کافی ارزشمند می باشد، بنابراین دیگر محققان قادر به قضاوت کردن در مورد انتقال پذیری یافته ها برای موقعیت ها و محیط های متفاوت می باشند.
قابلیت اطمینان اشاره به پیوستگی فرایند داخلی و روشی که محقق برای تغییر شرایط در پدیده به خود اختصاص می دهد، دارد.
قابلیت تائید، اشاره به گسترش مشخصه های داده ها دارد همانگونه که توسط محقق ثابت نگه داشته شده است، می تواند بوسیله کسانی که نتایج تحقیق را می خوانند و باز بینی می کنند ، تائید شود.
تکنیک اصلی برای برقراری قابلیت اطمینان و قابلیت تائید از طریق رسیدگی فرآیند ها و یافته های محقق می باشد. قابلیت اطمینان بوسیله ی بررسی کردن ثبات فرایند های مطالعه و قابلیت تائید توسط سنجیدن انسجام داخلی و درونی ما حصل تحقیق، یعنی، داده ها، یافته ها، تفاسیر و پیشنهاد ها صورت می گیرد. عناصری که می تواند در این رسیدگی ها مورد استفاده قرار گیرد شامل داده های خام، یادداشتهای دامنه، نکته های تئوری، راهنمای رمز گذاری، نکات فرآیند و غیره می باشد. فرآیند رسیدگی دارای 5 مرحله است: پیش ثبت کردن، تعیین توانایی رسیدگی، توافق رسمی، اعتماد پذیری( قابلیت اطمینان و تائید ) و مذاکرات.
دراین پژوهش اخبار بخش های خبری مورد مقایسه دریک بازه زمانی مشخص ضبط و پیاده شده و بدون هرگونه سوگیری و جهت گیری متعصبانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته است . با نظر استاد راهنما شیوه مناسب برای انجام این تحقیق ، تحلیل محتوای کیفی همراه با نشانه شناسی در نظر گرفته شده و زیر نظر ایشان مراحل تحقیق به انجام رسید. روند پژوهش ، استفاده صحیح از روش تحقیق مورد استفاده و شیوه دستیابی به اطلاعات وهمچنین پیاده کردن یافته های تحقیق زیر نظر اساتید محترم راهنما و مشاور بدقت کنترل گردیده و صحت انجام کار و نتایج حاصله به تائید اساتید راهنما و مشاور رسیده است .
فصل 4 : یافته های تحقیق
1-4- چیدمان و اولویت بندی اخبار در دوشبکه
2-4- بررسی اخبار شبکه یک و شبکه من و تو (1)