پایان نامه با کلید واژه های دانش آموز، دانش آموزان، مدارس هوشمند

بیشتری نسبت به دانش آموزان دیگر هستند. در یک فراتحلیل دیگر(کولیک،2003) نشان داد که آموزش به وسیله ی کامپیوتر دارای میانگین حجم اثر 1.10 بر روی انگیزش می باشد. حجم اثر 1.10 بیانگر این مطلب است که آموزش بوسیله ی کامپیوتر افزایش انگیزش پیشرفت می شود.
منصوری(1387) در تحقیق خود درباره ی مقایسه ی انگیزه ی پیشرفت در مدارس عادی و هوشمند به این نتیجه رسید که از نظر انگیزش پیشرفت تفاوت معنی داری در میان دانش آموزان هوشمند و عادی وجود دارد.(منصوری،1387).
در پژوهشی حج فروشی و اورنگی(1382) به بررسی نتایج کاربرد وفناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر تهران پرداختند. نتایج این تحقیق بیان کننده ی این مطلب می باشد که استفاده از فاوا سبب توسعه ی یادگیری مشارکتی و افزایش علاقه ی دانش آموزان در کاوش در اینترنت و لوح های فشرده می شود(حج فروشی، اورنگی،1382).
2-9 جمع بندی و نتیجه گیری
مهم ترین نقطه ضعف تحقیقات گذشته این است که نشان می دانند که مدارس هوشمند در انگیزه پیشرفت یا به عبارتی پیشرفت تحصیلی به طور موثرتری نسبت به مدارس عادی هستند. اما اینکه چطور می توان این پارامترهایی که بیشترین برتری را در ارتباط با انگیزه پیشرفت مدارس هوشمند را در مدارس عادی نیز ایجاد کرد تا بتوان با کمترین امکانات مدارس عادی را نیز با این پارامترها تقویت کنیم تا پیشرفت تحصیلی بیشتری را شاهد باشیم.
هدف این پژوهش پاسخگویی به این سوال است که آیا طرح مدارس هوشمند اجرا شده ، بر خلاقیت ، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
تا از طریق یافته های پژوهش بتوان در جهت تقویت نقاط قوت و برطرف کردن ضعف های این طرح در کشور خود گام های سودمندی برداشت و این هدف محقق نمی شود مگر با حرکت سریع و پویا به سمت هوشمند شدن واقعی آموزش در ایران عزیزمان تا بتوانیم هر دانش آموز را به آن نسبت که توانایی ، استعداد و علاقه دارد به سمت بهترین مسیر و جهت در زندگی هدایت کنیم .
3 فصل سوم : روش شناسی تحقیق
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
در این فصل روش شناسی تحقیق شامل روش تحقیق، جامعه و نمونه‌ی آماری، روش نمونه گیری، ابزار سنجش متغیرها و شاخص‌های روایی و پایایی آن‌ها، روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بدست آمده و در نهایت قلمرو تحقیق ارایه می‌گردند.
3-1 روش انجام پژوهش
3-1-1 روش تحقیق
از آن جایی که محقق به دنبال استفاده از نتایج مطالعه در کوتاه مدت و در میدان عمل (شرکت) است، بنابراین، مطالعه‌ کنونی به لحاظ هدف کاربردی است زیرا مطالعه یا پژوهشی کاربردی است که نه در جهت ارضای کنجکاوی‌های ژرف پژوهشگر، بلکه در جهت حل مسایل فردی، گروهی یا اجتماعی انجام می‌گیرد (ساروخانی، 1386: 73). به عبارت دقیق‌تر، هدف این نوع پژوهش‌ها، توسعه‌ی دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (سرمد و همکاران، 1386: 79). این تحقیق به لحاظ روش در زمره‌ مطالعات پیمایشی- تحلیلی است. زیرا علاوه بر توصیف واقعیت‌های موجود، به بررسی روابط میان متغیرها بر حسب پیش بینی (آزمون فرضیات) می‌پردازد و به دنبال تعیین میزان تأثیر گذاری متغیرها بر یکدیگر است.
3-1-2 جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، 1386: 177) و پژوهشگر علاقمند است یافته‌های پژوهش یا مطالعه‌ی خود را به آن‌ها نسبت دهد (دلاور، 1385 و ساروخانی، 1387). جامعه ی آماری این پژوهش به دلیل توسعه ی بیشتر مدارس هوشمند در شهر تهران کلیه معلمان مدارس هوشمند شهر تهران بوده است. با توجه به بررسی های سطحی که محقق داشته است به دلیل نوپا بودن مدارس هوشمند در ایران اکثر این معلمان مدارس هوشمند همگی ابتدا مقطعی را مدارس معمولی گذارنده اند به همین دلیل شایستگی این را دارند که بدرستی وجه تمایز و عوامل مهم در این تغییر روش و رشد تحصیلی و انگیزشی در دانش آموزان را به ما نشان دهند.
3-1-3 نمونه و روش های نمونه گیری
نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می‌شود. به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباطهایی درباره کل جامعه بدست آورد انتخاب تعدادی از افراد٬ حوادث٬ و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه . اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه جهت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند. (ونوس و همکاران، 1386: 176).
3-1-3-1 نمونه گیری خوشه‌ای
در بسیاری از مواقع ، می‌توان بوسیله اجرای یک وسیله با انتخاب تصادفی گروهها یا خوشه‌هایی از واحدهای نمونه گیری به جای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از جامعه ، در میزان هزینه بطور اساسی صرفه جویی کرد. این روش وقتی به کار می رود که فهرست کامل افراد جامعه در دسترس نباشد. به این منظور افراد را در دسته هایی خوشه بندی می کنند سپس از میان خوشه ها نمونه گیری به عمل می آورند و به طور کلی زمانی به کار می رود که انتخاب گروهی از افراد امکانپذیر و آسانتر از انتخاب افراد در یک جامعه تعریف شده باشد.
باتوجه به اینکه تعریف مشخصی برای مدارس هوشمند نمی توان ارائه کرد به همین دلیل چاچوب مشخصی ازاین مدارس در دسترس نیست.(خیلی از مدارس ممکن است از بعضی سیستم های نوین آموزشی استفاده کنند اما اسمی را با عنوان مدارس هوشمند برای خود نمی گذارند). به همین دلیل با توجه به مدارس در منطقه ی شهرداری که تهران را به22منطقه مشخص کرده است نمونه گیری را انجام داده ایم.
مراحل کار به این صورت بوده است که ابتدا مدارسی که به نحوی از امکانات نوین آموزشی استفاده میکردند را شناسایی کردیم که از 13,364 کل مدارس تهران فقط تعداد 247 مدرسه از تعاریف اولیه مدارس هوشمند پیروی می کردند و از تعداد 130 هزار و 655 معلم فقط 25هزار و 421 نفر از این امر آشنایی داشتند و با استفاده از خوشه ای چند مرحله ای فقط 420معلم به عنوان نمونه ی اصلی انتخاب شدند.
3-1-4 شناسایی متغیرها
با توجه به هدف اصلی پژوهش در شناسایی رابطه بین مدارس هوشمند و انگیزه ی پیشرفت بین دانش آموزان پرسشنامه در دو بخش طراحی شده است. بخش اول کاملا در ارتباط با متغیرهای مدارس هوشمند است و بخش دوم نیز برای بررسی انگیزش پیشرفت دانش آموزان طراحی شده است. به عبارتی متغیر مستقل مدراس هوشمند و هدف میزان تاثیر این بر متغیرپاسخ(وابسته) انگیزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستیم.
متغیرهای موجود در پرسشنامه در بعضی از موارد نیاز به توضیح دارد که در ذیل بررسی شده است:
محیط یاد دهی – یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای:
در مدارس هوشمندمعلمان برای تدریس مطالب درسی وافزایش میزان درک دانش آموزان از مطالب ارائه شده وتشویق ایشان به فراگیری دروس از اسلایدهای آموزشی،بازی های یارانه ای،انیمیشن و دیگر محتواهای چندرسانه ای در کلاس درس بهره می برند. در کنار این سیستم ها، معلمان می توانند از نرم افزارهای آموزش الکترونیک نیز بهره بگیرند.
عوامل مورد بررسی در این متغیر به صورت ذیل است :
• بهره گیری از محتوای آموزشی چند رسانه ای در ارائه دروس توسط معلمان
• بکارگیری نرم افزارهای کمک آموزشی توسط معلمان
• استفاده از ابزارهای خودآموز آموزشی توسط دانش آموزان
• توسعه محتوای آموزشی به صورت چند رسانه ای توسط دانش آموزان
• استفاده از اینترنت برای جستجوی اطلاعات وشناخت عمیق تر موضوعات یادگیری
• ارزشیابی الکترونیکی دانش آموزان
زیرساخت توسعه یافته ی فناوری اطلاعات:
مدارس هوشمند به مدارسی اطلاق می شودکه رایانه برای کلیه دانش آموزان فراهم باشدواین رایانه ها به کمک شبکه ی مرکزی به هم متصل باشند.علاوه بر شبکه، این رایانه ها باید به شبکه ی بین المللی اینترنت نیز متصل باشند تا امکان دسترسی دانش آموزان به مطالب درسی جدید نیز فراهم باشد.
عوامل مورد بررسی در این متغیر به صورت ذیل است :
• وجود تعداد کافی رایانه برای دانش آموزان
• وجود تعداد کافی تجهیزات جانبی در مدرسه
• وجود تعداد مورد نیاز پروژکتور برای هر کلاس
• وجود سایت رایانه مناسب در مدرسه
• دسترسی به اینترنت پهنای باند مناسب
• وجود تعداد مناسب لپ تاپ به ازای معلمان
• وب سایت به روز برای مدرسه
• وجود پست الکترونیکی برای معلمان و دانش آموزان
• وجود سرور مناسب در مدرسه
• مناسب بودن مکانیزم های امنیت اطلاعات در مدرسه
• وجود امکانات برق اضطراری در مدرسه
• وجود تجهیزات تهویه و خنک کننده مناسب سایت
• استقرار سیستم مدیریت کاربران در مدرسه
مدیریت مدرسه توسط سیستم های یکپارچه ی رایانه ای:
امروزه سیستم های اطلاعاتی جزء جدانشدنی مدیریت و اداره ی کسب کارها به شمار می روند و هرگونه سازمانی برای ثبت، پردازش و ذخیره اطلاعات خود از این سیستم ها بهره می گیرند. برای اینکه سیستم های اطلاعاتی در کل سازمان بتوانند از کارایی و اثربخشی مناسب برخوردار باشند، لازم است تابایکدیگر ارتباط داشته، داده های مشترک مبادله کند. این موضوع در مدارس نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
عوامل مورد بررسی در این متغیر به صورت ذیل است :
• استفاده از نرم افزار مدیریت یکپارچه مدیریت مدرسه
• ارتباط الکترونیکی با مخاطبان مدرسه
• استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای مدیریت مدرسه
برخوردای از معالمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات:
بدون وجود آموزگارانی که به قابلیت های فناوری اطلاعات تسلط داشته باشند، نمی توان از این ابزار در آموزش دانش آموزان و مدیریت مدارس بهره گیری نمود.مدارس هوشمند مدارسی به شمار می روند که کلیه ی معلمان آنها در دوره های آموزشی ICDLشرکت نموده و مدارک معتبر را دریافت کنند.
عوامل مورد بررسی در این متغیر به صورت ذیل است :
• معلمان که دوره های پایه رایانه را گذارنیده اند.
• دانش آموزانی که دوره های کابردی رایانه را گذرانیده اند.
• تکنسین فنی در مدرسه
ارتباط یکپاچه ی رایانه ای با مدارس دیگر:
مدارس هوشمند با یکدیگر در ارتباط بوده، معلمان و دانش آموزان این نوع از مدارس می توانند تجارب و داده های خود را با یکدیگر و سازمان های ذینفع به صورت الکترونیکی مبادله کنند.پلت فورم سیستم های مورد استفاده در مدرسه ی هوشمند به نحوی طراحی شده است که می توانند به راحتی با سیستم های دیگر هماهنگ شود و داده ها را تحت یک قالب استاندارد به یکدیگر به اشتراک بگذارند.
عوامل مورد بررسی در این متغیر به صورت ذیل است :
• عضویت فعال در مدراس هوشمند
• همکاری و تعامل عملی و آموزشی با سایر مدارس هوشمند
3-1-5 ابزار جمع آوری داده ها
برای جمع آوری داده ها مربوط به هر متغیر از پرسشنامه و تعداد سوال مربوطه به هر متغیر طرح شده است که قبل از ورود به مدل اصلی ابتدا با مدل های عاملی آنها را با هم ترکیب کرده و سپس وارد مدل اصلی می شوند. علت این روش به این خاطر است که متغیر اصلی ما (در اینجا مدرسه هوشمند به تنهایی قابل شناسایی و تعریف نبوده است به همین دلیل ابتدا آن را با چند عامل دیگر شناسایی کرده و سپس با یک ضریب اهمیت هریک را بیان می کنیم).
متغیر های موثر در مدراس هوشمند
محیط یاد دهی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *