پایان نامه بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه های فکری با عملکرد شرکت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده تحصیلات تکمیلی
 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد“M.A”
گرایش: مدیریت اجرایی
عنوان:
بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه های فکری با عملکرد شرکت
) مطالعه موردی شرکت سایپا (
  استاد راهنما:
 جناب آقای دکتر فرشید نمامیان
تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فصل اول کلیات تحقیق    2
1-1مقدمه  3
1-2بیان مساله  4
1-3- نهادها یا موسساتی که میتوانند از یافته­های این پژوهش بهره گیرند: 6
1-4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش      6
1-5- اهداف پژوهش      7
1-6- فرضیات پژوهش      8
1-6-1   فرضیه­های اصلی: 8
1-6-2  فرضیات فرعی    8
1-7- قلمروهای پژوهش      9
1-7-1   قلمرو موضوعی    9
1-7-2  قلمرو مکانی    9
1-7-3   قلمرو زمانی    9
1-8- روش پژوهش      9
1-9 جامعه آماری    10
1-10   نمونه آماری    10
1-11 روش نمونه گیری    10
1-12- روش گردآوری داده­ها  11
1-13- روش تجزیه و تحلیل داده­ها  11
1-14- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش      12
تفکر استراتژیک سیستمیک : 12
تفکر استراتژیک آینده نگر: 12
تفکر استراتژیک مفهومی: 13
سرمایه های فکری: 14
تعاریف عملیاتی: 15
1-15  مدل تحقیق    16
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش      18
2-1 مقدمه  19
2-2- بخش اول- سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید   20
2-3 سرمایه فکری    21
2-3-1  سرمایه فکری از دیدگاه استوارت     22
2-3-2 سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس      22
2-3-3  سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون   22
2-3-4 سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند   22
2-3-5   سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران   23
2-4  معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری    25
2-4-1  مدل ادوینسون و مالون   25
2-4-2  مدل بروکینگ       29
2-4-3  مدل روس و همکاران   30
2-4-4  مدل استیوارت     32
2-4-5  مدل بونفرر  33
2-4-6   ابعاد سرمایه فکری براساس مدل ادوینسون و مالون   34
2-5  تفکر استراتژیک: 37
2-5-1 تفکر مفهومی    39
2-5-2 تفکر سیستمی    39
2-5-3  فرصت طلبی (تفکر هوشمندانه)  40
2-5-4 آینده نگری    40
بخش سوم: عملکرد کارکنان   41
2-6 مقدمه  41
2-6-1  مفهوم عملکرد: 41
2-6-2  تعاریف عملکرد  43
2-6-3  اهمیت عملکرد  46
2-6-4 ابعاد عملکرد کارکنان   47
عوامل رفتاری: 47
عوامل فرآیندی: 48
عوامل موثر بر عملکرد از دیدگاه دیگر محققان   48
2-6-5 نظریه‌هایی عملکرد  51
2-6-5-1  نظریه کارمند برجسته: 51
2-6-5-2  رضایت موجب کارائی می‌شود: 51
2-6-5-3  عملکرد گذشته آینده را پیش‌بینی می‌کند: 51
2-6-6 اندیشه‌های جدید عملکرد  52
2-6-7 ارزیابی عملکرد  55
2-6-8- معیارهای ارزیابی عملکرد  55
2-6-9  مدل‌های عملکرد  55
2-6-9-1  الگوی ماهواره‌ای عملکرد سازمانی    55
2-6-9-2  دور افزاینده و دور کاهنده: 56
2-6-9-2-1  دور فزاینده  58
2-6-9-2-2  دور کاهنده  58
2-6-10 مدل اچیو   59
2-6-10-1 تدوین مدل اچیو   60
2-6-10-2 موارد استفاده از مدل ACHIVE توسط مدیران   61
2-6-10-3 استفاده از مدل ACHIVE   61
2-7 پیشینه تحقیق    63
2-7-1 تحقیقات داخلی    63
2-7-2 تحقیقات خارجی    66
فصل سوم روش شناسی پژوهش      69
3-مقدمه  70
3-1- روش شناسی پژوهش      71
3-2- جامعه­ی آماری    72
3-3- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه  73
3-3-1- نمونه آماری    73
3-4- روش گردآوری اطلاعات     73
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات     74
3-6- پایایی پرسشنامه  74
پرسشنامه تفکر استراتژیک: 75
پرسش نامه سرمایه های فکری: 75
3-7- روایی پرسشنامه  76
3-8- روشهای آماری مورد استفاده  77
3-9- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف     77
3 -10  مراحل انجام پژوهش      78
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها  79
4-1 مقدمه: 80
5-2 آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق    81
4-3 آمار استنباطی    87
آزمون نرمالیتی    87
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری   97
5-1 مقدمه : 98
5-3 پیشنهادات تحقیقی    107
5-4 پیشنهادات کاربردی    108
5-5 محدودیتهای تحقیق    109
منابع: 110
ضمائم…………………………..113

1مقدمه

­درجهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته وبه قول تافلر[1] دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و دارایی های ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد (دهه، 80 ) و مدیریت کیفیت فراگیر(دهه،90) به عنوان پدیده­ای مهم، به صورت همه جانبه ای افق تحولات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان ها تحت پوشش قرار می دهد، بحث مدیریت سرمایه فکری است. استوارت[2] اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، داراییهای فکری[3]، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می­تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربر می­گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می­شود (قلیچ لی­و مشبکی، 1385). بنابراین سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان ها، دارایی های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرارگیرد. پس برخلاف تصورات رایج، که صرف وجود فناوری را متضمن توسعه می­دانستند، دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سازمان­ها و سرمایه­های انسانی تضمین کننده بهبود عملکرد و توسعه می­باشد.
از طرفی دیگر تغییرات اساسی وسریع روندها و رویدادهای سیاسی،اقتصادی و تکنولوژیکی در عصر فراصنعتی تاثیرات شدیدی برعملکرد و رفتار سازمان­ها دارد. تحقیقات نشان داده که تنها تعداد معدودی از مدیران به ویژه در کشورهای جهان سوم موفق به واکنش صحیح و به موقع در برابر این گونه تغییرات گردیده و توانسته­اند نوع ساختار و پوشش درونی سازمان را متناسب با توانمندی موردنیاز در برابر چالش­ها و دگرگونی­ها، سازمان بخشند(مشبکی و خزاعی، 1387).
برای هماهنگی با تغییرات روزافزون و گام برداشتن در جهت اهداف سازمانی نیاز به تغییر در روش تفکر و تحول ذهنی مدیران سازمان ها می باشد و وقتی سازمان با مشکلات جدی مواجه می شود، راه حل های قدیمی کارایی خود را از دست می­دهند.
تفکر استراتژیک دراستمرار بقا و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی نقش بسیار مهمی را بازی می­نماید. تفکر استراتژیک ابزاری است که به مدیران کمک می کند تا فرصت های جدید را خلق نمایند(معمایی و همکاران، 1392).

1-2بیان مساله

تعاریف متعددی که برای تفکر استراتژیک ارائه شده هریک به جنبه­هایی از این رویکرد توجه داشته­اند، هرچند هیچ یک تمامی ابعاد را در برندارند.در چنین شرایطی بهتر است برای معرفی به جای تعاریف، به ماهیت و ویژگیهای تفکر استراتژیک پرداخته و بدین ترتیب تلاش شود تا نمای صحیحی از این رویکرد تصویر گردد.
از دیدگاه ماهوی تفکر استراتژیک یک «بصیـرت وفهم» است. این بصیرت کمک می کند تا در شرایط پیچیده کسب و کار

 • واقعیتهای بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود؛
 • ویژگیهای جدید بازار زودتر از دیگران کشف گردد؛
 • جهشهای (ناپیوستگیهای) کسب و کار درک شود؛
 • و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود(متوانی[4]، 2010).

 تفکر استراتژیک مدیر را قادر می­سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثر است و کدامیک موثر نیست و چرا، و چگونه عوامل موثر برای مشتری ارزش می­آفریند؟ این بصیرت نسبت به عوامل تاثیرگذار در خلق ارزش، قدرت تشخیص ایجاد می­کند. بدون این تشخیص، صرف منابع(مادی و غیرمادی) سازمان برای دستیابی به موفقیت بی حاصل خواهدبود(دمیربگ و تاتوگلو[5]،2013). تفکر استراتژیک از طریق تشخیص و تقویت فعالیتهایی که ارزشهای منحصر به فردی برای مشتری ایجاد می­کند، مزیت رقابتی می­آفریند. این کار از طریق فهم قواعد بازار و پاسخگویی خلاقانه به آن انجام می­شود. و این امر در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار، یک رویکرد بی نظیر است(ریدوساندرز[6]، 2007 به نقل از آروموگام و مجتهدزاده، 2011).
سایزاربیتوریا(2013) بیان کرد که عملکرد شرکت تحت تاثیر فاکتورهای بسیاری است که یکی از آن فاکتورها تفکر استراتژیک است. شرکتهایی که کیفیت بالایی دارند، در آینده به رضایت بیشتر مشتریان،  بهبود سودآوری و افزایش سهم بازار خواهند رسید. استفاده از اصطلاح عملکرد شرکت به وسیله محققان شامل ابعاد وسیعی چون: کارائی، رشد، سودو سهم بازار است که هریک جزئی از عملکرد هستند(نولایی،1392). برای درک مفهوم عملکرد نیاز به درک محتوای آن است. عملکرد شاخصه های مختلفی برای سنجش دارد که هر یک متناسب با ماهیت فعالیت سازمان می­تواند نقش بارزتری را در ارزیابی عملکرد ایفا کند. بنابراین، عملکرد شرکت یک سازه­ی کلی است که به چگونگی انجام عملیات شرکتی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی(2002،به نقل از رهنورد،1387) ارائه شده است:«فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته». طبق این تعریف، عملکرد به دوجزء تقسیم می­شود:1)کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده­ی درجه­ی نیل به اهداف شرکت و سازمان است.
درجامعه رقابتی فعلی،شرکت سایپا برای موفقیت نمی­تواند فقط برسرمایه فیزیکی دلالت کند، بلکه باید بر سرمایه فکری نیز تمرکز کند. شرکت زمانی می­تواند به مزیت رقابتی دست یابد، که با سرمایه فکری خود نیز سود کسب کند.سرمایه فکری فراتراز«تفکر به معنای تفکر صرف» است و درجه­ای از اقدام فکری را نیز شامل می­گردد.دراین معنا،سرمایه فکری نه تنها به خودی خودیک دارایی نامشهود ایستا است،بلکه یک فرآیند ایدئولوژیکی است و وسیله­ای برای رسیدن به هدف محسوب می­گردد (کوانیسک[7]، 2014).  
از این رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سئوال است که آیا بین تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با عملکرد شرکت سایپا رابطه وجود دارد؟

1-3- نهادها یا موسساتی که می­توانند از یافته­های این پژوهش بهره گیرند:

نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند علاوه بر شرکت سایپا برای سایر شرکتها و سازمان­های مشابه جهت پیشی گرفتن بر رقبا مورد استفاده قرار گیرد. و نیز این تحقیق می­تواند بعنوان پیشینه­ای برای مطالعات و تحقیقات آتی در این حوزه برای دانشجویان و پژوهشگران بعدی به کار آید.
 

1-4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

به منظور همگامی با تحولات سریع و روز افزون جهان امروز مدیران شرکت­ها  بایستی خود را به ابزارهایی مفید تجهیز کنند. یک شرکت برای اینکه بتواند عملکرد بالا و مناسبی داشته باشد ودر بازار رقابتی جایگاهی برای خود کسب کند نیاز به پیش زمینه­های بسیاری است. شرکت فقط با دارا بودن سرمایه فیزیکی نمی­تواند در بازار رقابتی امروز حرفی برای گفتن داشته باشد. بلکه باید به سرمایه­های فکری نیز مجهز باشد. سرمایه­های فکری از جمله نظریاتی است که در دهه­های 80 و 90 میلادی توسط علمای مدیریت مطرح گردیده و موفق­ترین سازمان­های صنعتی جهان از آن بهره برده و به موفقیت­های عظیمی دست یافتند. از طرفی شرکتی مانند سایپا نیز در یک رقابت فشرده درمقایسه با همتایان خود قرارداردوبنابراین عجیب نیست که به عواملی که به موفقیت بیشتر شرکت منجر شود، توجه نماییم. شرکت سایپا مثل هر شرکت و سازمان دیگری نیازمند سرمایه­های فکری موثر و تفکرو راهبردهای استراتژیک موفق است.تفکر استراتژیک، جایگاهی برجسته در دنیای پیشرفته پیدا کرده وبا پذیرش چشمگیری روبه ‌رو شده است وتعداد نسبتاً بالایی ازسازمان­هاو شرکت­های ایرانی اقدام به پیاده­سازی سیستم­های تفکر استراتژیک برای شرکت خود دارند،زیرا با استقرار این نظام در شرکت، امکان شناسایی دقیق نیاز و انتظارات شهروندان وعموم مردم مهیا شده و می‌توان با تعیین و تعریف شاخص‌هایی به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها پرداخت و با جاری‌سازی این رویکرد نوین، سازمان‌ها را از شکل­ سنتی­ خارج و به سوی پویایی وساختاری انعطاف‌پذیر رهنمون ساخت­و پایش‌هایی(کنترل‌هایی) در سازمان اعمال کرد.اعمال تفکر استراتژیک وتجهیزشرکت ساپیا به سرمایه­های فکری از مصارف غیرضروری، کاربرد نامناسب منابع و بروز اشتباه فراوان در فرآیندها پیشگیری کرده و زمینه تولید فرآورده‌های قابل اطمینان را که خواسته مصرف‌کنندگان است، فراهم می­آورد.
در حالی که به نظر می­رسد که در خصوص ارتباط تفکر استراتژیک و سرمایه­های فکری با عملکرد شرکت مطالعات اندکی انجام شده است. از طرفی در مطالعاتی که قبلا در این خصوص صورت گرفته است خلاء های زیادی حس می­شود، از جمله اینکه مطالعات قبلی بیشتر در قالب پژوهش­های مروری بوده است و به نتایج جدید دست نیافته­اندو همچنین در هیچ کدام از این پژوهش­ها بر روی یک شرکت به صورت منسجم مانند  شرکت سایپا کاری پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین پژوهش حاضردر پی آن است که  خلاءهای عنوان شده را تا حدی بر طرف نماید و با پرکردن خلاءها و شکاف­هایی که در پژوهش­های قبلی وجود دارد، بتواند به صورت تجربی برای ارتباط بین سرمایه­های فکری و تفکر استراتژیک و عملکرد شرکت سایپا نشانه­های روشنی بیابد.و از آنجا که عملکرد کارکنان، اصل مهمی در سازمان و مدیریت اثربخش است که می تواند با دادن قدرت و نیز کنترل بیشتر زیردستان سبب افزایش بهره­وری در سازمان گردد(موریسون[8]، 1997) نتایج این تحقیق مفید فایده واقع خواهد شد.

1-5- اهداف پژوهش  

 هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه­های فکری بر عملکرد شرکت سایپا است.  
اهداف فرعی

 • تعیین رابطه تفکر سیستمی با عملکرد شرکت؛
 • تعیین رابطه تفکر هوشمندانه با عملکرد شرکت؛
 • تعیین رابطه تفکر آینده نگر با عملکرد شرکت؛
 • تعیین رابطه تفکر مفهومی با عملکرد شرکت؛
 • تعیین رابطه سرمایه ارتباطی(سرمایه مشتری) با عملکرد شرکت؛
 • تعیین رابطه سرمایه ساختاری (سازمانی ) با عملکرد شرکت؛
 • تعیین رابطه سرمایه انسانی با عملکرد شرکت؛

 

1-6- فرضیات پژوهش

1-6-1   فرضیه­های اصلی:

بین تفکر استراتژیک با عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
بین سرمایه­های فکری با عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
 
 1-6-2  فرضیات فرعی
بین تفکر سیستمی با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بین تفکر هوشمندانه با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بین تفکر آینده­نگر با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بین تفکر مفهومی با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بین سرمایه ارتباطی(سرمایه مشتری) با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بین سرمایه ساختاری (سازمانی) با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بین سرمایه انسانی با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
 

1-7 قلمروهای پژوهش

 1-7-1   قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش در حیطه رفتار سازمانی، اثربخشی و کارایی، مدیریت و علوم رفتاری می­باشد.
 

 1-7-2  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق مربوط به کارکنان و مدیران شرکت سایپا می­باشد.
 

1-7-3   قلمرو زمانی

از لحاظ زمانی این پژوهش در فروردین و اردیبهشت سال 1394 صورت خواهد گرفت.

1- روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی می­باشد.
در این تحقیق پس از شناخت دقیق مسئله، ابتدا به روش کتابخانه­ای، منابع و مقالات، اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مطالعه شده و پس از بررسی انواع مدلها، چارچوب کاری تعیین و حوزه کاری نیز مشخص گردیده و مدل مناسب انتخاب شده و مورد بررسی قرار می­گیرد.
سپس به روش میدانی و به کمک پرسشنامه و مصاحبه و سایر ابزارهای مورد لزوم مراحل زیر انجام می­شود:
1) جمع آوری داده­ها که ابتدا جامعه آماری را مشخص و متغیرها و مقیاس­هاواندازه نمونه تعیین و سپس به کمک روش­های نمونه گیری اطلاعات مورد لزوم را گردآوری می­کنیم.
2) خلاصه کردن داده­ها در جدول­های آماری
3) تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک نمودارها و شاخصهای آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری
4) نتیجه گیری
5) ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب.

1-9 جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(بست،1384).در پژوهش­ها معمولاً،جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفتها) متغیرواحد آن به مطالعه بپردازد. بر این اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ومدیران شرکت سایپا می­باشند. تعداد کارکنان در زمان انجام تحقیق 188 نفر بودند.پرسش‌نامه به صورت تصادفی بین کارکنان و مدیران توزیع خواهد شد و اطلاعات مورد نظر جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

1-10   نمونه آماری

نمونه آماری تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری هستند که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه می­باشند.

1-11 روش نمونه گیری

نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق می­شود که ویژگی­ها و صفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری قضاوت کند. درعین حال نمونه آماری باید قابل دسترسی بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. روش نمونه­گیری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است،نمونه­گیری تصادفی ساده است. جهت انتخاب حجم نمونه از جدول کرسجی و مورگان استفاده خواهد شد.
با توجه به جدول کرسجی و مورگان و اینکه تعداد جامعه ما برابر با 188 نفر است بنابراین تعداد نمونه برابر است با 134 نفر از افراد جامعه حاضر.

1-12- روش گردآوری داده­ها

برای جمع آوری اطلاعات ابتدا منابع مربوط به ادبیات موضوع مورد بررسی قرار می­گیرد. مطالعه منابع یک بخش عمده از روش علمی است که در کلیه پژوهش­ها به کار برده می­شود و چنین مطالعه­ای مبنای بسیاری از تحقیقات درعلوم انسانی است(دلاور،1383).در ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه­ها و استفاده از مقالات موجود در اینترنت و مجلات معتبر اطلاعات کتابخانه­ای لازم جمع­آوری می­شود. کتابخانه مهمترین و بهترین مکان برای بررسی پیشینه پژوهش است چون در بسیاری از کتابخانه­ها ومراکز پژوهشی معمولا نشریه­های دوره­ای، گاهنامه­ها، نمایه­ها وحتی پژوهش­های رایانه­ای به صورت مستقیم از طریق ارتباطات دور بر مانند اینترنت و یا به کمک دیسک­های فشرده در دسترس است(خوی نژاد، 1380) که این اطلاعات ما را درپیدا کردن معیارها و شاخصه­های لازم برای سنجش موضوع مورد پژوهش یاری می­دهد.
دراین تحقیق به­منظورجمع­آوری اطلاعات ازپرسشنامه استانداردسرمایه فکری بونتیس وپرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن و پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت (عملکرد کارکنان) استفاده خواهد شد.

1-13- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

روش های تجریه و تحلیل اطلاعات شامل دو قسمت است: آمار توصیفی و استنباطی.
در قسمت آمار توصیفی به خلاصه کردن اطلاعات پرسشنامه­ها در قالب جداول و نمودارها می­پردازیم که از این نتایج می­توان برای قضاوت صوری و برداشت اولیه در مورد وضعیت سوالات و فرضیه­ها استفاده نمود.
برای تجزیه وتحلیل اطلاعات در مرحله توصیف اطلاعات با استفاده از نرم افزارSpss  نسخه 21 جدول­های فراوانی و نمودارها رسم و شاخص­های مرکزی و پراکندگی شامل میانگین، واریانس، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرها محاسبه می­شوند و در مرحله تجزیه و تحلیل داده­ها، روش­های آمار استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی مناسب خواهد بود.

تعداد صفحه :133
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com