پایان نامه تأثیرپذیری و جنس مخالف

دانلود پایان نامه

در قسمت دوّم رمان، راوی دوران جدیدی را در زندگی خود آغاز می کند. دوران نوجوانی او همراه با «سالهای زیر بلوغ و ساق پا و نگاه های گرسنه و معنی دار»، با اولین تجربه های عشقی و رمانتیک گره می خورد. همچنین، ورود شخصیّت جدیدی که نقش مهمّی در آشنا کردن او با دنیای جسم و لذّات جسمانی و جنس مخالف دارد. لویی، شخصیّتی که نقش پر رنگی در این قسمت رمان و زندگی راوی دارد، «یکی از همین بچّه زبل ها بود که حرفش را می زدم ، باباش نعلبند و عرق خور، با صورت استخوانی، چشم های فانوسی و کم سو بود و سبیل چنگیزی که می فرستادش دنبال عرق! … لویی دختر بازی بلد بود و می گفت که از کفتربازی آسون تره!»(همان ،46:1383) راوی با تأثیرپذیری از لویی که راه و روش و قواعد دوستی و دختربازی را به او آموخت، به دنیای عشق و رؤیاهای عاشقانه پای گذاشت.
شیوه روایت داستان از زبان راوی، گرچه نشان دهنده حضور ملموس نویسنده در داستان است و در ارائه خصوصیّات روحی و فردی شخصیّت اول داستان و نشان دادن تمام جنبه های شخصیّتی و اخلاقی او مؤثراست، اما نقاط ضعف عمده ای نیز در داستان ایجادمی کند، یکی اینکه راوی، از دیدگاه خودش به وقایع و شخصیّت ها و ویژگی های شخصیّتی شان می نگرد و دیگر اینکه هیچ گاه، نظر دیگران در مورد او و خصائص رفتاری و اخلاقی اش بیان نمی