پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، فرد جامعه، شناخت علم

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
الگو و ماهیت تحقیق در علوم انسانی و علوم تربیتی از علوم مادی وفیزیکی گرفته شده است و هدف آن حقیقت یابی وفهم جوئی می باشد. بعبارت دیگر تحقیق را می توان کوششهای سازمان یافتهای تلقی کرد که محقق را درروشن سازی حقیقت یک موضوع یاری می کند (بست، 1374).
«روش» یکی از ویژگیهای اصلی تحقیق علمی است در واقع بخش عمده ای از داوری و ارزیابی یک تحقیق میزان روشمند بودن است. در این فصل روش بررسی موضوع به تفکیک موضوعات آن ارائه شده است
دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش‌شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق (خاکی، 1384، ص 155). بر همین اساس به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.

1-3- روش بررسی
به روشهای مختلفی می توان اطلاعات را گردآوری کرد روشهای ارتباطی و روشهای مشاهده از جمله روشهای اصلی گردآوری دادههای اولیه هستند در روشهای ارتباطی: از طریق پرسیدن از مردم انجام می شوند و به شکل پرسشنامه یا مصاحبه، شفاهی یا کتبی انجام میشوند.
در روش ارتباطی، مصاحبه نمایانگر یک ارتباط متقابل اجتماعی است بنابراین جوابهای پاسخگویان بستگی به میزان درک آنها از سوالات مصاحبه کنندگان دارد .همین قضیه در مورد مصاحبه کننده نیز وجود دارد .با این وجود محقق می تواند با انتخاب و آموزش مصاحبه کننده ، کنترل بیشتری بر ادراکات او در مقایسه با مصاحبه شونده داشته باشد . در این تحقیق از دو روش استفاده شده است.
1-1-3-روش اسنادی یا کتابخانهای
در بخش چارچوب نظری تحقیق، استفاده از روش اسنادی وکتابخانه ای اجتناب ناپذیر است. از این رو در این تحقیق با مراجعه به کتابها، مقالات، پایان نامه ها وپژوهشهای مختلف، به بررسی دیدگاهها و نظریات اندیشمندان و صاحبنظران در رابطه با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و ارتباط آنها با یکدیگر پرداختهایم.

2-1-3- روش پیمایشی
مهمترین روش به کار رفته در این تحقیق روش پیمایشی است. روش پیمایشی روشی است برای گرد آوری داده ها، که در آن از گروههای معینی خواسته می شودتا به تعداد از مشخصی پرسش که برای همه یکسان است پاسخ دهند. پاسخهای جمع آوری شده مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند(بیکر، 1377، ص196).

2-3- جامعه آماری
برای رسیدن به اهداف تحقیق، جامعه آماری این تحقیق را تهیه کنندگان معاونت صدا در سال جاری(1390) است.
واحد و سطح تحلیل:
واحد مشاهده و واحد تحلیل در پژوهش حاضر فرد است و تحلیل نیز در سطح خرد است.
3-3- روش نمونه‌گیری
وقتی یک مطالعه پژوهشی برای تایید یا رد یک فرضیه به اجرا در میآید و نتیجه تحقیق به جمعیت تعمیم داده میشود بهترین نوع نمونهگیری، نمونهگیری احتمالی است که در آن شانس انتخاب هر فرد جامعه آماری برابر است. در این تحقیق ا از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده میشود.

4-3- حجم نمونه و روش محاسبه آن
جامعه آماری مورد نظر ما در این تحقیق، تهیه کنندگان معاونت صدای صدا و سیمای تهران است. با توجه به امکانات تحقیق و عدم ضرورت سرشماری کامل، میخواهیم از میان این افراد تعدادی را به عنوان نمونه انتخاب کرده و با قبول این پیشفرض که، با رعایت نکات لازم
(انتخاب میزان خطای قابل قبول) میتوان پذیرفت که، نمونهای که به صورت تصادفی انتخاب شده، نماینده جامعه است و به همین دلیل اطلاعات به دست آمده از این نمونه میتواند قابل تعمیم به کل جامعه آماری باشد.
در برآورد تعداد نمونهای که برای بررسی موضوع مورد مطالعه کفایت کند، عوامل متعددی دخیل هستند که مهمترین آنها عبارتند از اینکه بخواهیم با چه اطمینانی نتایج تحقیقی حاصله از نمونه را به کل جامعه تعمیم دهیم، هرچه این دقت و اطمینان بیشتر باشد نیاز به حجم نمونه بیشتری خواهد بود. معمولا در پژوهشهای اجتماعی حداقل سطح احتمال را 95% میگیرند که در آن d که همان درجه اطمینان است برابر با 05/0 خواهد بود از دیگر عواملی که در برآورد حجم نمونه اثر گذار است، میزان تغییرات مربوط به مهمترین متغیر تحقیق است یا به عبارت دیگر همان واریانس مهمترین متغیر است که در تحقیق حاضر متغیر وابسته ماست. هر چه جامعه بر اساس متغیر مورد نظر همگنی بیشتری داشته باشد، حجم نمونه انتخابی کمتر و هرچه ناهمگنتر باشد، حجم نمونه بیشتر خواهد بود.

به جز عوامل فوق در ادامه و با استناد به منبع زیر:
توصیه هایی وجود دارد که نشان دهنده ی حداقل تعداد آزمودنیها ی مورد نیاز برای پژوهش است :
برای پژوهشهای توصیفی نمونه ای با حجم حداقل 100 نفری ضروری است ، در پژوهشهای از نوع همبستگی حداقل حجم نمونه 50نفر برای بیان چگونگی رابطه ، ضرورت دارد . برای پژوهشهای از نوع علی – مقایسه ای از نوع تحقیق حاضر حجم نمونه حداقل 30 نفری توصیه می شود (علی ، دلاور.1380).
در تحقیق حاضر برای افزایش دقت نمونه گیری، کاستن خطاهای احتمالی و حجم نمونه کافی در نهایت حجم نمونه را برابر با 50 نفر درنظر گرفتهایم. این مقدار نمونه به صورت درصدی از حجم کل جامعه آماری است که برابر 400 نفر است.

5-3- پایایی و اعتبار تحقیق
پس از طراحی پرسشنامه، جهت اطمینان از پرسشنامه، باید اعتبار(روایی) و پایایی آن مورد آزمون قرار گیرد. اعتبار(روایی)به آن حد اطلا
ق
می شود که فرایند اندازه گیری فاقد هر گونه خطای سیستماتیک وتصادفی باشد وپایایی به آن حد اطلاق می شودکه فرایند اندازه گیری فاقد هرگونه خطای تصادفی باشد (سرمدوبازرگان وحجازی ،1376).
در واقع می توان گفت پرسشنامه ای دارای اعتبار است که همان چیزی را بسنجد که مورد نظر است. بنابراین اعتبار یک پرسشنامه به کاربرد آن برای سنجش مورد بررسی بر می گردد برای محاسبه اعتبار سنجه ها و متغیرهای مورد نظر از اعتبار صوری ( مشورت و نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور و محققان دیگر) و اعتبار محتوا ( ابزار اندازه گیری مفهوم مورد نظر و تمام جنبه های تحقیق را پوشش دهد) استفاده می شود. زمانی که بین محققان یک رشته در مورد سنجه ، توافق بالایی وجود دارد تکیه بر اعتبار صوری کافی به نظر می رسد .
منظوراز پایایی پرسشنامه میزان سازگاری نتایج حاصل ازاجرای پرسشنامه در دو محیط نسبتا˝ مشابه است. هر چه میزان این سازگاری بیشتر باشدمشخص است که پایایی پرسشنامه نیز بیشتر خواهد بود. بعبارت دیگر پایایی یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، نتایج یکسانی بدست بیاورد. پرسشنامه تهیه شده طی دو مرحله پیش آزمون یا پری تست شد و در نتیجه اعتبار صوری پرسشنامه از سوی اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی دادهها نیز از روش توافق داخلی استفاده شد. مهمترین شاخص توافق داخلی آزمون کرونباخ است. همچنین جهت نهایی کردن پرسشنامه قبل از تجزیه و تحلیل دادهها، مجدداً پایایی گویهها مورد محاسبه قرار گرفت.
ابتدا محاسبه پایایی میزان 8354/0 را نشان داد. در نهایت پس از گردآوری اطلاعات اصلی میزان پایایی در مورد سوالات اصلی مربوط به چارچوب نظری به میزان 8965/0 به دست آمد.

6-3- تکنیک گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات در روش پیمایش مرحلهای بسیار مهم است که آزمودن فرضیهها بر اساس دقت گردآوری اطلاعات امکانپذیر است. قبل از گردآوری داده ها ، پاسخ به سوالات زیر میتواند راهگشا باشد:
 چه نوع داده هایی بایستی گردآوری شود؟ داده ها چگونه گردآوری شود؟   منبع یا منابع تأمین هزینه کیست؟  داده ها در چه زمانی گردآوری شود؟ داده ها را چه کسانی گردآوری میکنند؟
  گردآوری داده ها به چه مواد و ابزاری نیاز دارد؟ چه مقدار هزینه برای گردآوری داده ها و تفسیر آنها لازم است؟
در این پژوهش از داده های نسبتاً کمی به صورت تکنیک مصاحبه همراه با پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه شامل دسته ای از پرسشهاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص خود جواب ها را در آن می نویسد. هدف از ارائه پرسشنامه  کسب اطلاعات معین در مورد موضوعی مشخص است.
گردآوری اطلاعات به صورت مقطعی است. همچنین از ابزارهای یادداشت برداری کاغذ و خودکار و … استفاده شده است.

7-3- تجزیه و تحلیل اطلاعات
اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است، به تفکیک برای هر سوال استخراج، طبقهبندی و در صورت لزوم مقولهبندی و پس از کدگذاری و ورود اطلاعات به رایانه به وسیله نرمافزار spss20 پردازش شد. برای بررسی فرضیهها، با توجه به سطح اندازهگیری متغیرها، از آزمونهای مختلفی استفاده شده است. داده‌های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار میگیرند.

فصل چهارم
یافتههای تحقیق

در این فصل یافته های تحقیق به صورت جدولهای توصیفی آورده شده است.
الف- جدول‌های توصیفی
جدول شماره 1- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان درباره مولفههای سطح فردی
مولفههای سطح فردی:
علاقه برنامه سازبه مسائل هنری، آزادی عمل تهیه کننده، ترس از انتقاد و شکست، همکاری و تعامل گروهی، اهمیت دادن به نظر و پیشنهاد دیگران، علاقهمندی اعضاء گروه، در نظر گرفتن مخاطب، قبول انتقاد و پیشنهاد دیگران

مولفه های سطح فردی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
اهمیت دادن به نظر و پیشنهاد دیگران
16
52
32

آزادی عمل تهیه کننده
70
30

در نظر گرفتن مخاطب
44
46
6
4

ترس از انتقاد و شکست
36
50
12
2

انعطافپذیری برنامه ساز
40
46
10
4

علاقهمندی اعضاء گروه به کار در رادیو
32
62
6

همکاری و تعامل گروهی
14
28
26
8
24
قبول انتقاد و پیشنهاد دیگران
8
26
46
14
6

جدول شماره 2- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر ای برنامهسازی خلاق در رابطه با مولفههای سازمانی
مولفههای سطح سازمانی:
مولفه های سطح سازمانی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
انعطافپذیری سازمان در پرداخت موضوع
46
38
14
 
2
رعایت حق تألیف تهیه کننده از سوی سازمان.
16
16
54
10
4
برآورد مالی برنامه بر اساس ساختار برنامه
32
58
6
2
2
تخصص مدیران بخشهای رادیو
36
30
34
 
 
وجود استانداردهای کیفی برای تهیه کننده
36
40
16
4
4
سیستم پاداش و تشویق
44
54
2
 
 
دستورالعمل های سازمان
48
46
6
 
 
موضوعات از طرف سازمان تعیین میشود.
4
46
40
8
2
معاونت برنامه ریزی بر روی خلاقیت و برنامه سازی
تاثیر دارد
30
46
22
2
 
استخدام رسمی
4
34
50
10
2
استخدام قراردادی
2
24
54
18
2
استخدام برنامه ای
40
30
14
10
6
نظر و دانش مدیر شبکه
16
16
44
10
14
نظر و دانش مدیر پخش
30
34
24
4
8
نظر و دانش مدیر تولید
64
24
8
 
 
وجود استانداردهای کیفی برای تهیه کننده، عدم تخصص مدیران رادیو، سیستم پاداش و تشویق، دستورالعمل های سازمان، برآورد مالی برنامه بر اساس ساختار برنامه (الف،ب، ج، د)، رعایت حق تألیف تهیه کننده از سوی سازمان، تعداد تهیه کننده در یک شبکه رادیویی، انعطافپذیری سازمان در پرداخت موضوع،طریقه استخدام برنامهسازان، دانش مدیرلن در ردههای مختلف

جدول شماره 3- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در رابطه بامولفههای تاثیرگذار

مولفههای تاثیر گذار:
داشتن هدف مشخص برای هر برنامه، آشنایی با موسیقی و افکتهای صوتی، انسجام در برنامه، پرهیز از پرداخت کلیشهای به موضوع، مصاحبه با افراد متخصص و آگاه، توجه به تقویم زمانی مناسبتها
مولفه های تاثیرگذار بر برنامه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
آشنایی با موسیقی و افکتهای صوتی
52
44
4
 
 
مدت زمان لازم برای تهیه یک برنامه
40
26
26
8
 
مصاحبه با افراد متخصص و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *