پایان نامه با کلید واژگان درصد تجمعی، توزیع فراوانی

آگاه
22
56
20
2
 
توجه به تقویم زمانی مناسبتها
22
34
24
8
12
انسجام در برنامه
52
44
4
 
 
پرهیز از پرداخت کلیشهای به موضوع
38
54
6
2
 
داشتن هدف مشخص برای هر برنامه
52
48
 
 
 

جدول شماره 4- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان درباره انتخاب سوژه
باتوجه به اینکه یکی از مهمترین اقدامات برای برنامه سازی خلاق انتخاب سوژه مناسب و نگاه تهیه کننده به موضوع است این گویه ها در ارتباط با دانش برنامه ساز و نگاه برنامه ساز به سوژه ها انتخاب و نظر سنجی شد.

مولفه ها
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
استفاده از موضوعات سالهای قبل
44
56
 
 
 
مصاحبه با افراد متخصص و آگاه
22
56
20
2
 
استفاده از منابع مکتوب
6
16
54
16
8
استفاده از موضوعاعهای شبکههای رادیویی دیگر
22
50
18
8
2
مشورت کردن با عوامل برنامه ساز
28
48
12
8
4
استفاده از نظرها و پیشنهادهای مخاطبان.
6
32
38
12
12
موضوعات از طرف سازمان تعیین میشود.
4
46
40
8
2
قبول انتقاد و پیشنهاد دیگران
8
26
46
14
6
ایجاد زمینه برای پیشنهاد از سوی تیم برنامه ساز
20
60
16
4
 
توجه به تقویم زمانی مناسبتها
22
34
24
8
12

جدول شماره 5- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان درباره نظر برنامهسازان درباره برنامه سازی
مولفه ها
کاملاً موافق
موافق
بدون نظر
مخالف
کاملاً مخالف
استقبال برنامهسازان رادیو از روشهای جدید برنامهسازی
36
50
14
 
 
وضعیت فعلی برنامهسازی رادیو نیاز به تغییر و تحول دارد.
6
8
18
58
10
عواملی که در برنامه سازی رادیو فعالیت میکنند از تخصص لازم برخوردارند
24
24
1
1
 
تخصصی شدن عوامل برنامه ساز در ایجاد برنامهسازی خلاق تأثیر دارد.
30
56
8
4
2
تجربهی تهیه کننده در برنامهسازی رادیو در حوزههای مختلف منجر به ایجاد برنامهسازی خلاق میشود.
16
50
30
4
 
معمولاً با مدیر تولید بر روی موضوعهای برنامه بحث و جدل لازم است.
10
48
20
10
12
معاونت برنامهریزی بر روی خلاقیت و برنامهسازی خلاق تاثیر دارد.
30
46
22
2
 

جدول شماره 6- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زن
14
28
28
28
مرد
36
72
72
100
جمع
50
100
100

دادههای جدول بالا نشان میدهد که از مجموع 50 نفر پاسخگو 14 نفر برابر با 28 درصد کارکنان زن و 36 نفر برابر با 72 درصد تهیه کنندگان مرد هستند.

جدول شماره 7-4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه کار در سازمان

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
حدود 6 سال
6
12
12
12
7 تا 12 سال
18
36
36
48
13 تا 18 سال
15
30
30
78
19 سال به بالا
11
22
22
100
جمع
50
100
100

با توجه به دادههای جدول شماره 4 میتوان گفت سابقه کار 6 نفر برابر با 12 درصد حدود 6 سال است که کمترین گروه است همچنین 15 نفر برابر با 30 درصد 13 الی 18 سال سابقه کار دارند که بیشترین گروه است.

جدول شماره 8-4 بررسی توزیع نظر پاسخگویان درباره میزان قدم زدن در پارک در طی یک هفته

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کمتر از1 ساعت
8
16
16
16
1 تا 2 ساعت
18
36
36
52
2 تا 3 ساعت
11
22
22
74
3 تا 4 ساعت
6
12
12
86
بیش از 4 ساعت
7
14
14
100
جمع
50
100
100

با توجه به جدول فوق میتوان گفت که بیشتر پاسخگویان یعنی 18 نفر برابر با 36 درصد1 تا 2 ساعت در هفته در پارک قدم می زنند 8 نفر کمنر از یک ساعت و 7 نفر نیز بیش از 4 ساعت در هفته در پارک قدم می زنند. (به عنوان شاخصی از تحرک، اجتماعی بودن و با دیگران برخورد داشتن)

جدول شماره 9- 4 بررسی توزیع نظر پاسخگویان درباره : مطالعه

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کمتر از1 ساعت
8
16
16
16
1 تا 2 ساعت
11
22
22
38
2 تا 3 ساعت
21
42
42
80
3 تا 4 ساعت
6
12
12
92
بیش از 4 ساعت
4
8
8
100
جمع
50
100
100

همانگونه که جدول نشان میدهد بیشتر پاسخگویان یعنی 21 نفر برابر با 42 درصد 3 تا 2 ساعت در هفته در مطالعه می کنند 8 نفر کمتر از یک ساعت و 4 نفر نیز بیش از 4 ساعت در هفته مطالعه می کنند. (به عنوان شاخصی از به روز بودن، و نوآوری)

جدول شماره 10- 4 بررسی توزیع نظر پاسخگویان درباره : بازدید از اماکن فرهنگی

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کمتر از1 ساعت
37
74
74
74
1 تا 2 ساعت
7
14
14
88
2 تا 3 ساعت
1
2
2
90
3 تا 4 ساعت
4
8
8
98
بیش از 4 ساعت
1
2
2
100
جمع
50
100
100

جدول شماره 6 نشان میدهد که اکثر پاسخگویان یعنی حدود 37 نفر برابر با 74 درصد کمتر از یک ساعت در هفته از اماکن فرهنگی بازدید می کنند.

جدولهای شماره
11
تا جدول شماره20 درباره اهمیت موارد مطرح در انتخاب موضوع برنامه از سوی تهیه کنندگان است.

جدول شماره 11- 4 بررسی توزیع نظر پاسخگویان درباره : استفاده از موضوعات سالهای قبل

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی زیاد
22
44
44
44
زیاد
28
56
56
100
جمع
50
100
100

اطلاعات جدول بالا نشان میدهد که اکثر پاسخگویان برای انتخاب موضوع 22 نفر در سطح خیلی زیاد و 28 نفر در سطح زیاد به استفاده از موضوعات سالهای قبل اهمیت می دهند.(این آمار نشان می دهد که سوژه های برنامه ها تکراری است).

جدول شماره 12-4 بررسی توزیع نظر پاسخگویان درباره : مصاحبه با افراد متخصص و آگاه

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی زیاد
11
22
22
22
زیاد
28
56
56
78
متوسط
10
20
50
98
کم
1
2
2
100
جمع
50
100
100

اطلاعات جدول گویای آن است که برای انتخاب موضوع 28 نفر از پاسخگویان برابر با 56 درصد در سطح زیاد، و 11 نفر برابر با 22 درصد در سطح خیلی زیاد به مورد مصاحبه با افراد متخصص و آگاه اهمیت داده میشود(به عنوان شاخصی ازاستفاده از نیروی پشتیبانی فکری در تولی برنامه خلاق).