پایان نامه با کلمات کلیدی محدودیت ها، بهای تمام شده، بورس اوراق بهادار، متغیر مستقل

نحوه ی انتخاب نمونه
جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق انتخاب مشاهدات، با روش نمونه گیری محدود صورت گرفته است؛ این نوع نمونه گیری، عبارت از روشی که در آن نمونه ی آماری با توجه به محدودیت ها انتخاب می شوند؛ به عبارتی بخشهایی از جامعه با توجه به محدودیت ها حذف می شوند به این روش، روش حذفی یا حذف- سیستماتیک هم می گویند. این محدودیت ها مرز جامعه را تعریف می کنند و نمونه بدست آمده، جامعه ای است به مرز محدودیت ها؛ اگر همه آن مشاهدات انتخاب شود؛ روش سرشماری است و در غیر اینصورت، داده ها باید بصورت تصادفی انتخاب شوند؛روش حذفی زمانی کاربرد دارد که محقق به خوبی محدودیت های مدل را می شناسد و از قبل می داند که نمونه ی برگزیده باید دارای چه ویژگی هایی باشد و کدام مشاهدات قابلیت استفاده ندارند؛ در این روش، همه ی واحدهای جامعه، شانس حضور در نمونه را ندارند و اصولا” بحث تعمیم نتایج به کل جامعه مورد مطالعه، مطرح نیست بلکه قابلیت تعمیم به بخشی از جامعه مطرح است که از ویژگی ها و شرایط خاص پژوهش پیروی می کند؛ در واقع مرز جامعه مناسب، توسط محدودیت ها تعریف می شوند؛ توجه به محدودیت در گردآوری اطلاعات، برای افزایش دقت و اعتبار، اقدام به نمونه گیری از جمعیت در دسترس می شود.
در این تحقیق سعی شده از گروهای مختلف صنعت استفاده شود، صنعت با عنوان سرمایه گذاریها و واسطه گری مالی، به علت ویژگی خاص فعالیت، مورد استفاده قرار نگرفته است؛ در ضمن، از ۲۰۱ شرکت، تعداد ۴۰۰ مشاهده آماری (سال- شرکت) از سال ۱۳۸۷تا سال منتهی به ۱۳۹۱ هجری شمسی، جمع آوری شد، که به علت رعایت شرایط، قواعد مدل و محدودیت های ذیل، به ۲۴۴ مشاهده تقلیل یافت؛ ضمنا” فهرست شرکتهای مورد بررسی قرار گرفته، در صفحات بعدی ارائه شده است.
اطلاعات موجود در گزارشات مالی هر شرکت، باید حداقل حاوی داده های لازم برای استفاده در مدل بکارگرفته شده در پژوهش باشد؛ این اقلام در زیر ارائه می شوند؛
۱- گزارشات پیش بینی مدیریت و همچنین صورت های مالی پایان دوره برای سال مورد بررسی وجود داشته و حاوی اقلام زیر باشد:
ln = + ( * ln) + ( * ln * ) [ ( * ln) + ( * ln * ) ] + i
۱- ۱ رقم فروش پیش بینی شده ی سال t ()
۲- ۱ رقم فروش پیش بینی شده ی سالt-1 ()
۳- ۱ رقم فروش واقعی سالt ()
۴- ۱ رقم فروش واقعی سال t-1 ()
۵- ۱ رقم بهای تمام شده کالای فروش رفته پیش بینی شده ی سال t ()
۶- ۱ رقم بهای تمام شده کالای فروش رفته پیش بینی شده ی سال t-1 ()
۷- ۱ رقم بهای تمام شده کالای فروش رفته واقعی سال t ()
۸.- ۱ رقم بهای تمام شده کالای فروش رفته واقعی سال t-1 ()
۲. اطلاعیه پیش بینی، باید اولین پیش بینی ثبت شده در سیستم بانک اطلاعاتی بورس برای سال پیش روی شرکت مورد نظر باشد.
۳. کلیه گزارشات، اعم از پیش بینی و واقعی، باید حسابرسی شده باشند.
۴. از آنجایی که مدل ارائه شده؛ بگونه ای است که، رفتار پیش بینی مدیریت را در دو جهت مثبت و منفی، بصورت مجزا مورد ارزیابی قرار می دهد، سال- شرکت هایی، مورد ارزیابی قرار گرفته اند که، جهت و مسیر پیش بینی فروش مدیریت و فروش واقعی، در یک راستا باشند، به زبان ساده تر؛ اگر مدیریت، پیش بینی رشد نرخ فروش، برای فروش ۱۲ماهه آینده دارد؛ در انتهای سال نیز رشد نرخ فروش واقعی رخ دهد؛ وبلعکس، در غیر اینصورت مشاهده مورد نظر باید حذف شود.
برای درک بهتر بند چهارم، شرکت های انتخاب شده به عنوان نمونه، باید شرایط جدول زیر را داشته باشند؛
۵ – ۳ نحوه ی بررسی فرضیه پژوهش
به منظور بررسی فرضیه، از رابطه ی استفاده می شود.
طبق رابطه ی فوق، چهار نوع بتای ذیل، باید مورد محاسبه قرار گیرد؛
: که همان شیب خط پیش بینی، در منطقه مثبت(افزایش در فروش پیش بینی شده) یا DD = 0 می باشد.
: که همان شیب خط پیش بینی، در منطقه منفی(کاهش در فروش پیش بینی شده) یا DD = 1 می باشد.
: که همان شیب خط واقعی، در منطقه مثبت(افزایش در فروش واقعی) یا DD = 0 می باشد.
: که همان شیب خط واقعی، در منطقه منفی(کاهش در فروش واقعی) یا DD = 1 می باشد.
روابط محاسبه بتا ها از مدل بسط یافته ذیل، خارج می شود؛
ln = + ( * ln) + ( * ln * ) [ ( * ln) + ( * ln * ) ] + i
به صورتی که:
عنوان
تعریف
لگاریتم طبیعی بهای تمام شده ی پیش بینی شده شرکت i، درسال t
لگاریتم طبیعی بهای تمام شده ی واقعی شرکت i، درسال t
بتای متغیر مستقل اقلام پیش بینی شده، در زمان مثبت بودن فروش پیش بینی شده نسبت به فروش واقعی سال قبل (یا همان ( DDf = 0
لگاریتم طبیعی فروش پیش بینی شده شرکت i، درسال t
لگاریتم طبیعی فروش واقعی شرکت i، درسال t-1
بتای متغیر مستقل اقلام پیش بینی شده، در زمان منفی بودن فروش پیش بینی شده نسبت به فروش واقعی سال قبل (یا همان( DDf = 1
بتای متغیر مستقل اقلام واقعی، در زمان مثبت بودن فروش فروش واقعی نسبت به فروش واقعی سال قبل (یا همان ( DDr = 0
لگاریتم طبیعی فروش واقعی شرکت i، درسال t
بتای متغیر مستقل اقلام واقعی، در زمان منفی بودن فروش واقعی نسبت به فروش واقعی سال قبل (یا همان( DDr = 1
i
۶ – ۳ چگونگی شکل گیری روابط محاسبه ی بتا های مورد استفاده در پژوهش
همانگونه که در بخش “نحوه ی بررسی فرضیه تحقیق” مشخص است؛ در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه، از چهار بتای مختلف استفاده شده است؛ هرچند روابط محاسبه ی بتا ها، بیان شده اند؛ اما خالی از فایده نخواهد بود، مدلی هایی را که بستر شکل گیری روابط محاسبه ی بتا ها، بوده اند را، هر چند هم مختصر، بصورت گام به گام تشریح نماییم؛
بتا های مورد استفاده در پژوهش، به دو گروه واقعی و پیش بینی، تقسیم می شوند، و سپس هر کدام در حالت مثبت و منفی، قرار می گیرند؛ بتا های واقعی، از “مدل چسبندگی هزینه اندرسن” ، و بتا های پیش بینی از “مدل پیش بینی مدیریت” استخراج می شوند؛ مدل های مذکور، بترتیب ذیل نمایش داده می شوند.
(۱) Ln = + () * Ln +
(۲) Ln = + () * Ln +
از آنجایی که هدف این پژوهش، مقایسه ی بتا های مذکور می باشد؛ و از طرفی، در مباحث آماری، مقایسه بتا های حاصل از دو معادله رگرسیون مختلف، بی معنا است؛ از مدل سومی که حاصل تفاوت، دو معادله ی رگرسیون فوق است؛ اسفاده می گردد۶۹.
(۳) Ln = ? + ( + *)* Ln – () * Ln +
در نمایه ی فوق، بصورت عینی و ملموس، نحوه ی شکل گیری مدل سوم نشان داده می شود؛
– – – مدل (۱): مدل پیش بینی هزینه های مدیران با ضرایب مشترک()
مدل (۲): مدل نوسانات(Fluctuations) هزینه های واقعی با ضرایب مشترک ()
اگر خط پیش بینی هزینه های مدیران(- – – ) مماس بر خط هزینه های واقعی( ) باشد؛ بازه ی مورد نظر، فقط نشان دهنده ی خطای مدیران در پیش بینی میزان فروش آتی بوده، و خطایی در پیش بینی نرخ رشد هزینه ها رخ نداده است؛ به زبان دیگر
بازه ی مورد نظر، نشان دهنده ی این است، که نه تنها در پیش بینی فروش سال آتی، خطا رخ داده است؛ بلکه در پیش بینی نرخ رشد هزینه ها نیز خطا رخداده است؛ به زبان دیگر
در این پژوهش، با توجه به هدف فرضیه، بصورت مستقیم از مدل سوم، استفاده نخواهد شد؛ بلکه این مدل، قابلیت مقایسه پذیری برای بتا های مختلف، به منظور بررسی فرضیه را، در اختیار پژوهشگر قرار می دهد.
در گام بعدی، بتا ها را با توجه به راهنمایی مدل سوم استخراج می کنیم، به عنوان مثال، مدل سوم، نشان می دهد که، متغیر مستقل و وابسته برای محاسبه ی کدام اند، و نیز این مهم، که از کدام بخش از نمونه ی آماری باید استفاده شود را نیز در اختیار پژوهشگر قرار می دهد.
در گام نهایی، بتا ها ی استخراج شده از مدل را در مدل فرضیه، که به قرار ذیل است؛ جا نمایی می کنیم؛
۷- ۳ روش و ابزار های جمع آوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات پژوهش، از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی، استفاده گردیده و برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر برای پردازش فرض پژوهش، از اطلاعات موجود در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران و بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته است.
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش بانک های اطلاعاتی، اطلاعات استخراج شده از بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه ها، کتب، مقالات داخلی وخارجی ومنابع اینترنتی معتبر می باشد.
۸ – ۳ خلاصه فصل
تحقیق حاضر، در تقسیم بندی برمبنای هدف، از نوع کاربردی است؛ زیرا با بستر قرار دادن تحقیقات بنیادی در رابطه با مفاهیم و رفتار هزینه ها و پیش بینی مدیریت، سعی در بهینه سازی مدل تعیین خطای پیش بینی مدیریت نموده است.
با توجه به مشخصات فوق در تحقیق حاضر، سعی در بررسی دقت برآورد و پیش بینی بهای تمام شده تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت با مدل جدیدی که حتی رفتار چسبنده هزینه ها را در نظر می گیرد؛ می باشد. فرضیه تحقیق نیز به شرح ذیل است؛
” مدیران در زمان پیش بینی کاهشی بودن فروش، نسبت به زمان افزایشی بودن آن؛ در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه، دچار خطای بیشتری می شوند.”
مدل بررسی فرضیه نیز به قرار زیر است؛
در این تحقیق سعی شده از گروهای مختلف صنعت استفاده شود، صنعت با عنوان سرمایه گذاریها و واسطه گری مالی، به علت ویژگی خاص فعالیت، مورد استفاده قرار نگرفته است؛ در ضمن، از ۲۰۱ شرکت، تعداد ۴۰۰ مشاهده آماری (سال- شرکت) ازسال ۱۳۸۷تا سال منتهی به ۱۳۹۱ هجری شمسی، جمع آوری شد، که به علت رعایت شرایط، قواعد مدل و محدودیت ها ، به ۲۴۴ مشاهده تقلیل یافت؛ ضمنا” جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق انتخاب مشاهدات، با روش نمونه گیری محدود یا همان حذف سیستماتیک، صورت گرفته است.
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۱-۴ مقدمه
وقتی توانستیم با استدلال منطقی متغیرهای مهم را دریک زمینه خاص تشخیص دهیم و بین آنها رابطه برقرار کنیم؛ باید به یاری آزمون، دریابیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *