پایان نامه با کلمات کلیدی رگرسیون، مدل رگرسیون، انحراف معیار، تحلیل داده

که آیا روابطی که بر پایه نظریه ای معین بیان شده اند واقعیت دارند یا خیر. با آزمودن این روابط علمی و از طریق تحلیل آماری خواهیم توانست که ماهیت روابط خاص را تبیین کنیم؛ یا اینکه تفاوتهای موجود میان گروهها یا عدم وابستگی دو یا چند عامل در یک وضعیت را مشخص کنیم.
۲-۴ روش تجزیه وتحلیل داده ها
روش جمع آوری و بررسی داده ها به صورت آمارگیری چرخشی۷۰ بوده است؛ این روش تلفیقی از آمارگیری مقطعی و پانلی است؛ در این روش واحدهای نمونه، در طول زمان نه کاملا” ثابت اند و نا کاملا” متفاوت، بلکه بخش از واحدهای نمونه بر اساس الگوی چرخش، تکرار می شوند و بخشی دیگر از واحدها به طور مستقل انتخاب می شوند۷۱. در این پژوهش برای آزمون فرضیه از روش رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده شده است. در پژوهش حاضر از آماره های توصیفی مرکزی نظیر میانگین، میانه وآماره های پراکندگی نظیر حداقل، حداکثر و انحراف معیار استفاده شده است؛ همچنین از نرم افزارهای Excel ، v20 SPSS و v7.0.1 Eviews، جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون یاد شده استفاده گردیده است.
۳-۴ آمار توصیفی:
آن بخش از آمار است که به جمع آوری، خلاصه کردن، نمایش و پردازش اطلاعات می پردازد؛ بی آنکه به هرگونه نتیجه گیری در ورای آن اطلاعات مبادرت ورزد.
آمار توصیفی به مجموعه ای از فنون و روش های آماری اطلاق می شود که به منظور ساماندهی داده ها از طریق جدول توزیع فراوانی، نمایش داده ها از طریق رسم نمودارها، و بیان خصوصیت ها و ویژگی های مهم داده ها از طریق معیارهای آماری، به توصیف داده های حاصل از تمام عنصرهای مجموعه ی مورد بررسی (جامعه) یا بخشی از آن (نمونه) می پردازد.
در گام اول، آماره های مرکزی وپراکندگی، داده های فرضیه، که همان متغیرهای مدل اصلی، هستند ارائه می گردد.
در گام دوم، درصد تغییرات مربوط به هزینه های پیش بینی شده و هزینه های واقعی در حالات سه گانه ی DD = 1 or DD = 0 ؛ DD = 0 ؛ DD = 1 با استفاده از روابط ذیل مورد ارزیابی قرار گرفتند.
و
در ادامه ی گام دوم، درصد تغییرات مربوط به فروش پیش بینی شده و فروش واقعی در حالات سه گانه ی DD = 1 or DD = 0 ؛ DD = 0 ؛ DD = 1 با استفاده از روابط ذیل مورد ارزیابی قرار گرفتند.
و
درگام سوم، سعی کردیم در توصیف خود، استدلال لازم برای قدرت تعمیم دهی اختلاف بین میانگین درصد تغییرات پیش بینی هزینه ها و میانگین درصد تغییرات واقعی هزینه ها در هر سه حالت DD = 1 or DD = 0 ؛ DD = 0 ؛ DD = 1را محاسبه و سپس با استفاده از آزمون T، فرض معنی دار بودن اختلاف را انجام دادیم؛ فرض فوق، به گونه زیر ارائه شد۷۲؛
اقدام فوق برای بررسی اختلاف بین میانگین درصد تغییرات پیش بینی فروش و میانگین درصد تغییرات واقعی فروش در هر سه حالت DD = 1 or DD = 0 ؛ DD = 0 ؛ DD = 1صورت پذیرفت.
۱-۳-۴ آمار توصیفی داده های تحقیق
جدول(۱-۴) جدول آماره های توصیفی متغیر ها
نماد متغیرها
تعداد
کمینه
بیشینه
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
Ln Sf t
۲۴۴
۹.۸۲
۱۸.۷۸
۱۳.۵۲
۱۳.۳۱
۱.۵۹
۸۶.
۱.۳۴
Ln SF t-1
۲۴۴
۸.۷
۱۸.۴۶
۱۳.۲۸
۱۳.۱۱
۱.۶۳
۷۵.
۱.۴۵
Ln SR t
۲۴۴
۹.۰۱
۱۸.۹۲
۱۳.۵۰
۱۳.۲۸
۱.۶۳
۸۹.
۱.۵۲
Ln SR t-1
۲۴۴
۸.۸
۱۸.۷۵
۱۳.۲۸
۱۳.۱۰
۱.۶۲
۷۹.
۱.۶۱
Ln CF t
۲۴۴
۹.۷
۱۸.۷۵
۱۳.۲۲
۱۲.۹۵
۱.۶۳
۹۲.
۱.۳۸
Ln CF t-1
۲۴۴
۸.۵۸
۱۸.۴۳
۱۳.۰۰
۱۲.۷۱
۱.۶۴
۸۷.
۱.۵۷
Ln CR t
۲۴۴
۸.۱۲
۱۸.۸۳
۱۳.۲۰
۱۲.۹۳
۱.۶۵
۸۹.
۱.۶۹
Ln CR t-1
۲۴۴
۸.۴۸
۱۸.۶۹
۱۲.۹۹
۱۲.۷۱
۱.۶۵
۹۰.
۱.۶۹
جدول(۲-۴) جدول درصد تغییرات پیش بینی و واقعی بصورت تفکیک حالات متغییر مجازی
در حالتی که DD=0 یا DD=1
عنوان
هزینه ها
فروش
میانگین
n
میانگین
n
درصد تغییرات پیش بینی شده
۳۲.۷۲۷۳
۲۴۴
۳۳.۶۴۷۴
۲۴۴
درصد تغییرات گزارش شده (واقعی)
۲۹.۲۷۷۵
۲۴۴
۲۹.۱۷۷۶
۲۴۴
اختلاف
۳.۴۵
*t=.900
۴.۴۷
t=1.058
در حالتی که۰ DD=
عنوان
هزینه ها
فروش
میانگین
n
میانگین
n
درصد تغییرات پیش بینی شده
۳۷.۱۰
۲۲۱
۳۸.۷۴
۲۲۱
درصد تغییرات گزارش شده (واقعی)
۳۳.۹۰
۲۲۱
۳۳.۸۹
۲۲۱
اختلاف
۳.۲۰
t = .768
۴. ۸۶
t = 1.05
در حالتی که DD=1
عنوان
هزینه ها
فروش
میانگین
n
میانگین
n
درصد تغییرات پیش بینی شده
۹.۳۸-
۲۳
۱۵.۴۱-
۲۳
درصد تغییرات گزارش شده (واقعی)
۱۵.۲۴-
۲۳
۱۶.۱۵-
۲۳
اختلاف
۵.۹۰
t=.765
.۷۴
t=.125
۴-۴ آمار استنباطی
برخلاف آمار توصیفی که قدمت طولانی دارد، آمار استنباطی با انتشار کارهای پژوهشی کارل پیرسون و رونالد فیشر در اوایل قرن بیستم آغاز شد و شامل روش هایی است که با استفاده از ریاضیات و نظریه ی احتمال و دیگر روش های معقول، می تواند نتایج به دست آمده از مطالعه بخش منتخب جامعه (نمونه) را به کل جامعه تعمیم دهد و ضمن بیان برداشت های منطقی و یا اتخاذ تصمیم های مناسب، میزان درستی آنها را نیز تعیین نماید و یا در مواردی ویژگی هایی از جامعه پیش بینی نماید.
در این بخش از آمار، اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس تحلیل های انجام شده، نتیجه گیری و استنباط به عمل می آید و این نتیجه گیری به کل جامعه یا موارد مشابه تعمیم داده می شود.
۱-۴-۴ آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)
جدول(۳-۴) نتایج آزمون دیکی فولر
متغیر
SF t
SF t-1
SR t
SR t-1
CF t
CF t-1
CR t
CR t-1
t-stat
-۱۳.۲۹
-۱۳.۴۳
-۱۳.۱۷
-۱۳.۳۰
-۱۳.۰۴
-۱۳.۱۱
-۱۲.۹۲
-۱۲.۹۷
متغیر
Ddf
Ddr
?cr
?sr
?cf
?sf


t-stat
-۱۴.۴۱
-۱۴.۲۱
-۱۳.۹۲
-۱۲.۲۹
-۱۵.۳۹
-۱۵.۷۹


مقادیر بحرانی در سطوح مختلف
سطح بحرانی
مقادیر بحرانی
۱%
-۳.۴۳۶
۵%
-۲.۸۶۴
۱۰%
-۲.۵۶۸
با توجه به مقادیر بحرانی جدول بالا، و مقایسه مقادیر آزمون دیکی فولر تعمیم یافته با مقادیر بحرانی، کل متغیرها طی دوره پژوهش، در سطح پایا (مانا) بودهاند. در نتیجه نتایج آزمون ADF نشان میدهد که، میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
۲-۴-۴ تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون – آزمون چاو
نتایج مربوط به آزمون برای مدلهای‌ رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول ۴-۴ نشان داده شده است.
جدول ۴-۴. آزمون چاو
مدل رگرسیونی
آزمون F
آماره F
احتمال
نتیجه آزمون
مدل اصلی
مقدار
۰.۷۷۰۵
۹۸۷۱/۰
فرض صفر
در مورد مدل اصلی پژوهش با توجه به سطح معناداری نتایج آزمون چاو نشان میدهد فرض۰ H(مدل تلفیقی) رد نمیشود. به بیان دیگر، آثار فردی یا گروهی وجود ندارد و باید از روش دادههای پولد (تلفیقی) برای بر آورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود.
۳-۴-۴ آزمون فروض کلاسیک رگرسیون
الف) آزمون نرمال بودن
ب) آزمون استقلال خطاها
آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده (خطا) های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون می‌نماید:
H0: بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد.
H1: بین خطاها خود همبستگی وجود دارد.
آزمون استقلال خطاها
مدل رگرسیونی
مقادیر بحرانی(سطح خطا ۱%)
آماره دوربین واتسن
Du
Dl
مدل اصلی
۳
۱
۸۳۹ . ۱
عدد جدول بیانگر آن است که بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد.
ج) ناهمسانی واریانس ها
به منظور برآورد واریانس ناهمسانی در این تحقیق از آزمون وایت استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون به صورت زیر بیان می شود:
نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس
شرح
آماره وایت
P-value
نتیجه آزمون
مدل اصلی
۲۶.۵۶۷
۰.۰۰۰
رد همسانی
نتایج حاصل از آزمون وایت در جدول بالا آورده شده است. نتایج نشان دهنده این است که آماره F هریک مدل های تحقیق در سطح خطای ۰.۰۵ معنی دار است در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس در بین دادهای مدل در سطح خطای ۰.۰۵ رد می شود. نتایج حاصله نشان دهنده وجود ناهمسانی واریانس در بین داده های مدل است. در صورت وجود ناهمسانی واریانس تخمین زننده های ۷۷OLS (حداقل مربعات ترتیبی) همچنان بدون تورش خواهند بود ولی دارای حداقل واریانس نخواهند بود لذا برای رفع این نقیصه از تخمین زننده ۲GLS (حداقل مربعات استانداردشده) استفاده خواهد شد.
۵-۴ آزمون فرض پژوهش
جهت آزمون مدل تحقیق متغیرهای زیر تعریف می شوند:
ln = + ( * ln) + ( * ln * ) [ ( * ln) + ( * ln * ) ] + i
Y=Ln X1 = X2 =
که در ادامه مدل اصلی تخمین می شود.
نتایج حاصل از برازش رگرسیون مدل اصلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *