پایان نامه با کلمات کلیدی چسبندگی هزینه ها، افزایش فروش، بودجه بندی، حسابرسی

ان انتظار دارند درازای ۱درصد تغیر درفروش پیش بینی شده، درصد تغییر مشخصی در هزینه های پیش بینی شده، رخ دهد.
۳-۱۲-۱ پیش بینی هزینه ها۱۸:
انتظاراتی (پیش بینی) که مدیران در انتهای سال مالی از میزان وقوع بهای تمام شده ی کالای فروش رفته دارند.
۴-۱۲-۱ رفتار هزینه۱۹ :
در این تحقیق، واکنشی است که هزینه ها، در زمان پیش بینی و در زمان وقوع، با توجه به تغییر محرک هزینه و همچنین جهت تغییر محرک هزینه، از خود نشان می دهند.
۵-۱۲-۱ چسبندگی هزینه۲۰ :
شدت کاهش هزینه ها بر اثرکاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت است. به این رفتار نامتقارن هزینه ها، چسبندگی هزینه ها گفته می شود.
در این تحقیق، بصورت پیش فرض، در رابطه با پیش بینی مدیران از رفتار هزینه ها، ما انتظاری کاملا” عکس رفتار چسبنده هزینه ها داریم. یعنی مدیران در زمان پیش بینی افزایش حجم فروش، نرخ رشد هزینه ها را کمتر از واقع، پیش بینی می کنند؛ و در زمان کاهش حجم فروش، نرخ کاهش هزینه ها را نیز بیشتر از واقع، پیش بینی می کنند؛ که با توجه به رفتار چسبنده ی هزینه ها در واقعیت، مدیران دچار خطای مضاعف در پیش بینی هزینه ها می شوند.
۶-۱۲-۱ هزینه های چسبنده۲۱:
اگر شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت باشد؛ در اصطلاح گفته می شود که آن هزینه ها چسبنده هستند.
۱۳-۱ ساختار پایان نامه
پایان نامه مورد نظر از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول طرح تحقیق پایان نامه می باشد، فصل دوم از ادبیات و مبانی نظری تحقیق تشکیل گردیده و شامل تاریخچه بررسی دقت پیش بینی مدیریت و گزارشات پیش بینی مدیریت بوده است؛ فصل سوم که تحت عنوان روش تحقیق می باشد به بیان فرضیات تحقیق و روش نمونه گیری و آزمونهای مورد استفاده جهت تائید یا رد فرضیات می باشد؛ فصل چهارم درصدد تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و بیان آنها با استفاده از آمار توصیفی است و فرضیه ها را به جامعه تعمیم می دهد و در نتیجه صحت یا سقم آنها را می سنجد؛ فصل پنجم نیز به نتایج و پیشنهادات تحقیق می پردازد.
۱۴-۱ خلاصه فصل
در این فصل، پیشینه وتاریخچه ای از موضوع بیان شده است، سعی گردید تا مسئله ی پژوهش آشکار و تعریف شود. فرضیه و اهداف کاربردی وعلمی به تفکیک تشریح شدند.
در همین فصل قلمرو و روش تحقیق نیز به منظور ایجاد دید کلی از پژوهش، ارائه گردید؛ سعی شد، اصطلاحات پر کاربرد یا جدید در پژوهش نیز بصورت مفصل تعریف شود.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۱ – ۲ مقدمه
ما با مبنا قرار دادن مدل “چسبندگی هزینه” که توسط اندرسن و همکارانش در سال ۲۰۰۳ پایه گذاری شد؛ در صدد آن برآمدیم که رفتار مدیران ایرانی را در نحوه ی پیش بینی های عائدی های سالانه، مورد بررسی قرار دهیم.
در ادامه تحقیق بر آن شدیم که نحوه ی پیش بینی فروش و هزینه ها را به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا عایدی ها، خود حاصل جبری فروش و هزینه هاست؛ و پیدا شدن هرگونه خطا در پیش بینی عایدها را می توان به خطا در پیش بینی فروش، خطا در پیش بینی هزینه ها و یا خطا درپیش بینی هر دو، نسبت داد.
از نظر تئوری، “بها” عبارت است ازفدا کردن منابع، به منظور ایجاد خدمت یا محصول برای فروش، با هدف بدست آوردن منافع در آینده (عثمانی، ۱۳۸۵).
ازآنجایی که فرآیند بودجه بندی با پیش بینی فروش شروع می شود (آتکینسن، بنکر و یانگ۲۲، ۱۹۹۷). عقل سلیم حکم می کند؛ که تنها در صورت انتظار از وجود فروش (بنگاه های تولیدی)، مدیران مبادرت به صرف هزینه کنند؛ پس عموما” باید انتظار داشت که، هزینه ها با افزایش انتظار فروش، افزایش یابند؛
و با کاهش انتظار فروش، هزینه ها نیزکاهش یابند. در واقع مدیران زمانی هزینه می کنند که اطمینان معقولی از منفعت آتی آن داشته باشند.
موارد بالا نشان می دهد که توجه به ارتباط بین فروش پیش بینی شده و هزینه های پیش بینی شده، فراهم کننده ی اطلاعات عمیق تری در رابطه با چارچوب رفتار پیش بینی مدیران از عائدی ها در اختیار ما قرار می دهد.
با توجه به بندهای ۶ ، ۷ و ۸ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که در تاریخ ۳/۵/۸۶ هجری شمسی، به تصویب هیئت مدیر? سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
بندها به شرح ذیل می باشند:
۶- برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملکرد سالان? شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه توسط ناشر.
۷- پیش‌بینی عملکرد سالان? شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملکرد واقعی۳، ۶ و ۹ ماهه وسالانه، حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه آن توسط ناشر.
۸- پیش‌بینی عملکرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد‌ می‌گردد، حداکثر ۲۰ روز پس از ارائ? اطلاعات حسابرسی نشده توسط ناشر.
دسترسی به پیش بینی های مدیریت در ایران، فراهم کننده ی فرصتی منحصر به فرد برای پی بردن به چگونگی رفتار مدیریت در رابطه با پیش بینی هزینه ها، فراهم می آورد.
طبق نظر اندرسن ۲۰۰۳، در زمانی که مدیران پیش بینی کاهش فروش را دارند، برای خود، شروع به برآورد میزان کاهش هزینه ها به همان میزان می کنند؛ حال آنکه هزینه به راحتی بالا رفتن، پایین نخواهد آمد؛ واین ناشی از چسبندگی هزینه است.
تحقیقات تجربی نشان می دهد که در زمان انتظار کاهش فروش در آینده توسط مدیریت، نرخ پیش بینی کاهش هزینه ها بزرگتر از نرخ واقعی کاهش هزینه ها، خواهد بود . به زبان ساده تر اگر مدیران پیش بینی کاهش فروش را داشته باشند، شاید به علت خوش بینی، خود خدمتی، درنظر نگرفتن چسبندگی هزینه ها، کمبود اطلاعات و یا سایر عوامل، انتظار دارند هزینه ها نیز سریع کاهش یابند (یاسوکاتا، ۲۰۱۳)؛ حال آنکه نه تنها پیش بینی آنها با واقعیت فاصله دارد ، بلکه در شرایط واقعی نیز به علت چسبندگی هزینه، هزینه ها به نسبت واقعی کاهش فروش، کاهش نمی یابند.
اگر؛انتظار(پیش بینی)کاهش فروش
وهمچنین،
در زمان انتظار افزایش فروش در آینده توسط مدیریت، نرخ پیش بینی افزایش هزینه ها کوچکتر از نرخ واقعی افزایش هزینه ها، خواهد بود . به زبان ساده تر اگر مدیران پیش بینی افزایش فروش را داشته باشند، شاید به علت خوش بینی، خود خدمتی۲۳، درنظر نگرفتن چسبندگی هزینه ها، کمبود اطلاعات و یا سایر عوامل، انتظار دارند هزینه ها به کندی افزایش یابند (علی پناه و مشایخی، ۱۳۹۲)؛ حال آنکه نه تنها پیش بینی آنها با واقعیت فاصله دارد، بلکه در شرایط واقعی، هزینه ها به رشد خود ادامه خواند داد. و این رفتار، باعث خطای مضاعف در پیش بینی، و کاهش مطلوبیت گزارشات پیش بینی مدیریت، خواهد شد.
اگر؛انتظار(پیش بینی)افزایش فروش
۲- ۲ گسترش ادبیات رفتار هزینه و پیش بینی مدیریت
تفکر ایجاد ارتباط بین هزینه ها و فعالیت ها در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ میلادی، در آثار برخی از دانشمندان از جمله سولومون و استابوس ارائه گردید. پس از آن نظرات فراوانی در این زمینه ارائه شد. از جمله نظریه نوریین۲۴ که عنوان می کند، هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت به ثابت و متغیر تقسیم می شوند و هزینه های متغیر، متناسب با تغییر در سطح فعالیت تغییر می کند (نورین و سدرستن۲۵ ،۱۹۹۴). برآورد رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت با نادیده گرفتن چسبندگی هزینه ها گمراه کننده خواهد بود. در جایی دیگر مینتز می گوید اگر یک افزایش نامتناسب با فروش در هزینه های فروش، اداری و عمومی صورت گیرد، تحلیل گران صورت های مالی آن را به عنوان ضعف کنترلی مدیریت در نظر می گیرند. این تحلیل ممکن است گمراه کننده باشد. زیرا اگر هزینه های توزیع و فروش و عمومی واداری چسبنده باشند؛ با افزایش فروش، متناسب با آن حرکت می کنند اما با کاهش فروش متناسب با آن حرکت نمی کنند (مینتز۲۶، ۱۹۹۴). مطالعات اندرسن، بنکر و جان کرمن در سال ۲۰۰۳ نیز نشان دهنده رفتار چسبنده هرینه های توزیع و فروش بود.
سوبرامانیام و ویدنمایر۲۷ ۲۰۰۳، شواهد چسبندگی را به رفتار مدیریتی نسبت داده می شود.
کوپر وکاپلان۲۸ ۲۰۰۴، این رفتار هزینه ها را ناشی ازملاحظات و ویژگی های مدیریتی بر می شمارند. راجر۲۹ ۲۰۰۵، نیز بیان می کند که رفتار خودخدمتی مدیران، باعث خوش بینی زیاد در پیش بینی مدیریت قبل از انتشار سهام می شود. کاتو۳۰ ۲۰۰۹، نیز بیان می کند که می توان تمایلات خوش بینانه را در ابتدای دوره مالی، برای پیش بینی های هزینه را دید.
طبق مطالعاتی که در سال ۲۰۱۱ در بورس توکیو، ژاپن، انجام شد؛ نشان داد که پیش بینی مدیریت، مبنای بودجه بندی داخلی مدیران قرار می گیرد.
از نظر تئوری، اگر در سال آینده انتظار افزایش فروش داشته باشیم؛ تصمیم معقول این است که، مدیران، طرح افزایش هزینه ها را داشته باشند تا حاشیه سود به صفر میل کند (کم شود)؛ در واقع این کار باعث هموارسازی سود می شود. همواره این کار باعث جلوگیری از نوسان شدید سوددهی و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه گذاران می شود (گراهام، هاروی و راجگپال۳۱، ۲۰۰۵).
این موضوع، که مدیران مانع ابراز سود بسیار بالا هستند وتمایل دارند که سود به آرامی تغییر کند در سال ۲۰۰۲ توسط لئونه ای جی۳۲ ارائه گردید.
پس می توان انتظار داشت که اگر مدیران برای فروش، پیش بینی افزایش داشته باشند، برای پایین نگهداشتن هزینه ها تحت فشار نخواهند بود؛ و حتی شاید برای افزایش هزینه ها تشویق شوند؛ این در حالی است که به دلایل مختلف، در پیش بینی رشد هزینه ها ، دچار کم برآوردی می شوند.
اما مشکل زمانی شروع می شود که مدیران انتظار کاهش فروش دارند، در نتیجه سعی در کاهش هزینه ها خواهند داشت؛ اما از یک طرف، چسبندگی هزینه ها و از طرف دیگر، خوش بینی کاذب در نرخ کاهش هزینه ها (بعلت خوش بینی، انتظار دارند هزینه ها نیز به سرعت کاهش یابند) مانع از رعایت معیارهای از پیش تعیین شده ی مدیران می شود.
برای اثبات موارد بالا نیز، اندرس۳۳، بنکر۳۴ در۲۰۰۲ و۲۰۱۰ بیان می کنند؛ که چسبندگی هزینه زمانی خود رانشان می دهد که فروش رو به کاهش می گذارد.
باید دقت شود که حتی اگر در بودجه بندی، چسبندگی هزینه ها مد نظر باشد؛ باز هم مدیران در رعایت معیارهای خود دچار چالش خواهند بود، زیرا حتی با فرموله گردن چسبندگی هزینه ها در رفتارخود، مجبور خواهند بود از
هزینه های لازم برای هموارسازی، چشم پوشی کنند (یاسوکاتا ۲۰۱۳).
یاسوکاتا ۲۰۱۳ تایید میکند که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *